PERSBERICHT

EMBARGO TOT ZATERDAG 10 APRIL

'De kop erop'

Zaterdag 10 april gaat de Tweede Fase van de restauratie van de voormalige steenoven De Bovenste Polder van start onder het motto 'de kop erop'. Dit verwijst naar het herstel van de schoorsteen tot de oorspronkelijke 49 meter (nu 29 meter). Ook is voorzien in herinrichting van het buitenterrein en diverse andere werkzaamheden. Om een goede start te maken zijn de afgelopen periode de laatste 'ovensponsors' geworven; Apotheek Ten Hoopen en Apo-theek Van Weringh; Makelaars Jeltes Ten Hoor; Matser 't Wonen Ten Toon en Zents Exploitatiemaatschappij. Daarnaast hebben Quintrix bv en Ernst Moret & Young respectievelijk een donatie gedaan en toegezegd kostenloos de jaarrekening te maken.

'De kop erop' behelst dus ondermeer de schoorsteen en bliksem-installatie. Daarnaast gaat het om het herinrichten van het buitenterrein, een gebouwbe-heersysteem en hergebruik van regenwa-ter. De eerste twee onderdelen vergen verreweg het grootste budget. In totaal gaat het om werk-zaamheden die naar schatting zo'n 750.000 gulden kosten. De eerste fase vergde 1.3 miljoen gulden (inclusief sponsoring is zo'n 1.8 miljoen uitgegeven en werd De Bovenste Polder (1923) daarmee herbe-stemd tot ateliers en oefenruimte.

Waarom
Het bestuur van de stichting De Bovenste Polder heeft besloten tot deze actie om tot een goede afronding van de lokatie te komen. Een ieder die de gerestaureerde steenfabriek heeft bewonderd sinds de ingebruikname eind 1997 weet dat het gebouw beter tot z'n recht zal komen als ook de 'openbare ruimte' er goed uitziet. Daarvoor is door de landschaparchitecten van het Wageningse Zijaanzicht een ontwerp gemaakt. Ook het herstel van de schoorsteen past in deze visie. Een 'landmark' als De Bovenste Polder ontleent zijn kracht vooral aan de schoorsteen. Wageningen telde vroeger acht van derge-lijke - vaak vrij sober uitgevoerde - pijpen. Fenomenen die de laatste jaren in hoog tempo verdwijnen omdat ze in onbruik zijn geraakt. Van de ruim 10.000 exemplaren in Nederland resteren er nu nog slechts 500. De overige werkzaamheden omvatten een ge-bouwbeheersysteem (het door middel van meteorologische data aansturen van de warmte-pompen en vloerverwarming) en het hergebruik van regenwater voor onder meer toiletspoeling. Tot de werving (en dus afronding van de restauratie) is ook beslo-ten nu dit project - gezien de reacties van cultuurfond-sen e.d. - een goede reputatie heeft opgebouwd. Immers; het be-treft een particulier initiatief dat breed gedragen en veel-zijdig van aard is.

Tijdpad
De nieuwe wervingsactie start met een subsidie-verzoek aan de provincie. De komende twee maanden zullen gebruikt worden om tot een verdere voorbereiding van de wer-ving te komen. Nog voor de zomer zal met de gemeente Wagenin-gen de voorlig-gende plannen besproken worden. Daarna volgen de cultuur-fond-sen zoals het VSB Fonds, Cultuurfonds Bouw-fonds Nederland-se Gemeenten en het Prins Bernhard Fonds. In de tweede helft van dit jaar wordt de werving verlegd naar poten-tiële sponsors zoals de Nederlandse Baksteenindustrie. Ten-slotte zal, en dan is het begin 2000, een verzoek gericht worden aan het Restau-ratiefonds voor een hypotheek (waarvan de rente ruim onder de marktrente ligt).6

Film
Over een jaar hopen wij het startsein te kunnen geven voor de laatste werkzaamheden. Maar eerst moet 'de kop eraf'. Dat doen we met de première van de film 'Steen'. Deze is gemaakt door regisseur Erik Willems van Job Film Produkties. De historicus Willems studeerde af op het onderwerp 'baksteen-industrie'. Vanaf dat moment bouwde hij aan zijn droom om het leven in en rond steenfabrieken in een filmisch document vast te leggen. Ondertussen verdiende hij zijn dagelijks brood met de productie van documentaires voor onder meer de nationa-le TV. Op hetzelfde moment dat de fondsenwerving voor De Bovenste Polder in een eindfase kwam (voorjaar 1996) kwamen de acties van Willems in een stroomversnelling door subsidies van onder-meer het VSB Fonds en het Thuiskopie Fonds (die beiden ook restauratie ondersteunen). Dat betekende dat hij tegelijk met de start van de restauratie zijn opnamen kon beginnen omdat er voldoende fondsen waren voor het inhuren van faciliteiten en ondersteu-ning. Nu ligt er dus een film die - in tegenstelling tot veel andere films over de baksteenindustrie - niet alleen gaat over het productieproces. Maar over het leven op en rondom de fabrie-ken; de bazen, alcoholisme, de vernieuwing en tenslotte herge-bruik. De rode draad is steeds - ondanks alles - de liefde voor het werk, het gebouw. Daarvoor is dankbaar gebruik ge-maakt van uniek filmmateriaal uit particuliere collecties, vaak eigendom van families die tot eind jaren zeventig diverse steenfabrieken exploiteerden.

Meer informatie:

Arno Boon, secretaris
tel 0650 515264

Deel: ' Tweede fase restauratie steenoven De Bovenste Polder '
Lees ook