Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 9 februari 2000
Kenmerk DPC/VV/46/jdl
Blad /1
Betreft Beantwoording vragen van de leden Wilders en Kamp, inzake het afschaffen van de visumplicht voor mensen met de Roemeense en Bulgaarse nationaliteit
C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier uwer Kamer d.d. 28 januari 2000, kenmerk 2990005950, waarbij gevoegd waren de door de leden Wilders en Kamp overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij u ingediende vragen, heb ik de eer u hierbij, mede namens de staatssecretaris van Justitie, als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de staatssecretaris van Justitie, de heer Cohen, op vragen van de leden Wilders en Kamp

(2990005950)

Vraag 1: Klopt het bericht dat de Europese Commissie voorstelt de visumplicht af te schaffen voor mensen met de Roemeense en Bulgaarse nationaliteit?

Vraag 2: Bent u bekend met de berichten in de voortgangsrapportage van de Commissie over Roemenië dat het aantal mensen dat illegaal de Roemeense grens overgestoken is het afgelopen jaar is verdubbeld en dat maar vijf van de vierenzestig grensovergangen in Roemenië de capaciteit hebben om de paspoortcontrole naar behoren uit te voeren?

Vraag 3: Bent u bekend met de conclusies in de voortgangsrapportage over Bulgarije dat de administratieve capaciteit onvoldoende is om effectief de immigratiewetgeving toe te passen en dat corruptie binnen de douane-administratie een probleem is?

Vraag 4: Trekt u uit deze voortgangsrapportages de conclusie dat het te vroeg is om de visumplicht voor Roemenië en Bulgarije af te schaffen en bent u bereid om er in Europees verband voor te pleiten dat de visumplicht in genoemde landen niet vervalt voordat de grenscontrole sluitend is en de immigratie-wetgeving voldoende is?

Antwoord

Ik ben bekend met de geschetste problemen met betrekking tot de uitvoering van de douanetaken in Roemenië en Bulgarije. Naar verwachting zal de Raadswerkgroep Visa een concreet voorstel over de visumplicht voor Roemenië en Bulgarije in de eerstvolgende bijeenkomst bespreken. Voorwaarde voor afschaffing van de visumplicht voor Roemenië en Bulgarije is dat beide landen voldoende maatregelen treffen ter bestrijding van de illegale immigratie, de optimalisering van de grenscontrole en de bestrijding van de georganiseerde misdaad, en overigens voldoen aan het EU acquis. Nederland steunt deze benadering.

Deel: ' Tweede Kamer afschaffen visumplicht Roemenen en Bulgaren '
Lees ook