Verbond van verzekeraars

Tweede Kamer akkoord met nieuwe aanpak in eerste ziektejaar

De rechten en plichten van werknemers en werkgevers in het eerste ziektejaar worden aangescherpt. Dit volgt uit het Wetsvoorstel verbetering poortwachter en een bijbehorende conceptregeling van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die onlangs door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet per 1 januari 2002 in werking zal treden. Naar verwachting zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel in oktober behandelen. Het heeft gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers.

Ontslag wegens niet meewerken aan reïntegratie
Zieke werknemers die weigeren mee te werken aan hun reïntegratie kunnen worden geconfronteerd met stopzetting van de loondoorbetaling of zelfs met ontslag.

* Het ontslagverbod bij ziekte gedurende twee jaar, wordt doorbroken indien de werknemer handelt in strijd met zijn verplichting al het mogelijke te doen om hervatting in eigen of andere arbeid te realiseren. Daartoe behoort ook het niet meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak op grond van de WAO.
* Het ontslagverbod wordt ook doorbroken als de werknemer zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan alle maatregelen en activiteiten die de werkgever dient te verrichten om te bevorderen dat de werknemer wordt gereïntegreerd door werkzaamheden te gaan verrichten in voor hem passende arbeid.

Een werkgever heeft voor ontslag voorafgaand toestemming nodig van de regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening (RDA) indien de werknemer bezwaar maakt tegen het ontslag. De werkgever dient in het ontslagverzoek aannemelijk te maken, dat de desbetreffende werknemer een verwijt treft ter zake van zijn weigering mee te werken aan zijn reïntegratie. Als dat het geval is, dan dient de RDA vervolgens te beoordelen of, gezien het verwijtbaar handelen van de werknemer, het van de werkgever inderdaad niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te zetten. De RDA moet in zijn besluitvorming het oordeel van het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) - dat per 1 januari 2002 op grond van het wetsvoorstel SUWI zal worden ingesteld - betrekken. Dit oordeel van de UWV wordt ook wel aangeduid als second opinion.

Ziekmelding en reïntegratieverslag
Werkgevers die onvoldoende doen om een zieke werknemer weer aan het werk te helpen, kunnen worden verplicht om het loon maximaal een jaar langer door te betalen (dus in totaal twee jaar). De termijn waarbinnen de werkgever de werknemer moet ziek melden bij de uitvoeringsinstelling blijft dertien weken. Het huidige reïntegratieplan komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een reïntegratieverslag. In dat verslag moeten werkgever en werknemer aan het einde van het eerste ziektejaar verantwoording afleggen over wat zij hebben gedaan om terugkeer naar het werk te bespoedigen. De uitvoeringsorganisatie toetst dit verslag en kan zonodig sancties opleggen aan werkgever (verlenging van de loondoorbetaling tot maximaal twee jaar) of werknemer (weigering van (deel van) de WAO-uitkering). De werknemer moet zelf het verslag indienen bij de aanvraag van een WAO-uitkering.

Werknemer en werkgever krijgen het recht een second opinion te vragen aan de uitvoeringsinstelling over de vraag of er binnen het bedrijf passende arbeid aanwezig is, dan wel of er voldoende reïntegratieactiviteiten worden ondernomen. Verder kunnen werkgever en werknemer gezamenlijk verzoeken de WAO-keuring uit te stellen, bijvoorbeeld als de reïntegratie al vergevorderd is. In een ministeriële regeling wordt uitgewerkt welke stappen de werkgever en de werknemer in het eerste ziektejaar minimaal moeten nemen om van voldoende reïntegratie-inspanningen te kunnen spreken. De uitvoeringsinstelling moet aan de hand van de regeling toetsen of werkgever en werknemer voldoende hun best hebben gedaan en of er al dan niet passende arbeid is aangeboden.

Bondig, Augustus 2001

Deel: ' Tweede Kamer akkoord met nieuwe aanpak eerste ziektejaar '
Lees ook