Tweede Kamer der Staten Generaal

vws00000.022 brief sts vws begeleidersvoorziening doofblinden
Gemaakt: 18-1-2000 tijd: 9:59


3

De Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport


12 januari 2000

Tijdens het Algemeen Overleg, dat ik op 2 december jl. met uw Commissie over het gehandicaptenbeleid heb gevoerd, is onder meer de zorg voor doofblinden aan de orde geweest. In het bijzonder is daarbij aandacht geschonken aan de begeleidersvoorziening voor doofblinden. In aansluiting op hetgeen in het betreffende overleg aan de orde is geweest wil ik u het volgende berichten.

In het najaarsakkoord 1998 van de meerjarenafspraken voor de sector Gehandicaptenzorg is een structurele financiering opgenomen van f 2,5 miljoen per jaar voor de begeleiders-voorziening voor doofblinde mensen. Deze afspraak is op verzoek van de Gehandicapten-raad, die het najaarsakkoord namens de belanghebbenden van lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten heeft ondertekend, opgenomen. Na de totstandkoming van dit najaars-akkoord is vanuit het ministerie overleg gevoerd met de organisaties van doofblinden en de Gehandicaptenraad over de uitvoering van deze afspraak. Aanvankelijk is op verzoek van genoemde belangenorganisaties onderzocht of een financiering vergelijkbaar met het persoonsgebonden budget mogelijk is. Nader onderzoek wees uit dat deze financieringswijze in praktische zin niet uitvoerbaar is. Bij een dergelijke financieringswijze zou het beschikbare budget op basis van inwoneraantallen over de zorgkantoren moeten worden verdeeld. Deze benadering zou relatief hoge overheadkosten met zich meebrengen zodat voor de kleine doelgroep, die door de doofblinden wordt gevormd, niet het beoogde budget voor de begeleidersvoorziening beschikbaar zou komen. Vanuit het ministerie is daarop voorgesteld het College voor zorgverzekeringen de opdracht te geven tot het opstellen van een subsidieregeling voor de begeleidersvoorziening voor doofblinden. Aanvankelijk hielden de belangenorganisaties vast aan een regeling die vergelijkbaar is met de financiering van het persoonsgebonden budget. In de loop van het jaar waren zij er evenwel van overtuigd dat, gezien de beperkte omvang van de doelgroep, een subsidieregeling van het College voor zorgverzekeringen de meest voor de hand liggende oplossing is.

Op 10 november 1999 heb ik een brief verzonden aan het College voor zorgverzekeringen waarin ik heb verzocht een subsidieregeling te ontwerpen voor de begeleidersvoorziening voor doofblinde mensen. Voor de goede orde doe ik u hierbij een kopie toekomen van het betreffende verzoek.

Als vervolg op het Algemeen Overleg hebben vertegenwoordigers van het ministerie op


15 december jl. overleg gevoerd met de belangenorganisaties van doofblinden en de Gehandicaptenraad. Daarbij is onder meer de uitvoering van de begeleidersvoorziening voor doofblinden aan de orde geweest. Er is afgesproken dat vertegenwoordigers van de belangenorganisaties in de komende tijd met de aanbieders in de sector van de zorg voor doofblinden, t.w. het Instituut voor Doven te Sint-Michielsgestel en Kalorama te Beek/Ubbergen zullen overleggen over de wijze waarop het beschikbare budget het meest effectief kan worden aangewend ten behoeve van de begeleidersvoorziening voor doofblinde mensen. Zoals uit de brief aan het College voor zorgverzekeringen inzake de subsidieregeling voor de begeleidersvoorziening kunt opmaken heb ik deze organisatie in overweging gegeven in overleg te treden met de hierbij betrokken belangenorganisaties. Hierdoor is het mogelijk dat er een regeling tot stand komt, waarvoor binnen de wereld van doofblinde mensen in voldoende mate draagvlak aanwezig is.

Ik hoop dat deze overleggen erin zullen resulteren dat de begeleidersvoorziening voor doofblinde mensen zo snel mogelijk in het jaar 2000 kan worden uitgevoerd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Het College voor zorgverzekeringen


10 november 1999

In het kader van het Voorjaarsakkoord Meerjarenafspraken Gehandicaptenzorg zijn financiële middelen gereserveerd voor het opzetten van een begeleidersvoorziening voor doofblinde mensen. In verband daarmee verzoek ik u een subsidieregeling te ontwerpen betreffende een - op experimentele basis - op te zetten begeleidersvoorziening voor doofblinde mensen.

Voor wat betreft de invulling van de subsidieregeling gelieve u zich te baseren op:

het plan van aanpak - doofblinden, uit het eerdergenoemde Voorjaarsakkoord

een notitie van de Gehandicaptenraad d.d. 13 juli 1999.

Van beide documenten is een afschrift toegevoegd aan deze brief.

In aanvulling daarop gelden nog de volgende, door de Gehandicaptenraad bedongen, randvoorwaarden/uitgangspunten:

vraagsturing c.q. de autonomie van de doofblinde mens dient het leidend principe te zijn bij de vormgeving van de begeleidersvoorziening;

de overhead- c.q. bestuurskosten dienen zo beperkt mogelijk te zijn;

de begeleidersvoorziening dient ruimte te bieden voor flexibiliteit en variatie (bijvoorbeeld in benodigde ervaring of opleiding van begeleiders) om tegemoet te komen aan de individuele wensen van de doelgroep.

Voor de op te zetten begeleidersvoorziening is voor de jaren 2000 en
2001 een bedrag beschikbaar van 2,5 miljoen gulden per jaar. Aangezien het om een in ontwikkeling zijnde, nog niet bestaande voorziening gaat, acht ik het van groot belang dat de experimentele begeleidersvoorziening in de betreffende twee jaar (2000 en 2001) via onderzoek wordt gevolgd. Na afloop van de experimentele fase moet het dan op basis van de uitkomsten van het onderzoek mogelijk zijn een besluit te nemen over voorzetting, wijziging of stopzetting van de begeleidersvoorziening.

De financiële middelen die nodig zijn voor het (doen) uitvoeren van een dergelijk onderzoek dienen van het macrobudget ad 2,5 miljoen gulden te worden afgezonderd.

In gesprekken met de Gehandicaptenraad is aangegeven dat het niet mogelijk is de financiële middelen rechtstreeks, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonsgebonden budget, aan de doelgroep ter beschikking te stellen. De meest voor de hand liggende optie is het geld te verdelen over de drie gespecialiseerde zorgvoorzieningen voor doofblinde mensen: Kalorama (Beek/Ubbergen), het Instituut voor Doven (Sint-Michielsgestel), en Bartiméushage (Zeist).

Genoemde instellingen onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor realisatie van een expertisecentrum voor instellingen die zorg bieden aan personen die doof en blind zijn. Wellicht dat de ontwikkeling van een begeleidersvoorziening daar op aan kan sluiten.

Tot slot het volgende. Ik vind het belangrijk om een concept van de subsidieregeling te kunnen bespreken met alle betrokken partijen (Gehandicaptenraad, de zorgaanbieders en uw College). Indien u mij zou kunnen aangeven op welk moment een concept-regeling hiervoor beschikbaar is, kan alvast een bijeenkomst worden gepland.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

namens deze,

de Directeur Gehandicaptenbeleid,

drs. E.P. van Maanen

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer begeleidersvoorziening doof-blinden '
Lees ook