Tweede Kamer der Staten Generaal


26800x00.016 brief sts def over milieuverslag defensie
Gemaakt: 23-12-1999 tijd: 10:54


2


26800 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2000

nr. 16 Brief van de staatssecretaris van Defensie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 29 novvember 1999

In september 1996 bent u voor het laatst ingelicht over de uitvoering van het Defensie Meerjarenplan Milieu (DMPM). De reorganisatie van de defensieorganisatie heeft de afgelopen jaren veel aandacht en inspanningen gevergd. Defensie heeft daarom prioriteiten moeten stellen, ook op milieugebied. Uitvoering van maatregelen kreeg voorrang boven rapportage. Daardoor was aangeleverde informatie incompleet en door gebrek aan standaardisatie onderling moeilijk vergelijkbaar. Niettemin is voor de jaren 1996 en 1997 een Voortgangsrapportage Uitvoering DMPM opgesteld. Deze is als achtergrondinformatie toegevoegd. In 1998 heb ik besloten dat alle defensieonderdelen zelf een milieuverslag dienden op te stellen. Bijgevoegd vindt u de milieuverslagen van de Koninklijke marine, Koninklijke landmacht, Koninklijke luchtmacht, Koninklijke marechaussee en de centrale organisatie over 1998. *)

Ik constateer grote vooruitgang bij het verzamelen en presenteren van milieugegevens. Er is een goede start gemaakt met het kwantitatief inzichtelijk maken van de milieubelasting van Defensie. De milieuverslagen zijn tot stand gekomen in een overgang tussen het Defensie Meerjarenplan Milieu uit 1993 en de Defensie Milieubeleidsnota 2000 die ik u binnenkort zal aanbieden. Dit heeft gevolgen voor de opbouw van het milieujaarverslag. Deze vertonen hierdoor onderlinge verschillen. Tevens is het milieuverslag soms samengevoegd met een arbeidsomstandigheden (ARBO-) verslag. Reden hiervan is dat bij de krijgsmachtdelen dezelfde functionarissen of afdelingen verantwoordelijk zijn voor beide beleidsterreinen. De bovengenoemde verschillen tussen de milieuverslagen acht ik verantwoord.

Een belangrijk aandachtspunt in het milieubeleid vormt de invoering van milieuzorgsystemen. Defensie is hierbij gebonden aan de doelstelling in het NMP 3, waarin wordt gesteld dat alle overheidsorganisaties voor 2003 een goed werkend (certificeerbaar) milieuzorgsysteem moeten hebben. Defensie volgt de ontwikkelingen bij de rijksoverheid en is hard bezig met de invoering van milieuzorgsystemen.

Voor energieverbruik en luchtverontreiniging zijn onderling vergelijkbare gegevens beschikbaar over 1997 en 1998. De trend hierbij is een dalende milieubelasting. De daling komt onder meer voort uit een andere wijze van optreden van Defensie (inkrimping van de krijgsmacht, gebruik van simulatoren, kleinschaliger optreden). Uit de gepresenteerde gegevens blijkt overigens dat het waterverbruik van Defensie stijgt. Een mogelijke verklaring is dat in 1997 niet alle Defensieobjecten meegenomen zijn in het totaal waterverbruik, waardoor in dat jaar een te laag waterverbruik kan zijn opgegeven. De ontwikkeling in het waterverbruik zal met aandacht worden gevolgd. In de Defensie Milieubeleidsnota 2000 wordt in het kader van duurzaam bouwen (DUBO) aandacht besteed aan het terugdringen van het waterverbruik.

Ik heb u eerder toegezegd in 1999 te beginnen met een nulmeting van de milieubelasting van Defensie. De milieugegevens en de omschrijving van de milieubelasting zijn inmiddels vastgelegd in de «Formats Milieugegevens Defensie». Hierin worden voor heel Defensie de te verzamelen milieugegevens en de te hanteren kengetallen uniform vastgelegd. Hiermee wordt aan een deel van de kritiek van de Algemene Rekenkamer op het milieubeleid van Defensie (ongedefinieerde doelen, geen inzicht in de mate van doelbereiking) tegemoet gekomen. De vulling van deze methodiek met uniforme milieugegevens zal in de komende jaren steeds meer vervolmaakt worden.

In de komende jaren zal de onderlinge vergelijkbaarheid van de gegevens alleen maar toenemen, omdat aan de hand van de Formats Milieugegevens Defensie, in het vervolg jaarlijks volgens een vast patroon gemeten en geregistreerd zal gaan worden. De meerjarentrends die hieruit zullen ontstaan, zullen worden opgenomen in toekomstige milieuverslagen. Een eerste proeve is alvast te vinden in de bijlage bij deze brief. Opvallend is de daling van het aantal geluidgehinderden. De omvang van deze daling is éénmalig. Juist in
1998 is namelijk het merendeel van de saneringsprogramma´s, in het kader van het grondgebonden geluid van de Wet Milieubeheer, uitgevoerd. Er is hier dus geen sprake van een structurele trend.

Bij de milieuvergunningen is het beleid dat milieuvergunningen dekkend en actueel moeten zijn. Voor de actualiteit van vergunningen is, voor die vergunningen waarbij het Ministerie van VROM bevoegd gezag is, een actualisatietempo met VROM afgesproken (12 actualisaties in 1998). Defensie heeft dit in het verslagjaar gehaald.

Defensie heeft goede voortgang gemaakt bij het in kaart brengen van haar eigen milieubelasting en de presentatie ervan in de milieuverslagen. Ik acht het van groot belang dat Defensie verder inzicht krijgt (en houdt) in haar milieubelasting. Dit inzicht ontstaat, zoals al gememoreerd, mettertijd. Het betreft hier immers een omvangrijk karwei.

Het in bijlage 1 en 2 *) gepresenteerde overzicht zal in de komende jaren worden uitgebreid.

Gegevens over ozonlaagaantastende stoffen zullen in 2000 volgen. Over afval zullen naar verwachting de gegevens in 2001 volgen. In 2002 verwacht ik de eerste meetgegevens omtrent de kwaliteit van de natuur op defensieterreinen en in 2003 over het gebruik van milieugevaarlijke stoffen.

In de komende jaren zal, in lijn met het regeringsrapport ´Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording´, milieu worden meegenomen in de ´verantwoordingsrapportage´. Deze zal jaarlijks in mei worden aangeboden aan de Tweede Kamer.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,

H.A.L. van Hoof


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer defensie over milieuverslag '
Lees ook