Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.208 brief min vw inzake deregulering taxivervoer
Gemaakt: 28-12-1999 tijd: 12:4


4

Aan

de voorzitter van de Vaste Commissie

voor Verkeer en Waterstaat van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal


22 december 1999 1

Onderwerp

Deregulering taxi-vervoer.

Geachte voorzitter,

Tijdens het Algemeen Overleg met uw commissie van 15 december 1999 heb ik toegezegd een afschrift te zenden van mijn reactie op de brief van het KNV Taxi van


13 december 1999 aan de uw commissie. Conform mijn toezegging treft u hierbij een afschrift van de brief KNV Taxi aan.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Aan

het bestuur van KNV Taxi

Spui 188


2511 BW DEN HAAG

Onderwerp

Deregulering Taxi-vervoer.

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw schrijven van 13 december 1999 aan de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer dat ik in afschrift heb mogen ontvangen voel ik mij geroepen op de inhoud van uw brief te reageren.

In uw brief schrijft u dat vele elementen nog de nodige aandacht vereisen en de beoogde samenhang tussen de verschillende elementen van de deregulering afwezig is, alvorens de deregulering taxivervoer in te voeren. In ons gesprek op 2 november 1999 heb ik al aangegeven, dat er sprake is van een gefaseerde invoering van de deregulering taxi. Er is nooit sprake geweest van het tegelijkertijd ingaan van alle maatregelen. Invoering van bijvoorbeeld het taxikenteken en de boordcomputer maken het evenwel gemakkelijk, maar verhinderen niet de uitvoering van het wetsvoorstel, dat in de kern het op termijn loslaten van bevoegdheid inzake het capaciteits- en tariefbeleid en vervoergebieden betreft.

In het navolgende zal ik puntsgewijs nogmaals ingaan op uw argumentatie waarom de deregulering niet van start zou mogen gaan per
1 januari 2000.


1. De chauffeurspas

De kosten die de pas met zich zou brengen voor chauffeurs schat u op f. 300,-. Deze liggen echter veel lager: de pas kost f. 85,-, de geneeskundige verklaring (die thans ook vereist is) circa f. 35,- en de verklaring omtrent het gedrag circa f. 30,- (in veel gevallen thans ook al vereist). Zo komen de kosten op circa f. 150,-.

Vervolgens stelt u dat een koppeling van de pas aan het sofinummer thans ontbreekt en dat de Wet op de justitiële documentatie nog niet is aangepast en het van belang is het sofinummer direct aan de pas te koppelen van groot belang is.

Dit belang onderschrijf ik in hoge mate, maar ik wil wel benadrukken dat de chauffeurspas nu al een grote meerwaarde heeft. Iedere taxichauffeur in Nederland dient een chauffeurspas aan te vragen, waardoor de consument weet te maken te hebben met een chauffeur, die aan de wettelijke eis van betrouwbaarheid en geneeskundige verklaring voldoet. Door de foto en de naam van de chauffeur op de pas is de chauffeur voor de consument herkenbaar. Betrouwbaarheid en herkenbaarheid acht ik van zeer groot belang voor de consument.

Ik zal met een brief de burgemeesters verzoeken de afgiftetermijn van de verklaring omtrent het gedrag in te korten. Zo nodig zal in overleg met VNG een `model-verordening' worden opgesteld met het verzoek aan de burgemeesters conform de verordening te handelen.

Met het oog op bekorting van deze termijn en de maximale twee weken van afgifte door de RVI van de pas, kan een chauffeur vrij snel aan het werk. Diverse organisaties als uitzendbureaus, sociale diensten en dergelijke, waar potentiële chauffeurs zich kunnen voordoen, heb ik op de hoogte gebracht van de chauffeurspas en de daarbij geldende vereisten.

Voor de koppeling van de pas aan het sofinummer weet u dat daartoe een aanpassing van de Wet persoonsregistratie noodzakelijk is. Deze ligt thans voor behandeling in de Tweede Kamer. De ontwerp-regeling dient vervolgens naar de Registratiekamer te worden gezonden en vervolgens ter beoordeling aan de Raad van State te worden voorgelegd. U begrijpt dat het niet in mijn mogelijkheden ligt dit traject te bespoedigen.

De koppeling van de pas met de boordcomputer verwacht ik ook binnen twee jaar. Er zal dan een tweede generatie pas beschikbaar komen. De chauffeurs die dan in het bezit zijn van een geldige pas zullen kosteloos de nieuwe pas ontvangen.


2. Taxikenteken en BPM-teruggaaf

U benadrukt dat een spoedige realisering van het taxikenteken is geboden. Ik verwacht dat dit binnen een jaar is gerealiseerd. Dit is zowel in het belang van de branche met oog op de BPM-teruggaaf als van de consument voor de herkenbaarheid.


3. Taxistandplaatsen: noodzakelijke herinrichtingen

Uit het onderzoek van ARCADIS, waarbij u betrokken bent geweest via de Klankbordgroep, blijkt dat 78 standplaatsen heringericht moeten worden. Binnenkort worden de gemeenten en NS hierover ingelicht, met het verzoek hier prioriteit aan te geven. Voor de financiering van de kosten kan beroep worden gedaan op de subsidieregeling

`De Boer'. Deze heb ik daartoe recentelijk aangepast. In januari 2000 zullen er gesprekken plaatsvinden met de vier grote steden voor de aanpassing van de standplaatsen.

Ook de gemeenten hebben baat bij een spoedige herinrichting van de taxistandplaatsen, vanuit het oogpunt van goed verkeers- en vervoerbeleid.


4. Fiscale maatregelen

U schrijft dat deze fiscale maatregelen jaren op zich laten wachten. Ik deel uw verwachting en visie niet. De regeling afschrijving goodwill en materieel zijn al in 1998 geëffectueerd. Hiervoor heb ik u al aangegeven dat het taxikenteken binnen een jaar wordt gerealiseerd, zodat de teruggaaf van de BPM vooraf vanaf het jaar 2001 mogelijk moet zijn. In overleg met het Ministerie van Financiën zal nog gekeken worden naar een overgangsregeling voor auto's die dan reeds deel uit maken van het wagenpark.

De investeringsimpuls voor de boordcomputer is van kracht zodra de boordcomputer is geïntroduceerd.


5. Schiphol

Ik ben het volstrekt met u eens dat de status aparte van Schiphol haaks staat op het beginsel van Nederland één vervoergebied. Begin volgend jaar zal op mijn initiatief een ronde tafelgesprek met Schiphol worden gearrangeerd om een oplossing voor de situatie aldaar te vinden.


6. Huidige vergunningverlenende decentrale overheden

Uw opmerking dat de decentrale overheden niet voldoende zijn geïnformeerd, verbaast mij in hoge mate. De decentrale overheden zijn middels schrijven op de hoogte gebracht. Daarnaast heeft er de afgelopen twee jaar periodiek overleg met Rijksverkeersinspectie plaatsgevonden.

Tot slot

Het mag duidelijk zijn dat ik uw visie dat 1 januari 2000 te vroeg is voor invoering van de eerste maatregelen van de deregulering taxivervoer niet deel. Een mening, waarin ik word gesteund door zowel de meerderheid van de Tweede Kamer als de Eerste Kamer. Ik ga ervan uit dat ik voldoende op uw bezwaren ben ingegaan. Een afschrift van deze brief zal naar de Tweede Kamer worden gezonden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer deregulering taxi-vervoer '
Lees ook