Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

's-Gravenhage

DIE

AE

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 3 december 1999
Kenmerk
Blad /5
Bijlage(n) a.r.westerink@die.minbuza.nl
Betreft EU-Handvest van de Grondrechten

Hierbij zend ik u, conform mijn toezegging tijdens het plenaire debat op 28 oktober jl. naar aanleiding van het verslag over de Europese Raad van Tampere, een notitie toe over het Handvest Grondrechten.

Van deze gelegenheid maak ik graag gebruik u mede te delen dat in het Forum dat het Handvest Grondrechten zal opstellen de Regering zal worden vertegenwoordigd door Mr. F. Korthals Altes. Vanuit de Eerste Kamer zal Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin zitting nemen in het Forum, vanuit de Tweede Kamer zal Mr. M. Patijn deelnemen.

J.J. van Aartsen

De Minister van Buitenlandse Zaken

Besluit van de Europese Raad van Keulen tot opstelling van een EU-Handvest van de Grondrechten

De Europese Raad van Keulen, op 3 en 4 juni jl. bijeen, besloot tot het opstellen van een EU-Handvest van de Grondrechten. Het initiatief daartoe was eerder dit jaar door het toenmalige Duitse voorzitterschap genomen. In de Europese Raadsconclusies van Keulen wordt gesteld dat de Europese Unie een punt in haar ontwikkeling heeft bereikt waarop de in Unieverband geldende grondrechten in een Handvest gebundeld en aldus zichtbaarder gemaakt moeten worden. Hierbij mag op geen enkele wijze afbreuk gedaan worden aan de binnen de Unie geldende grondrechten, zoals onder meer opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dit uitgangspunt wordt nadrukkelijk bevestigd in het besluit van de Europese Raad.

Het is de bedoeling dat het EU-Handvest drie soorten rechten zal gaan bevatten:


1. vrijheids-en gelijkheidsrechten;


2. sociale en economische rechten;


3. rechten voor burgers van de EU.

De nadruk zal komen te liggen op een beschrijving van de rechten uit de eerste categorie.

Het besluit genomen door de Europese Raad van Keulen bepaalde verder dat een forum, bestaande uit leden van het Europees Parlement en de wetgevende organen van de lidstaten, gevolmachtigden van de regering en vertegenwoordigers van de Europese Commissie het Handvest zal voorbereiden. Vóór de Europese Raad in december 2000 moet dit forum een ontwerp van het Handvest aan de Raad voorleggen.

Besluit van de Europese Raad van Tampere tot de instelling van het Forum

De Europese Raad van Tampere bereikte op 15 en 16 oktober jl. overeenstemming over de samenstelling, werkmethode en praktische regelingen van het Forum dat belast is met het opstellen van een ontwerp van een EU-Handvest van de Grondrechten. In de bijlage gehecht aan de Europese Raadsconclusies, zijn over de samenstelling, werkmethode en praktische regelingen nadere bepalingen opgenomen.

Hieruit blijkt dat het Forum weliswaar een groot aantal leden (62) kent, maar ook dat de redactie van het ontwerp-handvest zal worden gevoerd door een veel kleiner redactiecomité. Dit comité bestaat uit de voorzitter, de vice-voorzitters en de vertegenwoordiger van de voorzitter van de Commissie en wordt bijgestaan door het secretariaat van de Raad. Bij het opstellen van het ontwerp houdt het comité rekening met de redactievoorstellen die door de leden van het Forum worden ingediend. Deze opzet waarborgt in de opvatting van het kabinet tegelijkertijd de gewenste slagvaardigheid en de betrokkenheid van alle geledingen in het Forum.


Inhoud, meerwaarde en juridische status van het Handvest

Naast de vraag naar de samenstelling van het forum dat het Handvest voorbereidt, komt de vraag op wat de concrete inhoud van het Handvest zal zijn, wat de meerwaarde van het Handvest is ten opzichte van bestaande instrumenten en wat de juridische status zal dienen te zijn. Deze vragen hangen uiteraard nauw met elkaar samen.

De Nederlandse regering is van meet af aan van mening geweest dat het geen zin had een Handvest op te stellen als dat geen toegevoegde waarde zou hebben ten opzichte van de reeds bestaande verdragen. Met betrekking tot grondrechten zal de meerwaarde van het Handvest vooral liggen in het bevorderen van de bekendheid en zichtbaarheid van de bestaande grondrechten. Immers, op het terrein van de grondrechten is veel reeds in verdragen en de nationale grondwetten van de lidstaten geregeld. Het EVRM en de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten gelden daarbij als algemene beginselen van gemeenschapsrecht. De grondrechten waaraan grote waarde wordt gehecht hebben alle reeds een plaats gekregen. Hoewel het niet voor altijd valt uit te sluiten dat het (politiek gezien) wenselijk blijkt om nieuwe grondrechten te ontwikkelen die passen bij het gemeenschapsrecht, is het de vraag of de meerwaarde van een EU-Handvest niet veel meer moet worden gezocht in het bevorderen van een prominente bekendheid en zichtbaarheid van de bestaande grondrechten binnen de EU.

Afhankelijk van de gekozen vorm kan een meerwaarde ook liggen in de rechtszekerheid. Dit is vooral het geval als gekozen wordt voor de optie dat het Handvest een juridisch bindend karakter krijgt. Een goede afstemming met bestaande verdragen en met name met het EVRM is daarbij een absolute voorwaarde. Onduidelijkheid of (rechts)onzekerheid dient te worden vermeden.

Al in 1979 heeft de Commissie toetreding door de Gemeenschap tot het

EVRM voorgesteld. Daarmee zou een sluitend systeem ontstaan waarbij zowel de lidstaten als de Gemeenschap onderworpen zouden zijn aan het EVRM en de daarbij behorende rechtsbescherming. Uiteindelijk is door de Raad van Ministers, bijeen in de samenstelling van ministers van Justitie, op 30 november 1994 besloten om de kwestie van toetreding van de Gemeenschap tot het EVRM voor te leggen aan het Hof

van Justitie van de EG. Het Hof heeft zijn advies gegeven op 28 maart


1996. Belangrijkste conclusie was dat de Gemeenschap niet bevoegd was om toe te treden tot het EVRM. Toetreding van de EG zou niet kunnen zonder wijziging van het EG-Verdrag en het EVRM. Het EVRM bindt immers slechts staten en biedt niet de mogelijkheid om internationale organisaties te binden.


Overigens geldt dat een groot deel van de gesignaleerde vragen, met name over de precieze inhoud en de juridische status en de verhouding tussen het Handvest en andere juridische instrumenten, door het Forum zelf zal moeten worden beantwoord. Het antwoord op deze vragen wordt daarbij mede bepaald door het compromis dat zal worden gevonden uit de bijdragen van alle deelnemers van het Forum. De regering is voornemens zich te baseren op de volgende uitgangspunten, conform hetgeen in het bovenstaande reeds is uiteengezet:


* Uitgangspunt is dat Nederland constructief zal meewerken aan de totstandkoming van een Handvest van grondrechten;


* dit Handvest moet daadwerkelijk politieke en, in geval het bindend is, juridische meerwaarde hebben ten opzichte van de bestaande instrumenten;


* de grondrechtenbescherming op grond van het EVRM moet eenduidig van toepassing blijven;


* intensieve betrokkenheid bij de opstelling van het Handvest van vertegenwoordigers van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en van vertegenwoordigers van de Raad van Europa, waaronder een vertegenwoordiger van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, is essentieel;


* er dient rekening te worden gehouden met het karakter van de sociale rechten, in die zin dat het daarbij veelal gaat om instructienormen voor de overheid die de burger geen directe aanspraak geven op een bepaald niveau van voorzieningen;


* gezien het gestelde vereiste van juridische meerwaarde in geval van juridisch-bindend zijn van het Handvest, dient in een later stadium (wanneer de contouren van het Handvest zichtbaar worden) te worden bezien of Nederland instemt met het juridisch-bindend worden van het Handvest. Daarover zal de Regering de Kamer tezijnertijd nader informeren.

De inzet van de vertegenwoordigers van het parlement wordt vanzelfsprekend door het parlement zelf bepaald. Nota is genomen van de visie van de algemene commissie voor Europese Zaken luidende dat, mochten vertegenwoordigers van de Staten-Generaal deelnemen aan het Forum, zij dit zonder mandaat van het parlement doen. De uitkomst van het Forum zal, naar mening van de commissie, derhalve niet bindend voor het parlement kunnen zijn. Indien gekozen wordt voor een juridisch bindend instrument, zal het vervolgens dienen te worden onderworpen aan de gebruikelijke procedure.

Budgettaire aspecten van het Forum


Een recent voorstel van het Raadssecretariaat met betrekking tot de begroting gaat ervan uit dat de kosten van de voorbereiding van het Handvest bestaan uit enerzijds administratieve ondersteuning door het Raadssecretariaat en anderzijds reis-en verblijfkosten van leden van het Forum en kosten voor vertolking en vertaling. Het Raadssecretariaat stelt voor dat:


* de kosten voor ondersteuning vanuit het Raadssecretariaat, bestaande uit een directeur en vier assistenten, ten laste komen van het budget van de Raad;


* reiskosten van nationale parlementariërs en leden van het EP door henzelf worden betaald;


* de financiering van de reis-en verblijfkosten van vertegenwoordigers van de staatshoofden en regeringsleiders uit nationale fondsen worden bestreden;


* ook de kosten van tolken en vertalers t.b.v. het Forum uit nationale fondsen worden bestreden. De Europese Raad van Tampere heeft besloten dat voor het Forum de integrale talenregeling geldt, hetgeen zeker hoge kosten voor tolken en vertalers met zich mee zal brengen.

Indien deze voorstellen door de lidstaten worden overgenomen blijven de gevolgen voor de communautaire financiering van het Forum beperkt. Nederland is van mening dat een beperkt beslag op de communautaire begroting gewenst is. Concrete invulling van het budget is echter pas mogelijk als het Forum, dat voor het eerst bijeen zal komen op 17 december a.s., een planning heeft gemaakt van de werkzaamheden.

Deel: ' Tweede Kamer EU-Handvest van de Grondrechten '
Lees ook