Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.175 brief min vws europees verbod zacht pvc babyspeelgoed
Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 12:8


2

De Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport


16 december 1999

In antwoord op uw schrijven van 25 november jongstleden inzake bovengenoemd onderwerp, bericht ik u als volgt.

Op maandag 22 november jongstleden hebben de EU lidstaten verenigd in het zogenaamde Urgentie Comité zich gebogen over een voorstel van de Europese Commissie (voortaan: de Commissie) om tot een handelsverbod van zacht PVC babyspeelgoed en verzorgingsartikelen te komen. Het voorstel heeft betrekking op speelgoed en kinderartikelen bedoeld om door kinderen jonger dan drie jaar in de mond te worden gestoken. Het voorstel beperkt zich tot deze producten omdat (uitsluitend) van deze producten volgens de Commissie mag worden aangenomen dat zij dagelijks langdurig in de mond worden genomen waardoor sprake kan zijn van een overschrijding van de veilige grenswaarden voor migratie van de toegepaste weekmakers.

In mijn antwoorden op de vragen van het lid Swildens-Rozendaal van 29 oktober jongstleden

(antwoord op de vragen 6 en 8), heb ik aangegeven een dergelijk voorstel te zullen steunen.

Ten gevolge van een tweetal ontwikkelingen is het op 22 november niet tot een stemming gekomen met betrekking tot het voorstel.

Op vrijdag 19 november had het Wetenschappelijk Comité van de Commissie, het SCTEE, in een interne notitie de Commissie laten weten dat naar de mening van het SCTEE geen aanleiding bestond om tot een onmiddellijk verbod te komen. Dit gelet op het afwezig zijn van een ernstig en onmiddellijk gevaar. Daarnaast had de Europese Vereniging voor de Speelgoed Industrie (de TIE) de Commissie laten weten haar leden op te willen roepen tot een vrijwillige handelsstop van bedoelde producten.

Genoemde ontwikkelingen vormden voor de Commissie aanleiding de stemming over haar voorstel op te schorten.

Op woensdag 1 december kwam het Urgentie Comité wederom bijeen. De lidstaten stemden unaniem in met het voorstel van de Commissie. Het voorstel behelst ondanks het feit dat de Commissie van mening is dat van de producten in kwestie een ernstig en onmiddellijk gevaar uitgaat, uitsluitend een verbod om de producten in kwestie in de handel te brengen. Aan dit verbod wordt uitvoering gegeven door een Warenwetregeling, die een dezer dagen in de Staatscourant zal worden gepubliceerd en onmiddellijk in werking zal treden.

Producten die reeds in de distributieketen (groothandel, detailhandel) aanwezig zijn, worden niet geraakt door het Europese verbod. De Commissie was van mening dat een onmiddellijk verkoopverbod van hetgeen reeds in de distributieketen is, onder andere een te grote logistieke opgave voor de lidstaten zou kunnen blijken. Aan urgentiebesluiten van de Commissie zoals deze moeten lidstaten immers binnen 10 dagen uitvoering geven.

Gelet op de ruimte die het besluit van de Commissie de lidstaten geeft inzake eventuele handelsvoorraden, ben ik voornemens om op 16 december aanstaande hierover in het kader van het Regulier Overleg Warenwet (ROW) in overleg te treden met het bedrijfsleven en de Consumentenbond.

Het bedrijfsleven zal door mij worden gewezen op zijn verantwoordelijkheid in deze en zal door mij dringend worden verzocht er op toe te zien dat alle in de distributieketen nog aanwezige producten in kwestie binnen zes maanden zijn verdwenen. Hierop zal worden toegezien door de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren & Veterinaire Zaken.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer Europees verbod zacht babyspeelgoed '
Lees ook