Tweede Kamer der Staten Generaal


26800x00.018 brief min def informatie nav wetgevingsoverleg defensiebe groting

Gemaakt: 13-12-1999 tijd: 13:38


26800 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2000

Nr. 18 Brief van de minister van Defensie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 1999

In het wetgevingsoverleg met de Vaste Commissie voor Defensie en de Commissie voor de Rijksuitgaven op 18 november jl. (26800 X, nr. 15) is over een aantal punten van gedachten gewisseld.

Ik constateer dat ik een deel van de daarbij gestelde vragen reeds heb beantwoord in mijn brief van 12 november jl.,(26541, nr. 67), n.a.v. de financiële verantwoording 1998, welke voor kennisgeving door de VCD is aangenomen.

Ten aanzien van de volgende onderwerpen bleek met name nog behoefte te bestaan aan een nadere toelichting te weten:


- periodieke informatie over de financiële stand van zaken m.b.t. materieelprojecten;


- inzicht in de uitgaven gemoeid met de inzet van de Nederlandse Krijgsmacht in Kosovo;


- de verdeling van uitgaven 1998/1999 over de bestedingscategorieën (verzoek van het lid Van

`t Riet).


- opleidingsuitgaven BBT-personeel Koninklijke Landmacht (verzoek van het lid Van der Knaap)

Periodieke informatie over de financiële stand van zaken m.b.t. materieelprojecten

In de Defensienota 2000 is een investeringsoverzicht opgenomen met een fasering van grotere investeringsprojecten in relatie tot de in de Defensienota gehanteerde planningshorizon van 10 jaar. Daarnaast ontvangt u binnenkort het Materieelprojectenoverzicht (MPO). Ik bezie, mede in het licht van het project «Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording» (VBTB), op welke wijze in de toekomst de in het MPO vervatte informatie als bijlage bij de begroting zal worden verstrekt.

Uitgaven gemoeid met de inzet van de Nederlandse Krijgsmacht in Kosovo

Ten behoeve van de situatie in Kosovo is door Defensie in 1999 deelgenomen aan diverse crisisbeheersingsoperaties.

A. Kosovo Verificatie Missie (KVM)

Dit betrof een missie onder auspiciën van de OVSE. Met name waren hierbij betrokken vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De hiermee verband houdende uitgaven komen ten laste van het budget vredesoperaties in totaal ¦ 5,2 miljoen.

B. Extraction Force (EF)

Ter bescherming van de KVM-waarnemers heeft de EF in Macedonië geopereerd. In deze per juli geëindigde missie participeerde Defensie-eenheden van de Koninklijke land- en Luchtmacht. De additionele uitgaven bedragen ¦ 18,2 miljoen.

C. Allied Harbour (AH)

Eenheden van de Koninklijke Marine, Marechaussee, Land- en Luchtmacht zijn in Albanië ingezet voor noodhulp aan vluchtelingen uit Kosovo. De additionele uitgaven worden ingeschat op in totaal ¦ 29,6 miljoen.

D. Allied Force (AF)

Onderdelen van alle krijgsmachtdelen zijn ingezet in de operatie AF. De additionele uitgaven bedragen ¦ 87,2 miljoen, waarvan ¦ 39,7 miljoen voor verbruikte munitie.

E. Kosovo Force (KFOR)

Deze operatie sluit aan op de operatie AF. Ingezet worden eenheden van de Koninklijke Marechaussee, Land- en Luchtmacht. De additionele uitgaven worden thans ingeschat op ¦ 120,6 miljoen.

F. Recaputilatie

Overzicht additionele uitgaven 1999 Kosovo

Operatie :

Bedrag (in miljoenen guldens)

Kosovo Verificatie Missie (KVM)


5,2

Extraction Force (EF)


18,2

Allied Harbour (AH)


29,6

Allied Force (AF)


87,2

Kosovo Force (KFOR)


120,6

Totaal


260,8

Antwoord op de vraag van mw. Van `t Riet inzake de verdeling van uitgaven 1998/1999 over de bestedingscategorieën

Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Van `t Riet omtrent de verschillen tussen de jaren 1998 en 1999 in het overzicht van de bestedingscategorieën (ontwerpbegroting 2000, punt 7.3, bladzijde 39) wordt het volgende opgemerkt.

In de ontwerpbegroting 2000 is in tabel 7.3 zowel de eindrealisatie
1998 ( ¦13.988 miljoen, zie ook de Slotwet 1998, kamerstukken II, 26
648, nrs. 1 en 2) als de vermoedelijke uitkomsten 1999

(¦ 15.030 miljoen) gepresenteerd. Het verschil van tussen de jaren
1998 en 1999 bedraagt ca.¦ 1 miljard. In onderstaande tabel is de opbouw van dit verschil weergeven.

bedragen x ¦ 1 miljoen


1998


1999

Ontwerpbegroting 1999


14.463


14.140

Technisch:

Prijsbijstelling


121

Loonbijstelling (incl. P&U)


288

Vertragingen:

Intertemporele compensatie


-179


179

Eindejaarsmarge


-114


114

Kasritme-aanpassing


-150

Overig:

Verrekenbare ontvangsten


-95


78

Bijstelling HGIS (Vredesoper.)


-51


200

Veteranenbeleid


20

Domeinenopbrengsten


25

Diversen


-36


15


13.988


15.030


1

De verhoging voor 1999 is voor ruim ¦ 400 miljoen het gevolg van technische bijstellingen, i.c. de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling 1999.

Bijna ¦ 300 miljoen betreft voornamelijk vertraagde betalingen die zijn verwerkt via intertemporele compensatie en via de eindejaarsmarge. De projecten waarop de vertragingen betrekking hebben, zijn toegelicht in de Tweede Suppletoire Wet van 2 maart 1999, Stb.90.

Daar tegenover staat een budgetverlaging van ¦ 150 miljoen, zijnde de bijdrage van het ministerie van Defensie aan het oplossen van de budgettaire problematiek van de overheid ten tijde van de Voorjaarsnota door middel van kasritme-aanpassingen.

Daarnaast is het uitgavenbudget gemuteerd doordat voor 1998 geplande ontvangsten niet of eerst in 1999 zullen binnenkomen. Wat dit laatste betreft gaat het met name om terug te vorderen BTW en terugontvangsten op diverse FMS-projecten uit de Verenigde Staten.

Voor het overige is het budget voor vredesoperaties opgehoogd voor het tot stand brengen van een Kosovo Implementation Force (¦ 50 miljoen) en voor de intensivering van de Nederlandse inzet van defensiemiddelen in de operaties op de Balkan (¦ 150 miljoen) en tenslotte heeft er een budgetophoging plaatsgevonden in verband met de uitbreiding van de doelgroep in het kader van het Veteranenbeleid (¦ 20 miljoen).

Opleidingsuitgaven BBT-personeel Koninklijke Landmacht

In reactie op de vraag van dhr. Van der Knaap t.a.v. van de opleidingsgegevens BBT-personeel op pagina 68 van bijlage 13, kan ik u melden dat daar wordt aangegeven dat er in het jaar 2000 12.189 BBT'ers bij de KL zullen worden opgeleid en dat de daarmee gemoeide uitgaven in dat jaar gemiddeld ¦ 1660,- per op te leiden BBT'er bedragen.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

F.H.G. de Grave

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer informatie wetgevingsoverleg defensiebegroting '
Lees ook