Tweede Kamer der Staten Generaal


26345000.028 brief min bzk en min just over de organisatie van de poli tie

Gemaakt: 23-12-1999 tijd: 12:17


2


26345 Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002

nr. 28 Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 14 december 1999

In het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999 - 2002 is het project `bovenregionale voorzieningen' aangekondigd. Doel van dit project is meer slagvaardigheid, structuur en eenduidigheid tot stand te brengen op het terrein van de bovenregionale organisatie van de Nederlandse Politie. Ter informatie treft u hierbij een afschrift aan van de brief die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierover onlangs heeft gezonden aan de korpsbeheerders. *)

Onder andere bij het Algemeen Overleg over de informatievoorziening bij de politie (dd. 29 september 1999) en het debat over het rapport van de Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden (dd. 2 december 1999), hebben wij u gemeld dat onder leiding van de heer mr. drs. L.C. Brinkman een informeel overleg zal worden gestart met het politieveld over de verbetering van de bovenregionale organisatie van de politie. In een voorbereidende bespreking met vertegenwoordigers uit het politieveld werd reeds geconstateerd dat veel bovenregionale organisaties zijn ontstaan uit de behoefte om een specifiek probleem op te lossen, zonder de oplossing in een breder perspectief te plaatsen. In dit overleg zullen de knelpunten in de bovenregionale organisatie daarom beoordeeld worden vanuit het perspectief van de politie als `concern'. Hoe past de bovenregionale organisatie in het totale systeem van de Nederlandse politie? De overleggroep zal zelf verbeteringen voorstellen of zal andere gremia aansporen binnen een vastgestelde termijn hiermee te komen.

De deelnemers aan dit overleg, naast de voorzitter, de heer Brinkman, zijn:

? drs. W.J. Deetman, korpsbeheerder regiopolitie Haaglanden;

? drs. J. Stekelenburg, korpsbeheerder regiopolitie Midden en West-Brabant;

? mr. J.J.A. Pop, korpsbeheerder regiopolitie Kennemerland;

? mr. J.A. Hulsenbek, Procureur-Generaal;

? mr. H.A. Holthuis, Hoofdofficier van Justitie van het landelijk parket;

? mw.mr. I.E. Klopper, Hoofdofficier van Justitie van het arrondissementsparket Utrecht;

? B.A. Lutken, korpschef regiopolitie Rotterdam-Rijnmond;

? mr. P. Vogelzang, korpschef regiopolitie Utrecht;

? J. Kuiper, korpschef regiopolitie Amsterdam-Amstelland;

? E.R.M. van der Sommen, directeur Nederlands Politie Instituut;

? drs. A.H.C. Annink, directeur-generaal voor Openbare Orde en veiligheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

? mr. drs. C.W.M. Dessens, directeur-generaal Rechtshandhaving, ministerie van Justitie.

De heer A.G. Jacobs, voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van de ING, zal als externe deskundige deelnemen aan het overleg.

Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Mede met het oog op aanbeveling 28 van de Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden is hierbij met name gesproken over de bovenregionale opsporing en de verbeteringen die hierin nodig en wenselijk zijn. In april 2000 zullen wij u rapporteren over de alsdan beschikbare resultaten van het overleg.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

Peper

DE MINISTER VAN JUSTITIE,

A.H. Korthals


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer justitie over de organisatie van de politie '
Lees ook