Tweede Kamer der Staten Generaal


26227000.21-23 moties inzake organisatie ek2000
Gemaakt: 22-12-1999 tijd: 12:33

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 227

Organisatie EK2000

Nr. 21

MOTIE VAN HET LID ATSMA

Voorgesteld 16 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het civielrechtelijke stadionverbod niet in alle gevallen sluitend is;

voorts overwegende, dat het stadionverbod en de meldingsplicht via inzet van het strafrecht in combinatie met snelrecht een effectieve aanvulling zijn op de civielrechtelijke aanpak;

verzoekt de minister van Justitie, te bevorderen dat het openbaar ministerie bij de vervolging van notoire hooligans in principe een strafrechtelijk stadionverbod en strafrechtelijke meldingsplicht eist, bij voorkeur in een snelrechtprocedure,

en gaat over tot de orde van de dag.

Atsma

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 227

Organisatie EK2000

Nr. 22

MOTIE VAN HET LID MIDDEL C.S.

Voorgesteld 16 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het ter voorkoming van ernstige verstoringen van de openbare orde bij grootschalige evenementen van belang is dat de politie over een goede informatiepositie beschikt;

overwegende, dat de Politiewet geen basis biedt voor het bovengenoemd doel vergaren van informatie door middel van stelselmatige observatie of de inzet van informanten;

overwegende, dat blijkens de memorie van toelichting van het wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden door het kabinet bezien wordt waar nadere normering van methoden ter handhaving van de openbare orde dient plaats te vinden, waarbij onder meer gedacht wordt aan informatieverzameling ter regulering van de overlast rond voetbalwedstrijden;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk een wettelijke basis te bieden voor het stelselmatig observeren en de inzet van informanten in het kader van het handhaven van de openbare orde bij grootschalige evenementen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Middel

Atsma

Van den Berg

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 227

Organisatie EK2000

Nr. 23

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MIDDEL C.S., ter vervanging van die gedrukt onder nr. 22.

Voorgesteld 16 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het ter voorkoming van ernstige verstoringen van de openbare orde bij grootschalige evenementen van belang is dat de politie over een goede informatiepositie beschikt;

overwegende, dat de Politiewet geen basis biedt voor het bovengenoemd doel vergaren van informatie door middel van stelselmatige observatie of de inzet van informanten;

overwegende, dat blijkens de memorie van toelichting van het wetsvoorstel Bijzondere opsporingsbevoegdheden door het kabinet bezien wordt waar nadere normering van methoden ter handhaving van de openbare orde dient plaats te vinden, waarbij onder meer gedacht wordt aan informatieverzameling ter regulering van de overlast rond voetbalwedstrijden;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk te bezien of en zo ja op welke wijze geboden kan worden voor een wettelijke basis voor het stelselmatig observeren en de inzet van informanten in het kader van het handhaven van de openbare orde bij grootschalige evenementen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Middel

Atsma

Van der Berg

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer moties organisatie EK 2000 '
Lees ook