Tweede Kamer der Staten Generaal


24557000.031 brief sts just televisiespelletjes
Gemaakt: 1-2-2000 tijd: 13:38


2


24557 Kansspelen

nr. 31 Brief van de staatssecretaris van Justitie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 26 januari 2000

In antwoord op vragen van de leden Buijs en Van de Camp van uw kamer van 29 april jongstleden heb ik onder andere toegezegd uw kamer op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het terrein van zelfregulering door de diverse omroepen en producenten ten aanzien van televisiespelletjes. Deze toezegging is herhaald tijdens het algemeen overleg met de Vaste Commissie van Justitie over kansspelen op 1 september jongstleden (24557, nr. 30).

Inmiddels heeft overleg tussen vertegenwoordigers van de verschillende omroepen en producenten en van mijn ministerie plaatsgevonden. Hierin zijn constructieve voorstellen tot zelfregulering gedaan. Deze voorstellen hebben betrekking op de bescherming van drie kernbelangen: consumentenbescherming, het tegengaan van misstanden en verslavingszorg. De voorstellen geven mij vertrouwen in de wijze waarop zal worden omgegaan met televisiespelletjes. Kernpunt ten aanzien van de aangeboden spelen is dat de betrokkenen van mening zijn dat thans geen echt kansspel wordt aangeboden. De tv-spelletjes vertonen niet het echte «gok»-karakter tegen een bepaalde inzet, waarvoor de Wet op de kansspelen (Wok) in het bijzonder in het leven is geroepen. Wel is in een aantal gevallen de kandidatenselectie (mede) gebaseerd op een kansspelelement. Als voorbeeld kan worden genoemd dat een kandidaat - zonder inzet van eigen middelen - via een spelvorm zich onderwerpt aan een willekeurige keuze door tv- en radiopubliek. Een tweede aspect dat elementen lijkt te hebben van een kansspel is het inbellen. Eén op de tien inbellers komt (at random) in het programma, maar allen betalen circa f 1,- per minuut. Dit lijkt het meest op een kansspel (inzet van telefoontikken met kans bij deelname op een prijs).

Voor alle tv- en radiospelletjes lijkt tot nog toe de consensus te bestaan dat, omdat het overwegend geen echt zuiver kansspel betreft, zelfregulering afdoende is met:


- zorgvuldige gedragsregels ten aanzien van kandidaten (zowel selectie als zelfbescherming, teneinde een redelijke verhouding te hebben tussen de verleiding van het gewin en de persoonlijke «exposure»);


- geen betaling door kandidaten voor deelname, anders dan eventuele, aan een maximum gebonden telefoonkosten;


- preventieve en repressieve maatregelen voor zorgvuldige omgang met selectie en deelname.

De inbelspelletjes behoeven evenwel nog bijzondere aandacht wanneer het om het mogelijk verslavend effect zou gaan. In samenwerking met de betrokkenen zal een onderzoek gestart worden naar de verslavende aspecten van de verschillende spelen en naar de mogelijkheden tot minimalisatie van het verslavend effect. Over de uitkomsten hiervan zult u nader geïnformeerd worden.

Mijn definitieve standpunt over de mate van toepasselijkheid van de Wok zal ik bepalen als dit onderzoek is afgerond.

In verband met het aangehouden onderzoek naar mogelijke overtreding van de Wet op de kansspelen bij de organisatie van televisiespelletjes, zal ik het College van Procureurs-generaal van de huidige stand van zaken op de hoogte stellen.

De Staatssecretaris van Justitie,

M.J. Cohen

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer ontwikkelingen televisiespelletjes '
Lees ook