Tweede Kamer der Staten Generaal


25733000.046 brief min ocw inzake betrokkenheid cultuurinstellingen bi j ict

Gemaakt: 3-2-2000 tijd: 9:21


3


25733 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) in het onderwijs

nr. 46 Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Zoetermeer, 19 januari 2000

In het uitwerkingsplan Onderwijs On Line is een vervolgnotitie aangekondigd over de betrokkenheid van cultuurinstellingen bij ict en onderwijs. De beleidsontwikkeling hieromtrent is op dit moment nog niet zover gevorderd dat er een inhoudelijke notitie opgesteld kan worden.

Met deze brief wil ik u tussentijds informeren over de activiteiten die hebben plaatsgevonden en die in voorbereiding zijn voor de verdere uitwerking van het thema Cultuur.

In het voorjaar van 2000 zal ik samen met de Staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer Van der Ploeg, een notitie aan de Kamer aanbieden over Cultuur en Onderwijs On Line. Onderdelen van deze notitie worden ingebracht in het beleidstraject van de Cultuurnota voor de periode 2001-2004.

RELATIE ONDERWIJS ON LINE EN CULTUUR

In het ict-uitwerkingsplan Onderwijs On Line vormt Cultuur één van de thema's. Hiermee wordt het beleid aangeduid dat zich afspeelt in de driehoek cultuur, ict en onderwijs.

Doel van dit beleid is om scholen, docenten en leerlingen in staat te stellen om op eigentijdse wijze toegang te krijgen en kennis te nemen van ons cultureel aanbod in al zijn verschijningsvormen. Tegelijkertijd versterkt Cultuur haar plaats in de verbetering, ontwikkeling en vormgeving van onderwijsleeromgevingen.

Onderwijs On Line, uitwerkingsplan voor ict in het onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, april 1999

In het kader van dit thema zal de relatie tussen culturele instellingen en het onderwijs de komende maanden nader worden uitgewerkt. Onder meer zullen financiële middelen zoals genoemd in Onderwijs On Line, bestemd voor de deelname en de toegankelijkheid van culturele instellingen op kennisnet, worden geëxpliciteerd.

DOEL EN INTENTIES ICT-CULTUUR-ONDERWIJS.

De relatie onderwijs - cultuur heeft een algemeen maatschappelijk belang, dat ook zonder de technische mogelijkheden van de nieuwe media zoals kennisnet een belangrijk aandachtspunt is. Het onderwijs biedt culturele instellingen de mogelijkheid een breed en jong publiek aan zich te binden. Culturele vorming is een belangrijk aandachtspunt in het onderwijs. Informatie uit en over het culturele aanbod kan bijdragen aan de ontwikkeling van andere en nieuwe vormen van onderwijs.

Het onderwijs verkeert middenin een aantal grote vernieuwingsoperaties waarin ict zowel ondersteunend als katalyserend kan werken. Een nieuw vak als Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) kan het belang van cultuuroverdracht in het onderwijs aanscherpen en verankeren, maar ook in andere vakken kan culturele informatie worden gebruikt. Ict kan in die ontwikkeling een versterkende en vernieuwende rol spelen.

Door het toegankelijk maken van het culturele erfgoed, de kunsten en het informatieaanbod van bibliotheken en het geschikt maken van dat materiaal voor het onderwijs dragen culturele instellingen bij aan het stimuleren van de vraag naar ict-rijke cultuurtoepassingen door scholen, docenten, leerlingen en ouders. Ict biedt mogelijkheden om deze ingewikkelde processen te versnellen, maar ook om nieuwe inzichten te genereren.

In zijn Uitgangspuntenbrief Cultuur als confrontatie heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aandacht gevraagd voor toegankelijkheid van cultuur via de nieuwe media. Om het onderwijs gebruik te laten maken van de digitale innovatie en de ontwikkeling van culturele informatie via nieuwe media moet een proces van afstemming en overleg op gang worden gebracht tussen culturele instellingen en het onderwijs. Vraag en aanbod moeten bij elkaar worden gebracht.

Bij de verdere uitwerking van deze onderwerpen zijn verschillende partners binnen en buiten het Ministerie betrokken. Afstemming met het project Cultuur en School is in dit verband van belang.

PROEFAANSLUITING CULTUUR - KENNISNET

Teneinde de culturele instellingen de gelegenheid te bieden om kennisnet te leren kennen als gebruiker en als inhoudleverancier is een proefaansluiting gedefinieerd.

Vanaf 1 januari 1999 zijn de voorbereidingen van start gegaan om vier instellingen voor cultureel erfgoed (Nationaal Natuurhistorisch Museum, Nederlands Audiovisueel Archief, Rijksmuseum voor Oudheden, Boijmans van Beuningen) en een twintigtal bibliotheken (onder regie van het NBLC) aan te sluiten op kennisnet.

De instellingen zijn geselecteerd op grond van de diversiteit van de collecties en de aanwezigheid van (potentiële) relaties met het onderwijsveld.

Door vertragingen in het aansluitproces zijn de feitelijke aansluitingen van de culturele instellingen pas in het najaar tot stand gekomen. De proefperiode is daarom verlengd tot 1 januari 2000. Inmiddels zijn de deelnemers zichtbaar op kennisnet (www.kennisnet.nl).

Op grond van de ervaringen in deze proefperiode en andere informatie van betrokkenen binnen en buiten het ministerie nemen Staatssecretaris Van der Ploeg en ik een besluit over de verdere uitwerking van cultuur binnen Onderwijs On Line en de deelname van culturele instellingen aan kennisnet, alsmede de financiering daarvan.

In de voor het voorjaar aangekondigde beleidsnotitie Onderwijs - ICT - Cultuur en in de Cultuurnota 2001 - 2004 zal hierop nader worden ingegaan.

Ik vertrouw er op u hiermede in dit stadium voldoende geïnformeerd te hebben,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

L.M.L.M.H. Hermans

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer over betrokkenheid cultuurinstellingen bij ICT '
Lees ook