Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.535 bouwplan oolderveste roermond

Gemaakt: 2-2-2000 tijd: 14:39


2

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 21 jan. 2000

Onderwerp:

Vragen van het lid Poppe over het bouwplan Oolderveste in Roermond

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het antwoord op de vragen van het lid Poppe (SP) over het bouwplan Oolder Veste in de Maas bij Roermond.

Hoogachtend,

de Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Poppe (SP) over het bouwplan Oolder Veste, ingezonden op 6 december 1999, nr 2990003860


1:

Ja


2:

Ik veronderstel, dat u in uw vraag doelt op een studie naar de mogelijke wateroverlast, die huidige bewoners ter plaatse zouden kunnen ondervinden als gevolg van het realiseren van het plan Oolderveste. Mijn ambtgenote, de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, noch ikzelf zijn bekend met de uitvoerder van dit onderzoek. Het betreft hier een kwestie onder verantwoordelijkheid van waterschap en gemeente. Ik heb mijn Inspecteur Ruimtelijke Ordening inmiddels verzocht om bij de gemeente Roermond informatie in te winnen naar aanleiding van uw vraag. Zodra ik het Inspectierapport ontvangen heb, zal ik mijn standpunt bepalen en u hierover op de hoogte stellen.


3:

Het betreft hier het in Duitsland gelegen vliegveld Brüggen, ongeveer dertig kilometer ten oosten van Roermond.

De vliegfunctie van dit vliegveld is verdwenen. De geluidscontouren behorend bij dit vliegveld vallen over het oostelijk deel van het grondgebied van de gemeente Roermond. Deze zullen op termijn kunnen worden opgeheven.

Het is primair aan de gemeente om een heroverweging te maken ten aanzien van haar woningbouwlokaties die daarna nog door provincie en rijk wordt getoetst. Ik zie geen aanleiding om op het besluit van mijn ambtsvoorgangster mevrouw de Boer van november 1996, om de ontwikkeling van een woonwijk ter plaatse toe te staan, terug te komen.

De lokatie Oolderveste kent een goede aansluiting op het bestaande stedelijk gebied van Roermond. Aan de oostzijde van de stad zijn belangrijke landschappelijke waarden gesitueerd en door de aanleg van de A73 wordt een duidelijke afronding van het stedelijk gebied bereikt. Zowel gemeente als rijk en provincie zijn van mening dat primair via herstructurering van de bestaande stad de woningbouw opgave dient te worden uitgevoerd en dat derhalve een sprong over de Rijksweg niet verantwoord is.

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer over bouwplan Oolderveste Roermond '
Lees ook