Tweede Kamer der Staten Generaal


26959000.001 brief min vw over de toekomst van de nationale liuchthave n

Gemaakt: 23-12-1999 tijd: 11:2


2


26959 Toekomst van de nationale luchthaven

nr. 1 Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 17 december 1999

Hierbij doe ik u, mede namens mijn collega's van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken, de nota «Toekomst van de nationale luchthaven» toekomen, die het kabinet op 17 december 1999 heeft vastgesteld. Binnenkort zult u de toelichtende bijlagen ontvangen. Tevens zend ik u ter informatie de, nog niet geheel complete, samenvatting van het onderzoek dat gedaan is voor de lange termijn.*)

De nota met bijlagen zal ter advisering worden toegezonden aan het Tijdelijk Overleg Platform Schiphol, de Commissie Geluidhinder Schiphol en de VeiligheidsAdvies Commissie Schiphol. Definitieve besluitvorming van het kabinet over het nieuwe milieu- en veiligheidsstelsel en de grenswaarden zal plaats vinden nadat de adviezen van deze instanties zijn ontvangen.

In de loop van januari zal de complete set stukken, bestaande uit beleidsnota met bijlagen, de complete samenvattende rapportage van het onderzoek voor de lange termijn en alle onderzoeksrapporten in gedrukte vorm verschijnen.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer over de toekomst nationale luchthaven '
Lees ook