Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.390 het financieringsprogramma voor suriname
Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 14:27

Aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 december 1999

Betreft
Antwoord op vragen van het lid Karimi
over het financieringsprogramma voor Suriname.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 26 november 1999, nr. 2990003320, waarbij gevoegd waren de door het lid Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens
Antwoord van mevrouw Herfkens, minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, op vragen van het lid Karimi over het financieringsprogramma voor Suriname (ingezonden 25 november 1999).

Vraag 1:

Herinnert u zich uw antwoorden op kamervragen over het financieringsprogramma voor Suriname (Aanhangsel Handelingen nr.1050, vergaderjaar 1998-1999) en herinnert u zich hetgeen u gezegd heeft tijdens het recente Suriname-overleg van 2 november 1999 over het gebrek aan institutionele capaciteit bij NGO's in Suriname?

Antwoord:

Ja.

Vraag 2:

In hoeverre laten de huidige criteria van het NGO-fonds ruimte om dit fonds in te zetten voor de versterking van institutionele capaciteit van NGO's?

Antwoord:

Het beheer van het NGO-fonds is uitbesteed aan het Bureau Forum NGO's. Na afloop van de 1e fase van het NGO-fonds (1996-1999) is het contract gesloten voor het beheer van de 2e fase (1999-2003). Binnen het contract voor de 2e fase is meer ruimte gemaakt voor de begeleiding en versterking van NGO's.
Ten eerste kunnen de NGO's, waarvan de projecten zijn goedgekeurd, binnen de individuele projectbegrotingen de kosten opbrengen, die noodzakelijk zijn voor de versterking van de institutionele capaciteit van deze NGO's.
Ten tweede is de beheersvergoeding voor het Bureau Forum NGO's verhoogd. In de Terms of Reference voor de uitvoering van de tweede fase is uitdrukkelijk opgenomen dat het Bureau Forum NGO's zich zal inzetten voor "het organiseren en (doen) verzorgen van trainingen ten behoeve van NGO's en basisorganisaties, gericht op capaciteitsopbouw o.a. bij projectidentificatie en formulering, de opzet en inrichting van de projectadministratie, de inkoop van goederen en diensten, de financiële en inhoudelijke administratie".

Vraag 3:

Bent u bereid om in gesprek te treden met Bureau Forum NGO's en eventuele andere NGO's, om te zien op welke wijze de institutionele capaciteit van NGO's versterkt kan worden ten einde verbeterde armoedebestrijding door NGO's te bereiken?

Antwoord:

Ja. Als gevolg van de reeds bestaande intensieve dialoog met het Bureau Forum NGO's is bovendien ten aanzien van het beheer van de tweede fase van het NGO-fonds extra nadruk gelegd op de versterking van de institutionele capaciteit van NGO's.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer over het financieringsprogramma voor Suriname '
Lees ook