Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.532 wajong-uitkeringsgerechtigden

Gemaakt: 1-2-2000 tijd: 10:32


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 27 jan. 2000

Onderwerp

Beantwoording Kamervragen

Wajong-uitkeringsgerechtigden

Bij deze zend ik u mede namens de Minister van Financiën de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid De Wit (SP), over Wajong-uitkeringsgerechtigden.

Deze vragen werden mij op 13 december 1999 toegezonden onder nr.
2990004090.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(J.F. Hoogervorst)

Kamervragen van het lid De Wit (SP) over
Wajong-uitkeringsgerechtigden.

(Ingezonden 10 december 1999)

Vraag 1

Kent u het bericht `Meer geld voor jonggehandicapten'?

Antwoord op vraag 1

Ja.

Vraag 2

Klopt het dat Wajong-uitkeringsgerechtigden de verhoging van hun netto-uitkering per


1 januari 1999 moeten terugvragen van de belastingen?

Vraag 3

Bestaat de kans dat een groot deel van de Wajonggerechtigden op deze manier het voordeel waarop zij recht hebben niet daadwerkelijk in handen krijgt?

Vraag 4

Bent u van plan alle Wajonggerechtigden een persoonlijk brief te (doen) sturen waarin zij worden geïnformeerd over de mogelijkheden tot het terugvragen van belastinggeld? Zo neen, hoe worden Wajongers dan geïnformeerd?

Antwoorden op de vragen 2, 3 en 4

In het inmiddels aanvaarde Belastingplan 2000 is voorgesteld om met ingang van 1 januari 1999 aan belastingplichtigen die een uitkering op grond van de Wajong ontvangen, een jonggehandicaptenaftrek te verlenen. De jonggehandicaptenaftrek over het jaar 2000 bedraagt f
2680,= en wordt als een verhoging van het belastingvrije bedrag toegekend. Bij de inhouding van loonbelasting over de Wajonguitkering houdt degene die de uitkering betaalt automatisch rekening met het hogere belastingvrije bedrag.

Het was niet meer mogelijk om de jonggehandicaptenaftrek ook voor 1999 in de vorm van een verhoging van het belastingvrije bedrag toe te kennen. Voor 1999 is daarom een andere oplossing gezocht. Degene die in 1999 een Wajonguitkering heeft ontvangen heeft recht op een verhoging van het arbeidskostenforfait of het bedrag aan werkelijke aftrekbare kosten met f 2602,=. De betrokken uitkeringsgerechtigde kan de aftrek krijgen door deze op te voeren bij zijn belastingaangifte over 1999. Dit zal in de meeste gevallen geschieden via een zogeheten T-biljet van de Belastingdienst. Uitkeringsgerechtigden krijgen hierover in de eerste helft van 2000 rechtstreeks bericht van de Belastingdienst. Ook zullen uitkerings-gerechtigden worden gewezen op de mogelijkheid van hulp bij het invullen van de aangifte door de Belastingdienst.

Het doel van deze maatregelen is ervoor te zorgen dat degenen die recht hebben op de teruggave deze ook daadwerkelijk in handen zullen krijgen.

Vraag 5

Geldt de jonggehandicaptenaftrek ook voor mensen met een Wajong-uitkering die in een AWBZ-instelling wonen? Zo neen, waarom niet?


2

Antwoord op vraag 5

De jonggehandicaptenaftrek geldt ook voor mensen die een Wajong-uitkering ontvangen en in een AWBZ-instelling wonen. Zowel Zorgverzekeraars Nederland als het College voor Zorgverzekeringen zijn door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al eind oktober 1999 over de fiscale maatregelen geïnformeerd. Voorts zal de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de loop van februari 2000 in een brief de relevante organisaties nog specifiek de mogelijkheid van hulp door de Belastingdienst aan de bewoners van een AWBZ-instelling met een Wajonguitkering onder de aandacht brengen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer over Wajong-uitkeringsgerechtigden '
Lees ook