Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitters van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Economische Zaken en voor Buitenlandse Zaken

van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG

Directie Economische Samenwerking

Afdeling Energie, Onderzoek en Technologie

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 16 december 1999
Kenmerk DES/ET-866/99
Blad /2
Bijlage(n) 1
Betreft Reactie op het rapport 'The Millennium Bug Y2k, its Potential Threat to Nuclear Facilities'

Zeer geachte Voorzitter,

Tijdens het Algemeen Overleg/Millenniumvraagstukken d.d. 3 november jl. kreeg ik een rapport overhandigd betreffende de potentiële dreigingen van de millenniumproblematiek in nucleaire installaties. Dit rapport ('The Millennium Bug Y2k, its potential threat to nuclear facilities') is in opdracht van Greenpeace International opgesteld door het adviesbureau Large & Associates en dateert van 10 augustus
1999.

Gezien de inhoud van dit rapport heb ik de Kernfysische Dienst (KFD) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om technisch commentaar gevraagd. Dit commentaar, neergelegd in notitie RT99-482.425 d.d. 2 december 1999, treft u bijgaand aan.

In het kort is de KFD van mening dat het rapport een gedetailleerde opsomming levert van de potentiële dreigingen. Het bevestigt het belang van de inspanningen in de afgelopen periode ten aanzien van de millenium-problematiek. Het rapport biedt mede een onderbouwing voor de inspanningen van de nucleaire sector en voor de eisen die toezichthouders aan vergunninghouders hebben gesteld.

Wel moet ik opmerken dat het rapport uitgaat van de situatie van vóór de zomer.

Inmiddels is zowel bij de inventarisatie van de problemen als bij de oplossing ervan vooruitgang geboekt. De conclusie van de laatste zin van pag. 5 van het rapport is dan ook achterhaald.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Deel: ' Tweede Kamer reactie op rapport over Millennium Bug Y2k '
Lees ook