Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.178 brief min buza recente ontwikkelingen tav proces-ocalan
Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 12:18


2

De Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken


15 december 1999

Het Turkse Hof van Beroep heeft op 25 november jongstleden het doodvonnis tegen PKK-leider Abdullah Öcalan bevestigd. Hierbij informeer ik U, met verwijzing naar het verzoek bij brief met kenmerk Buza 91/99 d.d. 26 november 1999 van de Griffier van Uw Commissie, over deze kwestie en het standpunt van de Regering terzake.

Procesgang

De Raad van Europa heeft na de uitspraak in hoger beroep een verklaring afgegeven over het proces-Öcalan. Daarin wordt gesteld dat de behandeling in hoger beroep correct is verlopen, dat wil zeggen in overeenstemming met het Turkse strafprocesrecht. Tegelijkertijd keert de Raad van Europa zich ten principale tegen de doodstraf als strafmaat.

De Regering onderschrijft het tweeledige standpunt van de Raad van Europa. Dat de behandeling in hoger beroep binnen de kaders van het Turkse juridische systeem correct verliep werd, althans voor wat betreft het verloop ter zitting, bevestigd door een waarnemer van de Nederlandse ambassade die de behandeling van het hoger beroep in Ankara heeft bijgewoond.

Voorts is U bekend dat de Nederlandse regering de doodstraf afwijst en daar de Turkse autoriteiten bij gelegenheid op aanspreekt. Inzake mijn gesprekken over dit onderwerp tijdens mijn recente bezoek aan Ankara informeerde ik U per brief (DEU-699/99 d.d. 2 december 1999).

Verdere gang van zaken

Op het thans bevestigde vonnis kan volgens de Turkse wet nog een 'verzoek tot correctie' bij hetzelfde Hof van Beroep worden ingediend. Indiening van een dergelijk verzoek kan geschieden tot een maand na de uitspraak. Een dergelijk verzoek kan slechts in behandeling worden genomen na goedkeuring door de Officier van Justitie.

Wanneer een dergelijk verzoek niet wordt ingediend of in behandeling genomen, dient het vonnis vervolgens door de justitiële autoriteiten doorgeleid te worden naar het Turkse parlement en in de vorm van een wetsvoorstel behandeld te worden. Wordt het aldaar aanvaard - met gewone meerderheid -, dan wordt het voorstel ter tekening voorgelegd aan de President van de Republiek. Tekent deze de wet niet, dan gaat het voorstel terug naar het parlement. Wanneer het parlement het wetsvoorstel wederom - ongewijzigd - met gewone meerderheid aanvaardt dan dient de President alsnog te tekenen.

Parlementaire behandeling van het vonnis wordt echter vooralsnog niet in gang gezet. De Turkse regering heeft aangekondigd een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) af te wachten alvorens het vonnis door te geleiden naar het parlement. De advocaten van dhr. Öcalan dienden in februari 1999 een klacht in bij het EHRM, en houden nog in beraad - hetgeen tot een maand na de uitspraak mogelijk is - of een hernieuwde klacht bij het EHRM na de uitspraak in hoger beroep noodzakelijk is. Op 29 november jl. - enkele dagen na de bevestiging van het vonnis - stelde het EHRM in een interim-verklaring dat Turkije "alle noodzakelijke stappen dient te nemen om te verzekeren dat de doodstraf niet wordt uitgevoerd, zodat het Hof op effectieve wijze kan voortgaan met de beoordeling van de klachten van indiener". Daarmee is een termijn gemoeid van 1 à 2 jaar.

Een tweede element dat de tenuitvoerlegging van de doodstraf van Abdullah Öcalan kan uitstellen of verhinderen is de praktijk van parlementaire behandeling in Turkije. Sinds medio jaren '80 zijn in Turkije enkele tientallen personen door rechtbanken ter dood veroordeeld. Aangezien het parlement hun zaken echter niet in behandeling heeft genomen, werd de doodstraf gedurende de laatste 15 jaar niet ten uitvoer gebracht. Ook heeft de Turkse premier Ecevit in de afgelopen week gesteld dat het bestaan van de doodstraf als strafmaat in Turkije niet in overeenstemming is met de Turkse ambitie om toe te treden tot de EU.

Ik ben mij er overigens van bewust dat e.e.a. - zeker in deze zaak - geen waarborgen voor de toekomst geeft.

Regeringsstandpunt

In het licht van het voorgaande zal de Regering in de komende maanden de voortgang van het proces-Öcalan en de eventuele parlementaire behandeling daarvan nauwkeurig blijven volgen, ook in EU- en Raad van Europa-kader. Voorts zal geen wijziging optreden in het staande beleid om de kwestie van de doodstraf in het algemeen en de zaak-Öcalan in het bijzonder in contacten met Turkse autoriteiten op verschillende niveaus onder de aandacht te brengen en er op te blijven aandringen dat het opgelegde vonnis niet ten uitvoer wordt gebracht, en de doodstraf afgeschaft moet worden.

Ook de EU heeft op 25 november jongstleden, in een verklaring naar aanleiding van de bevestiging van het vonnis, haar principiële bezwaren tegen de doodstraf herhaald, onder verwijzing naar bovengenoemde behandeling die momenteel door het EHRM plaatsvindt.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer recente ontwikkelingen proces-Ocalan '
Lees ook