Verbond van Verzekeraars

Tweede Kamer steunt oplossing verzekeren terreurschade

De Tweede Kamer heeft vorige week haar steun betuigd aan de oplossing voor het verzekeren van terreurschade, zoals die in overleg tussen het ministerie van Financiën, het Verbond en de toezichthouder tot stand is gekomen. Met de steun van de Kamer is Financiën gemachtigd om samen met het Verbond de oplossing verder uit te werken. De ministerraad heeft vlak daarna ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Noodwet financieel verkeer, zodat de wet ook van toepassing wordt bij schade door terroristische acties van grote omvang.

Na de aanslagen op 11 september 2001 is het Verbond tot de conclusie gekomen dat het terrorismerisico niet langer ongelimiteerd door de Nederlandse verzekeringsbedrijfstak kan worden gedragen. Het Verbond heeft daarom de afgelopen anderhalf jaar intensief contact gezocht met de overheid en toezichthouder om gezamenlijk een constructie op te zetten om toch verzekeringsdekking in de markt te kunnen blijven aanbieden. In nauw overleg met het ministerie van Financiën is een oplossing bedacht in de vorm van een herverzekeringsmaatschappij met een capaciteit van minimaal 1 miljard euro op jaarbasis. Deze zal vorm krijgen in de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Verzekeraars kunnen het risico van schade door terrorisme, als onderliggende oorzaak van schade gedekt op de originele polis, herverzekeren in de NHT. De NHT bestaat uit drie layers, die achtereenvolgens kunnen worden aangesproken: een eerste layer, waarbij capaciteit wordt ingebracht door de deelnemende verzekeraars, een tweede layer door reguliere herverzekeraars en een derde layer door de overheid.

Oplossing in zicht

Nu de Tweede Kamer haar steun heeft betuigd aan deze oplossing, kunnen het Verbond en Financiën de NHT de komende tijd verder uitwerken. Het Verbond is daar momenteel dan ook al intensief mee bezig: een stichting en N.V. ten behoeve van de NHT staan op het punt van oprichten en met de Vereenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN) is een managementcontract gesloten. In verschillende werkgroepen wordt daarnaast de laatste hand gelegd aan zaken als het Protocol afwikkeling claims en het Intredingsreglement. Verder voert het Verbond gesprekken met herverzekeraars om invulling te geven aan de tweede layer van de NHT. Naar verwachting zal de NHT eind maart operationeel zijn en kunnen verzekeraars nog voor de zomer herverzekeringsdekking via de NHT verkrijgen.

Noodwet financieel verkeer

Naast de steun voor de NHT heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Noodwet financieel verkeer. De wijziging houdt in dat de Minister van Financiën, in geval van schade door terroristische acties van grote omvang, de bevoegdheid krijgt om te bepalen dat verzekeraars kortingen moeten toepassen op de uit te keren bedragen. Dat kan nodig zijn omdat de NHT een maximumcapaciteit zal kennen. Als de schade door terrorisme hoger is dan de maximumcapaciteit van de NHT, kan dit een bedreiging vormen voor de continuïteit van de verzekeringsbedrijfstak. Nu de ministerraad heeft ingestemd met de wijziging van de Noodwet, wordt deze voor advies naar de Raad van State gezonden. Vervolgens wordt het Wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld. Het Verbond verwacht dat dit nog in de eerste helft van 2003 zal kunnen gebeuren.

Bondig, februari 2003

Deel: ' Tweede Kamer steunt oplossing verzekeren terreurschade '
Lees ook