Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.182 brief min lnv time-out pluimveehouderij
Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 13:15


2

De voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij


17 december 1999

In reactie op de aan de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gerichte brief van de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (hierna: NOP), bericht ik u als volgt.

In de brief meldt de NOP dat als gevolg van de aangekondigde invoering van het stelsel van pluimveerechten geen verhandeling van mestproductierechten meer kan plaatsvinden. Dit omdat aangekochte mestproductierechten, waarvoor de kennisgeving van verplaatsing na 5 november 1998 bij het Bureau Heffingen is gedaan, niet worden omgezet in pluimveerechten. De NOP geeft aan dat dit problemen geeft voor bedrijven die ten behoeve van uitbreiding of nieuwvestiging financiële verplichtingen zijn aangegaan zonder op de voorhand al over voldoende mestproductierechten te beschikken, alsmede voor bedrijven die voornemens zijn hun activiteiten te beëindigen, en daarom hun mestproductierechten willen verkopen. De NOP stelt daarom voor het wetsvoorstel tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van pluimveerechten (kamerstukken II
1998/99, 26 473, nr. 2) in die zin te wijzigen dat ook aangekochte mestproductierechten, waarvoor de kennisgeving van verplaatsing na 5 november 1998 bij het Bureau Heffingen is gedaan, zullen worden omgezet in pluimveerechten.

Het door de NOP gedane voorstel acht ik niet verenigbaar met het doel van de invoering van het stelsel van pluimveerechten, namelijk bevriezing van de daadwerkelijke omvang van de landelijke pluimveestapel. Bevriezing is noodzakelijk om een verergering van de mestoverschotproblematiek te voorkomen. Het huidige stelsel van mestproductierechten biedt nog ruimte voor verdere - ongewenste - groei via de latente ruimte binnen niet-gebonden mestproductierechten en via de grondgebonden mestproductierechten. Om deze reden wordt het pluimveerecht in beginsel gebaseerd op de omvang van de in het recente verleden - het zogenoemde referentiejaar 1997, 1996 of 1995 - op het bedrijf plaatsgevonden productie van pluimveemest. Als ook na het referentiejaar verworven mestproductierechten zonder meer zouden worden omgezet in pluimveerechten, dan kan in feite de latente ruimte ook in het stelsel van pluimveerechten weer in gebruik worden genomen, als gevolg waarvan nog steeds een aanmerkelijke, ongewenste, toename van de pluimveemestproductie dreigt. Juist ter voorkoming van dergelijke anticipatie-effecten is in het wetsvoorstel opgenomen dat bij de bepaling van het pluimveerecht alleen rekening wordt gehouden met een vergroting van het niet-gebonden mestproductierecht, waarvoor de kennisgeving van verplaatsing is gedaan vóór 6 november 1998. Tot die datum hoefde de pluimveehouder er immers geen rekening mee te houden dat de aangekochte rechten op langere termijn niet meer konden worden benut voor het houden van kippen en kalkoenen.

Een en ander betekent dat zolang het stelsel van pluimveerechten nog niet van kracht is, uitbreiding en nieuwvestiging alleen kan plaatsvinden voorzover het desbetreffende bedrijf over voldoende mestproductierechten beschikt. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal moeten worden gewacht tot het nieuwe stelsel van kracht wordt. Het wetsvoorstel ligt thans ter behandeling in uw Kamer; binnenkort zal de regering een nota naar aanleiding van het verslag aan de kamer toezenden.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ,

mr. L.J. Brinkhorst

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer time-out pluimveehouderij '
Lees ook