Tweede Kamer der Staten Generaal


26949000.003 mem. van toel. verlening werkingsduur sanctiebesluit irak
Gemaakt: 28-12-1999 tijd: 9:26


26949 Verlenging van de werkingsduur van het Sanctiebesluit Irak 1997

nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Het Sanctiebesluit Irak 1997 geeft uitvoering aan verordening (EG) nr.
2465/96 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1996 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak (PbEG L 337). De Raad stelde deze verordening vast met het oog op de implementatie van de Resoluties 986 (1995) en 1111 (1997) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De situatie in Irak heeft de Veiligheidsraad tot dusverre geen aanleiding gegeven om het sanctieregime jegens Irak op te heffen.

Aangezien artikel 6, vierde lid, van de Sanctiewet 1977 meebrengt dat een sanctiebesluit uiterlijk drie jaar na het in werking treden ervan vervalt, is het met het oog op de continuering van het sanctieregime jegens Irak derhalve noodzakelijk om de werkingsduur van het Sanctiebesluit Irak 1997 bij wet te verlengen. De onderhavige wet voorziet hierin. Zonder een dergelijke verlenging zou het besluit met ingang van 1 oktober 2000 vervallen.

Indien en zodra de internationale sancties jegens Irak worden opgeheven, zal het Sanctiebesluit Irak 1997 bij algemene maatregel van bestuur worden ingetrokken. Op grond van artikel 2 komt deze wet dan evenzeer te vervallen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

J.J. van Aartsen

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer toelichting sanctiebesluit Irak '
Lees ook