Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.176 brief min buza verkiezingswaarneming
Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 12:14

De Voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken


14 december 1999

Onder verwijzing naar de brief Buza 78/99 van de griffier Uwer Commissie d.d. 5 november jl. inzake een actueel overzicht van verkiezingen waarbij Nederland voornemens is waarnemers te zenden, doe ik U mede namens mijn collega voor Ontwikkelingssamenwerking, bijgevoegd overzicht toekomen.

Hierbij wil ik nogmaals benadrukken, dat het slechts om een indicatief overzicht kan gaan. Het betreft landen waar wordt verwacht dat van de verkiezingen een daadwerkelijke impuls uitgaat voor voortgang in het democratiseringsproces en waarmee Nederland vanuit buitenlands politiek oogpunt dan wel uit het oogpunt van ontwikkelingssamenwerking een bijzondere relatie heeft. In de meeste gevallen is de precieze datum van de verkiezingen nog niet bekend, is uitstel niet uitgesloten en is nog niet zeker of er internationale waarnemers zullen worden uitgenodigd.

Met inachtneming hiervan verneem ik gaarne voor welke verkiezingen Uw Commissie in principe belangstelling heeft. Nadere informatie zal U dan, zodra beschikbaar, worden medegedeeld. Ik stel voor een en ander op praktische wijze te doen verlopen via directe contacten tussen de desbetreffende ambtenaar van mijn departement en de griffier van Uw commissie. Gaarne verneem ik of U hiermee akkoord kunt gaan.

De Minister van Buitenlandse Zaken,


3

Bijlage bij brief Minister van Buitenlandse Zaken dd 9/12/99, kenmerk DMD/BC-326/99

Verkiezingen in 2000/mogelijke Nederlandse deelname aan waarneming

Afrika

Tanzania/ presidents- en parlementsverkiezingen in

Zanzibar: oktober 2000

Zimbabwe: parlementsverkiezingen in maart 2000

T.a.v. het Ugandees referendum inzake meerpartijenstelsel in juni 2000 kan worden opgemerkt dat internationale waarneming wellicht niet aan de orde is. Donoren, waaronder Nederland, richten hun inspanningen op civic en votereducation.

Midden- en Oost Europa

Albanië: lokale verkiezingen in het voorjaar

Belarus: parlementsverkiezingen in september/oktober

Bosnië: lokale verkiezingen in april

parlementsverkiezingen in september

Georgië: presidentsverkiezingen op 8 april

FR Joegoslavië: lokale verkiezingen in beginsel in november

verkiezingen voor federaal parlement in beginsel in november

(lokale) verkiezingen in Kosovo

Kroatië: parlementsverkiezingen in januari

presidentsverkiezingen in januari

Kyrgyzstan: parlementsverkiezingen op 23 maart en presidentsverkiezingen in december

Moldavië: presidentsverkiezingen in het najaar

Roemenië: presidents- en parlementsverkiezingen in september

Rusland: presidentsverkiezingen in juni

Tajikistan: parlementsverkiezingen in februari

Noord-Afrika en Midden-Oosten

Palestijnse Gebieden: lokale verkiezingen (datum onbekend)

Western Sahara: referendum inzake zelfbeschikking op 31 juli (al verschillende malen uitgesteld)

Azië

Sri Lanka: parlementsverkiezingen voorzien. Mogelijk worden deze vervangen door een constitutioneel referendum (datum onbekend)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer verkiezingswaarneming buitenlandse zaken '
Lees ook