Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.186 brief min ez verkopen van elektriciteit onder de kostprij s

Gemaakt: 21-12-1999 tijd: 13:45


2

De Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken


16 december 1999

Hierbij doe ik u op uw verzoek mijn reactie toekomen op het artikel uit NRC Handelsblad van 17 november jl. over verkoop van elektriciteit onder de kostprijs. In dit artikel wordt gesteld dat als gevolg van hevige concurrentie bedrijven elektriciteit 10 tot 25 procent onder de kostprijs aanbieden en dat dit ten koste gaat van zowel de nutsbedrijven als de consumenten. Tevens zouden gemeenten en provincies als aandeelhouders grote risico's lopen.

Ik ben ervan overtuigd dat liberalisering zoals die momenteel plaatsvindt in de elektriciteitssector in het belang van afnemers is. Het belang van afnemers is voor mij leidend uitgangspunt geweest bij de vormgeving van de liberalisering. Vrije afnemers krijgen de mogelijkheid zelf over voorwaarden te onderhandelen waaronder zij elektriciteit geleverd willen krijgen en kunnen daarbij in vrijheid hun leverancier kiezen. Beschermde afnemers worden voor de periode dat zij nog niet vrij zijn door mij beschermd door middel van toezicht op de door hen te betalen elektriciteitstarieven. Hiermee heeft uw Kamer ook ingestemd tijdens de behandeling van de Elektriciteitswet.

Ik kan op basis van de Elektriciteitswet alleen een oordeel vormen over de tarieven voor beschermde afnemers en niet over de prijzen en de prijsvorming voor vrije klanten. Ik kan ook niet beoordelen of elektriciteitsbedrijven al dan niet positieve resultaten behalen op hun verkopen aan industriële klanten. In dit verband wil ik uw Kamer er op wijzen dat elektriciteitsbedrijven structuur-NV's zijn. Binnen deze bedrijven is de Raad van Commissarissen belast met het toezicht op het bedrijf, rekening houdend met de belangen en de continuïteit van het bedrijf.

Ik kan mij overigens wel goed voorstellen dat in een beginnende markt als de huidige elektriciteitsmarkt bedrijven zullen proberen met lage prijzen klanten aan zich te binden of voor zich te winnen. Gezien het feit dat klanten ingaan op deze aanbiedingen ben ik hierover niet ongerust. Ik kan overigens de redenering dat klanten geen baat hebben bij de veronderstelde huidige biedingen niet volgen. Lage prijzen zijn naar mijn mening wel degelijk in het belang van klanten. Dit zal, naar ik aanneem, ook de reden voor hen zijn om op aanbiedingen in te gaan.

Ook voor de elektriciteitsbedrijven geldt dat zij de vrije hand hebben om met hun klanten prijzen voor levering van elektriciteit overeen te komen. Hierbij bepalen de bedrijven ieder hun eigen strategie om klanten te bedienen en aan zich te binden. Het artikel in NRC Handelsblad geeft duidelijk aan dat de strategieën van de verschillende bedrijven uiteen kunnen lopen. Dit is echter een eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven en ik ben tevens van mening dat de bedrijven hierbij zelf de beste afwegingen kunnen maken.

De constatering dat aandeelhouders binnen de elektriciteitsbedrijven op afstand staan is op zichzelf juist. De elektriciteitsbedrijven zijn immers structuur-NV's. Ik ben ervan overtuigd dat de gemeenten en provincies als aandeelhouders vanuit hun eigen verantwoordelijkheid kunnen beoordelen of de bedrijven een verantwoorde strategie volgen bij de elektriciteitsprijzen die worden gehanteerd.

(w.g.) A. Jorritsma-Lebbink

Minister van Economische Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer verkoop elektriciteit onder de kostprijs '
Lees ook