Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 017 Datum: 27-01-2000

VERLIEZEN ENERGIEDISTRIBUTIEBEDRIJVEN

Het lid van de Tweede Kamer M.B. Vos (GroenLinks) heeft aan de minister van Economische Zaken op 4 januari 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.

1 Heeft u kennisgenomen van het bericht* dat Eneco, Remi en Delfland voor honderden miljoenen verlies dreigen te lijden daar zij veel minder goedkope stroom uit het buitenland kunnen importeren dan waar zij mee gerekend hadden bij het afsluiten van contracten met grote afnemers?

2 In hoeverre kan de continuiteit van deze ondernemingen in gevaar komen door deze verliezen? Wat zal er in dat geval gebeuren?

3 Deelt u de opvatting dat deze verliezen in geen geval afgewenteld mogen worden op de kleinverbruikers? Bent u bereid de toezichthouder DTe te vragen om zeer specifiek naar de gevolgen van deze situatie voor de gebonden (klein)verbruikers te kijken?

4 Deelt u de inschatting dat deze gebeurtenis het proces van privatisering van distributiebedrijven zal bevorderen doordat lagere overheden versneld deze bedrijven zullen willen verkopen? Hoe beoordeelt u deze ontwikkeling?


* NRC Handelsblad, 28 en 29 december jl.

De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.

1 Ja.

2 Naar ik heb begrepen wordt de omvang van de gevolgen van ondercontractering door enkele energiebedrijven inmiddels lager ingeschat. Tevens heb ik begrepen dat dit weliswaar een probleem van zeer substantiele omvang voor de bedrijven betekent, maar dat hierdoor de continuiteit van de bedrijven als zodanig niet in gevaar hoeft te komen. Overigens wil ik benadrukken dat deze problematiek tijdelijk van aard is en voortvloeit uit het Protocol dat productie- en distributiebedrijven hebben afgesloten in 1997. Het jaar 2000 is het laatste jaar waarin deze overeenkomst geldt.

3 Ik deel de opvatting dat deze verliezen in geen geval mogen worden afgewenteld op de kleinverbruikers. Aangezien ik eind vorig jaar de tarieven voor beschermde afnemers heb vastgesteld hebben de bedrijven ook geen mogelijkheid om via deze afnemers genoemde kosten af te wentelen. Ook de komende jaren zullen de tarieven beschermde afnemers vrijwaren van kostenafwenteling. Een verzoek aan DTe om zeer specifiek naar de gevolgen van deze situatie voor de gebonden (klein)verbruikers te kijken is dan ook niet nodig.

4 Zoals gezegd is de huidige problematiek van ondercontractering van tijdelijke aard. De meest recente ontwikkelingen leiden bij mij tot zorg over de kans dat partijen voor dit laatste protocoljaar tot een oplossing komen. Voor volgend jaar is vanwege het aflopen van het Protocol tussen productie- en distributiebedrijven ondercontractering niet meer aan de orde. Naarmate partijen er in slagen een goede oplossing te vinden zal de impact op aandeelhouders beperkt kunnen blijven. Tenslotte ben ik van oordeel dat het debat over privatisering dient te worden gevoerd uit oogpunt van meer structurele ontwikkelingen.

Deel: ' Tweede Kamer Verliezen energiedistributiebedrijven '
Lees ook