Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.121 brief sts vws versterking van eigen organisaties van etni sche minderheden

Gemaakt: 13-12-1999 tijd: 16:31


3

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


1 december 1999

kamervragen inzake notitie «Met vereende kracht

In antwoord op uw brief van 26 november 1999, nummer VWS/99/64/LD, deel ik u mede dat de vragen van uw Kamer over mijn notitie «Met vereende kracht» inzake mijn beleidsvoornemens om te komen tot een versterking van eigen organisaties van etnische minderheden en de ondersteuning die daarbij nodig is, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

Margo Vliegenthart

Bijlage bij brief DBO-CB-U-2022813

Antwoorden op vragen aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de notitie «Met vereende kracht» over de versterking van eigen organisaties van minderheden en de ondersteuningsstructuur die daarbij nodig is.

Op welke wijze zijn de organisaties in het voortraject betrokken en wat was de reactie van de desbetreffende organisaties?

Bij aanvang van het eerste onderzoek van Muskens is op ambtelijk niveau in een gezamenlijk overleg gesproken met de samenwerkingsverbanden in het Landelijk Overleg Minderheden (LOM). Afzonderlijk is voorts nog gesproken met twee van deze samenwerkingsverbanden, te weten: het Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen (LIZE) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). Daarbij is een eerste ruw idee van een platform, zoals nu uitgewerkt in «Met vereende kracht», ter tafel gekomen. De reacties daarop waren verdeeld en liepen sterk uiteen. Voor een deel wenste men in het geheel nog niet te reageren en de uitkomsten van de evaluatie af te wachten. Voor een ander deel bepleitte men enkel een verruiming van de subsidiecriteria, zonder in te gaan op het idee van een platform. Bij de verdere uitwerking van de ideeën rond het platform is ambtelijk diverse malen, zowel individueel als gezamenlijk, met FORUM, VON, NOV en sVM overlegd. In grote lijnen kon men zich vinden in de plannen.

Het ontwerp van de onderhavige notitie is op 15 september jl. naar de samenwerkings-verbanden verstuurd en op 22 september jl. in een ambtelijk LOM-vooroverleg besproken. Tot slot hebben de Minister voor GSI en ik op 28 september jl. overleg gevoerd met het LOM over een concept van «Met vereende kracht». In dit LOM-overleg hebben de samenwerkingsverbanden kritisch gereageerd op de notitie, hetgeen aanleiding is geweest de notitie op diverse punten bij te stellen.

Op welke wijze wordt in de beleidsvoornemens invulling gegeven aan de uitzonderingspositie (geen vrijwilligersorganisaties zoals geconstateerd in de onderzoeken van Muskens) die het VON inneemt?

Zoals terecht is opgemerkt is de VON geen vrijwilligersorganisatie. De VON wordt door mij structureel gesubsidieerd voor de ondersteuning van zelforganisaties van vluchtelingen. Dat geschiedt buiten het budget van f 2 miljoen dat beschikbaar is voor zelforganisaties, en zal worden voortgezet. Daarnaast ontvangt de VON evenals FORUM tijdelijk subsidie voor de helpdesk voor zelforganisaties. Daarvoor wordt wel geput uit de f 2 miljoen. Bij de totstandkoming van het in «Met vereende krachten» aangekondigde platform komt deze helpdesk op termijn te vervallen. Deze is immers ingericht om zelforganisaties te ondersteunen bij het aanvragen van subsidie.

Op welke wijze wordt de beschikbare 2 miljoen gulden nu verdeeld over respectievelijk gemeenten, provincies en FORUM? Welke verdeelsleutel wordt daarbij gehanteerd en op welke wijze vindt verantwoording plaats, en betekent dat dan dat er geen sprake meer zal zijn van subsidiëring van en daarmee niet verdergaand voortbestaan van landelijke zelforganisaties van minderheden?

Er is geen sprake van verdeling van de middelen over gemeenten, provincies en FORUM. De f 2 miljoen zal op termijn in zijn geheel ter beschikking van het platform worden gesteld om daarmee de in «Met vereende kracht» opgenomen taken ten behoeve van zelforganisaties uit te voeren.

Afgezien van een overgangsregeling (zie ook het antwoord op vraag 7) zal er inderdaad geen directe subsidiëring van landelijke zelforganisaties meer plaats vinden. Landelijke zelforganisaties kunnen dan terecht bij het platform voor inhoudelijke en logistieke ondersteuning, voor uitwisseling van informatie op landelijk niveau en voor de uitvoering van activiteiten. Het platform is er dus juist om meer en langer kansen te bieden aan (onder andere) de landelijke zelforganisaties dan door de subsidieregeling kan worden geboden. Die regeling kent immers slechts een maximale subsidietermijn van vijf jaar.

Wordt het voortbestaan van de belangenbehartigingsfunctie van de zelforganisaties van minderheden op landelijk niveau in de voortgezette opzet gegarandeerd gelet op hun representerende functie?

De representerende functie van organisaties van minderheden wordt uitgeoefend in het kader van het LOM. Daarin komt met de komst van het platform en het afschaffen van de subsidieregeling geen verandering.

Waarom worden, redenerend vanuit de stelling dat zelforganisaties van minderheden als vrijwilligersorganisaties kunnen worden beschouwd, het NOV en de sVM slechts op de achterhand betrokken?

De primaire taak van het platform is één op één ondersteuning geven aan vrijwilligers-organisaties van minderheden. Daarvoor is kennis van de doelgroep een eerste vereiste. Vandaar dat FORUM en de VON het voortouw hebben. Betrokkenheid op de achterhand dient in deze niet verstaan te worden als geen of een zeer geringe betrokkenheid. Juist vanwege hun kennis van vrijwilligerswerk wordt ook van NOV en sVM de nodige inbreng verwacht. Het platform kan daarvoor die kennis doorgeleiden vanwege diens expertise over de doelgroep. Omgekeerd moet het platform wensen en behoeften van de desbetreffende vrijwilligersorganisaties op het gebied van informatievoorziening (subsidiabele taak van NOV) en methodiek-ontwikkeling (subsidiabele taak van sVM) aan NOV en sVM overbrengen zodat zij daar in hun programmering rekening mee kunnen houden.

In de voorgestelde opzet worden Zuid-Europeanen weer meegenomen. Kan hieruit worden afgeleid dat daardoor relatief sprake is van een teruglopend budget? Wat zijn de overwegingen en effecten hierbij?

Ten opzichte van de huidige subsidieregeling krijgt het platform inderdaad een uitgebreidere doelgroep. Echter, aangezien in de nieuwe opzet niet langer individuele zelforganisaties instellingssubsidie zullen ontvangen, kan niet gezegd worden dat er relatief sprake is van een teruglopend budget. Het platform zal weliswaar alle groepen moeten bedienen. Daar staat tegenover dat met de gekozen opzet, anders dan bij de huidige subsidieregeling, geen sprake meer zal zijn van (aanzienlijke) onderbesteding. Zo bezien is er zelfs sprake van een relatief oplopend budget.

Wat zijn de gevolgen van de in de notitie voorgestelde wijzigingen voor de organisaties die thans wel gefinancierd worden?

In «Met vereende kracht» staat al aangegeven dat er sprake zal zijn van een overgangsregeling. Zelforganisaties die thans subsidie ontvangen, behouden de subsidie volgens de in de huidige subsidieregeling vastgelegde systematiek. Dat wil zeggen dat zij gedurende maximaal vijf jaar subsidie kunnen ontvangen. Het jaar 2000 is het laatste jaar dat nieuwe organisaties een subsidieaanvraag kunnen indienen. Die organisaties ontvangen dan uiterlijk in 2004 voor het laatst subsidie.

Daarnaast kunnen organisaties die nu subsidie ontvangen, ook een beroep blijven doen op het platform. Dat is winst ten opzichte van de huidige situatie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer versterking organisaties etnische minderheden '
Lees ook