Tweede Kamer der Staten Generaal


26800ixb.019 brief min fin over verwerkingsduur van overboekingen en v alutering

Gemaakt: 29-12-1999 tijd: 15:28


2


26800 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000

nr. 19 Brief van de minister van Financiën

Aan:

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 23 december 1999


1. Inleiding

Bij brief van 5 augustus jongstleden (26200-IXB, nr. 22) heb ik u geïnformeerd over mijn verzoek aan DNB om een onderzoek te verrichten naar de verwerkingsduur van overboekingen bij banken, in het licht van de informatie die banken verstrekken in hun zogeheten valuteringsfolders.Tevens heb ik bij die gelegenheid toegezegd u te zullen informeren over de uitkomsten van dat onderzoek. Nu DNB haar werkzaamheden heeft afgerond, wil ik bij deze mijn toezegging gestand doen. Het onderzoeksrapport is als bijlage toegevoegd *)


2. Bevindingen DNB

Uit het onderzoek van DNB treedt een genuanceerd beeld naar voren, waarbij ten aanzien van de onderzochte aspecten in het algemeen sprake is van adequate dienstverlening door banken, maar waarbij tevens geldt dat de transparantie rond betaaldiensten op onderdelen voor verbetering vatbaar is. De afspraken die banken in het nationale betalingscircuit hebben gemaakt omtrent uitwisseling en verrekening, leiden ertoe dat er in de praktijk een maximale verwerkingsduur bestaat. Het onderzoek laat zien dat de verwerkingsduur bij een binnenlandse overboeking tussen rekeninghouders die bij dezelfde bank bankieren meestal één en soms twee werkdagen bedraagt. Voor de verwerkingsduur bij een binnenlandse interbancaire overboeking geldt onder normale omstandigheden een verwerkingsduur tussen de één en vier (bij uitzondering vijf) werkdagen. Binnen dit maximum vergen de circuit-overschrijdende overboekingen, dat wil zeggen betalingen tussen het Postbank- en het BGC-Interpay-circuit, een langere verwerkingsduur door benodigde conversies. Gegeven de voorzienbare aanpassingen in het betalingsverkeer zal echter ook de verwerkingsduur van circuit-overschrijdende betalingen in de toekomst kunnen afnemen. Overigens stelt DNB dat haar bevindingen omtrent de verwerkingsduur van betalingen overeenkomen met de uitkomsten van een soortgelijk onderzoek van de Consumentenbond, indien de resultaten daarvan worden gecorrigeerd aan de hand van de effecten van weekenddagen en feestdagen, en aan de hand van valuteringsgegevens van banken.

De beschikbare informatie over valutering wordt door DNB in het algemeen voldoende geacht, althans voor klanten die in het onderwerp geïnteresseerd zijn. Hierbij past de kanttekening dat de actieve informatieverstrekking aan het publiek niet in de praktijk is onderzocht. Daardoor is niet vastgesteld of het informatiemateriaal van de banken voldoende terecht komt bij de consument. Daarnaast blijkt dat begrippen als doorlooptijd, verwerkingsduur, uitwisselingsduur, valutering, boekdatum, valutadatum en rentedatum door verschillende partijen op een eigen manier worden gedefinieerd en gebruikt, hetgeen verwarring blijkt te veroorzaken over de feitelijke gang van zaken. Met het oog op het verbeteren van de transparantie ten aanzien van betaaldiensten doet DNB in haar eindrapportage daarom een drietal aanbevelingen:

? de banken en hun representatieve organisatie wordt geadviseerd meer publiciteit te geven aan de maximale verwerkingsduur van interbancaire betalingen (van één tot vier dagen), bijvoorbeeld door in de richting van de consument aan te geven dat een in het weekend geposte opdracht nog voor het volgende weekend is bijgeboekt, ongeacht de betrokken banken;

? banken zouden vergelijkbare informatie op de afschriften moeten vermelden, in elk geval de boekingsdatum;

? voor de valuterende banken geldt dat de transparantie ten aanzien van de valutering van individuele betalingen, indien de valutadatum wordt bepaald op grond van gegevens die de klant niet kent, gebaat is bij afzonderlijke vermelding van deze valutadatum.


3. Vervolgstappen naar aanleiding van het onderzoek

Het geheel overziend denk ik dat het onderzoek van DNB belangrijke inzichten biedt in de markt voor betaaldiensten. Interessant is vooral de conclusie dat de valuteringsfolders een belangrijke bijdrage leveren aan de transparantie van de markt voor betaaldiensten, maar dat tegelijkertijd als gevolg van verschillen in gehanteerde definities onduidelijkheid bestaat over de feitelijke mate van valutering. Ik onderschrijf de conclusies en de aanbevelingen van DNB, en zal in het verlengde daarvan trachten te bewerkstelligen dat banken in elk geval de boekingsdatum standaard op de rekeningafschriften vermelden. Daarnaast geldt voor de valuterende banken dat naast de boekingsdatum standaard ook de valuteringsdatum zou moeten worden vermeld. Dit zou met het oog op een goede vergelijkbaarheid gelijkelijk moeten gelden voor alle valuterende banken.

Belangrijke kanttekening daarbij, zo merkt ook DNB op, is overigens dat voor deze wijzigingen een redelijke implementatietermijn in acht zou moeten worden genomen. Het gaat immers om wijzigingen in belangrijke bedrijfsprocessen, die bij de invoering ervan grote nauwkeurigheid vergen, en dus ook tijd kosten. Daar komt bij dat het bankwezen aan de vooravond staat van een uitgebreid geheel aan herzieningen dat gedurende de komende tijd moet worden doorgevoerd in de infrastructuur van het betalingsverkeer, onder meer ten behoeve van de invoering van de euro. Mij staat daarom een aanpak voor ogen waarbij het bankwezen in de gelegenheid wordt gesteld zelf het implementatiemoment te kiezen dat zich het best in deze herzieningen laat inpassen. Uiteraard is het tegelijkertijd wel de bedoeling dat de implementatietermijn afzienbaar blijft. Mijn gedachten gaan er derhalve naar uit, dat rond de invoering van de euro in het massale girale betalingsverkeer ook de hier aangegeven transparantie in het betalingsverkeer zou moeten zijn bewerkstelligd. Ik zal daartoe contact opnemen met de NVB om de hier weergegeven aanpak aan de banken over te brengen.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

G. Zalm


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer verwerkingsduur overboekingen en valutering '
Lees ook