Tweede Kamer der Staten Generaal


26919vra.gen lijst van vragen begroting vw 1999
Gemaakt: 10-12-1999 tijd: 16:53


26 919 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN .................

Vastgesteld ..... december 1999

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen in de vorm van een lijst van vragen. De vragen en de daarop door de regering gegeven ........... zijn hieronder afgedrukt.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

J.D. Blaauw

De griffier van de commissie,

Ch.J.M. Roovers

Artikelsgewijze toelichting


1.

Is het niet mogelijk om de uitbreiding van de departementale leiding met een staatssecretaris op te vangen door een interne verschuiving van kosten en ambtelijke en facilitaire ondersteuning? (blz. 8)


2.

Kan een toelichting worden gegeven op het bedrag voor de 2e suppletoire begroting op artikelonderdeel Automatisering (blz. 10)


3.

Kan een nadere omschrijving worden gegeven bij de diverse posten die de verhoging van de uitgaven van artikel 1.14 - Bijdragen aan het Infrastructuurfonds omvatten? Aan welke concrete projecten komt de mutatie ten bate van infrastructuur ten goede? Leidt deze mutatie tot extra ruimte in het MIT, zo ja, op welke wijze? (blz. 14)


4.

Wanneer verschijnt de nota Korte ritten (blz. 20)


5.

Komt het nu ingezette overschot op De Boer-gelden op een later moment weer ten goede aan voorbereiding en uitvoering van investeringsimpuls-projecten in het kader van stad- en streekvervoer? (blz. 21)


6.

Waarom is artikel 3.18 - Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen zoveel lager uitgevallen? Voor welke specifieke posten onder dit artikel wordt er in 1999 minder uitgegeven dan geraamd? Hoe heeft de verdeling van uitgaven van de resterende middelen plaatsgevonden? (blz. 23)


7.

Is er nu ook extra ruimte voor de wens om incidenteel meer geld aan duurzaam veilig, 30 km zones te besteden? (blz. 24)


8.

Waarom zijn de kosten van het regeringsvliegtuig met meer dan 1 mln.gestegen? Is dit incidenteel of structureel? (blz. 25)


9.

Waarom is de mogelijkheid van «geld in plaats van isolatie» in het kader van het geluidsisolatieproject Schiphol fase 2 voorlopig afgewezen?

Waarom lopen de aanbestedingsprocedures voor de geluidsisolatieprojecten traag? Wat gebeurt er met de overschotten door de vertraging? Welke acties worden ondernomen om het geluídsisolatieproject weer op schema te krijgen?

(blz. 27)


10.

Wanneer kan de Kamer de 4e voortgangsrapportage Schiphol ontvangen? (blz.
27)

Wat is de reden van de vertraging?


11.

Wat bedoelt de minister met «Gezien de onzekerheid rond de ramingen voor externe veiligheid«? Op welke wijze voert de minister de motie van Gijzel uit van april 1998 inzake externe veiligheid? (blz. 27)


12.

Welke uitgaven worden bedoeld in artikel 05.32 met «...elders binnen de begroting van DGG»? (blz. 38)


13.

Waarom zijn opnieuw de ramingen van de dividendopbrengsten van VSN, Schiphol en KPN naar boven bijgesteld? Hoe worden deze extra opbrengsten besteed? (blz. 44/45)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Tweede Kamer vragen begroting Verkeer en Waterstaat 1999 '
Lees ook