Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten / Mestloket

Tweede openstelling beëindigingsregeling vanaf 1 oktober

28 september 2001 -
Minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de details bekend gemaakt voor de tweede openstelling van de Regeling beëindiging veehouderijtakken (RBV). De regeling is bedoeld om de mestmarkt te ontlasten van het te verwachten fosfaatoverschot. Dat ontstaat door de aanscherping van normen voor het toegestane verlies van mineralen en de invoering in 2002 van een systeem van mestafzetcontracten.
De regeling gaat open van maandag 1 oktober 2001 om 09.00 uur tot en met 31 oktober 2001 om 17.00 uur. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier bij LASER Diemen.

De beëindigingsregeling bestaat uit twee delen, A en B. Veehouders die de productie in de vleesvee- (dus geen melkvee), varkens of kippen- en kalkoenentak beëindigen, kunnen een vergoeding krijgen voor hun niet-grondgebonden mestproductierechten, pluimveerechten dan wel varkensrechten (deel A). De vergoeding voor deze productierechten is bij de tweede openstelling vastgesteld op 32,50 gulden (euro 14,75) per kilo fosfaat, dat is vier gulden lager dan bij de vorige openstelling.
Dat kalkoenen onder de regeling vallen is nieuw en moet nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd.
Daarnaast kunnen veehouders in de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg een vergoeding krijgen voor de afbraak van de vrijkomende bedrijfsgebouwen (deel B). De sloopvergoeding bestaat uit een vast bedrag van vijftig gulden per vierkante meter staloppervlak en veertig procent van de vervangingswaarde van de te slopen stal.

Voor toekenning van de beëindigingssubsidie geldt een aantal voorwaarden zoals het doorhalen van de betrokken niet grondgebonden mestproductierechten, de varkensrechten dan wel de pluimveerechten, het vervallen van de niet gebruikte (latente) mestproductierechten, het intrekken dan wel aanpassen van de milieuvergunning. Voor de sloopsubsidie geldt onder meer de voorwaarde dat tot het bedrijf behorende landbouwgrond die in de begrensde Ecologische Hoofdstructuur ligt, tegen marktwaarde wordt overgedragen aan de overheid. De af te breken oppervlakte moet minimaal 200 vierkante meter zijn. Een veehouder die nu of binnen vijf jaar een woning op zijn kavel mag realiseren, komt niet in aanmerking voor de sloopvergoeding dan wel moet deze terugbetalen. Hij heeft één jaar de tijd om een aanvraag te doen om op de eigen kavel te mogen bouwen.

De Rijksoverheid stelt voor deze tranche van de opkoop van productierechten (deel A) 150 miljoen gulden (euro 68,07 miljoen) beschikbaar. Voor deel B moeten Provinciale Staten het plafondbedrag formeel vaststellen. Vanaf het moment dat een dergelijk besluit van de Staten in de Staatscourant is gepubliceerd gaan de termijnen lopen waarbinnen veehouders aan voorwaarden van de sloopregeling moeten voldoen. Nieuw is dat bij overintekening van het bedrag dat voor sloop beschikbaar is gesteld aanvragen van bedrijven die (gedeeltelijk) in natuurgebied, reservaatsgebied of natuurontwikkelingsgebied liggen voorrang krijgen.
Nieuw is ook dat aanvragers expliciet moeten verklaren geen bezwaar te zullen maken tegen wijziging van het bestemmingsplan voor de locatie van de gesloopte bedrijfsgebouwen.

De regeling wordt uitgevoerd door LASER in Diemen. Aanvraagformulieren en de bijbehorende brochure zijn te bestellen via het gratis telefoonnummer van het Mestloket 0800-2233322. Via dit nummer kunnen ook alle vragen over de regeling worden gesteld. Het mestloket is geopend op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.
Vanaf 1 oktober om 9.00 uur kunnen aanvraagformulier en brochure ook bij de regionale LASERkantoren worden afgehaald. Bovendien is het aanvraagformulier op te halen via internet (www.mestloket.nl). Daar is ook de tekst van de regeling te vinden alsmede binnenkort een overzicht van de veelgestelde vragen met antwoorden. Veehouders die de gevolgen van deelname in beeld willen krijgen, kunnen ondersteuning krijgen via Sociaal Economisch Plan Veehouderij (SEP). SEP biedt onder meer een bedrijfsanalyse, een afbouwplan, heroriëntatie en begeleiding naar ander werk aan. Voor meer informatie kunnen veehouders de gratis SEP-Infolijn 0800-0231531 bellen of kijken op www.sepveehouderij.nl.

Pers

Reageren

---

Deel: ' Tweede openstelling beeindigingsregeling veehouderijtakken '
Lees ook