Gemeente Nieuwegein


Tweede toegangsweg naar de Liesbosch
(23 maart)

Het college van B&W van Nieuwegein wil een convenant sluiten met de gemeente Utrecht, met als doel medio april een tweede toegangsweg naar de Liesbosch te realiseren. Als de gemeente Utrecht akkoord gaat met het convenant, gaat deze toegangsweg lopen via de Merwedebrug en de Winthonlaan naar de Europalaan. De Nieuwegeinse raadscommissie voor Verkeer bespreekt het convenant op 20 april.
De reeds bestaande toegangsroute loopt via de Ravenswade en de Laagravenseweg. De tweede ontsluiting wordt mogelijk als de gemeente Utrecht de Merwedebrug openstelt voor maximaal 3.500 motorvoertuigen per etmaal. De Merwedebrug, die valt onder Utrechts beheer, was tot nu toe niet open voor autoverkeer.
Tegelijkertijd legt Ballast Nedam, eigenaar van het westelijk deel van bedrijventerrein de Liesbosch, een spitsknip aan op de Liesbosch, iets ten zuiden van de penitentiaire inrichting. De spitsknip is een wegblokkade die uit het wegdek omhoog komt tijdens de spitsuren. Buiten de spitsuren kan het verkeer gewoon passeren. De buslijn over de Liesbosch (vanaf 2 juli) en de nood- en hulpdiensten kunnen de spitsknip continu passeren.

De realisering van alle bouwplannen op bedrijventerrein de Liesbosch leidt in de toekomst tot een zodanig groot verkeersaanbod dat de bereikbaarheid van de Liesbosch in het geding komt. Een tweede toegangsweg is daarom nodig. De spitsknip is noodzakelijk om te voorkomen dat een sluiproute ontstaat van Westraven (gemeente Utrecht) via de Liesbosch naar de Laagravenseweg. Zonder deze knip zouden per etmaal meer dan 3.500 voertuigen de Merwedebrug passeren. Om onder deze norm te blijven, zullen de partijen afspreken tijdens welke periode de spitsknip in werking is. In eerste instantie is het de bedoeling deze periode ruim te stellen: van 06.00 tot 10.00 uur en van
14.00 tot 19.00 uur. Als na telling het aantal voertuigen boven of sterk onder de norm blijken te liggen, worden de tijden aangepast.
Ballast Nedam beheert op het westelijke deel van bedrijventerrein de Liesbosch de wegen en fietspaden. Momenteel overleggen Ballast Nedam en de gemeente Nieuwegein over een mogelijke overdracht van eigendom en beheer van deze wegen aan de gemeente. De spitsknip maakt ook onderdeel uit van het overleg.

Fietspad langs Grotewade
Daarnaast is Ballast Nedam vorige week begonnen met de aanleg van fietspaden langs de Grotewade en de Biezenwade. Ook op de Ravenwade zijn aanpassingen voorgenomen. Omdat de gemeente Nieuwegein in de toekomst mogelijk de fietspaden overneemt, hebben beide partijen vooraf overleg gehad over de aanleg van de fietspaden. De situatie die vervolgens voor fietsers ontstaat, is tijdelijk. In plannen van de provincie Utrecht is een fietstunnel nabij de kruising van de Laagravenseweg met de Houtenseweg opgenomen. Verder zorgen Ballast Nedam en de gemeente Nieuwegein voor een fietspad dat loopt via de Biezenwade, langs het Merwedekanaal naar Utrecht. Na realisering van deze route hoeven fietsers tussen Houten/Nieuwegein en Utrecht niet meer over het bedrijventerrein te fietsen. Nadat de bouwactiviteiten op de Liesbosch zijn afgerond, kan dit fietspad worden gerealiseerd.

Zaterdagmarkt op 29 april vervalt
(21 maart)

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op 29 april geen zaterdagmarkt te houden. Deze dag valt dit jaar samen met Koninginnedag. Over dit besluit is overleg gevoerd met de marktcommissie en de marktkooplieden. Van te voren was afgesproken dat de markt zou doorgaan als minimaal 70% van de marktkooplieden dat zouden willen. Dat percentage werd echter niet gehaald. Minder dan de helft van de 65 kooplieden was voor doorgaan.

Gemeente zorgt voor goede bereikbaarheid Meandergebouw (21 maart)

De bereikbaarheid van het nieuwe gemeentehuis, in het Meandergebouw, is op dit moment niet optimaal. Dit heeft te maken met de verkeersdruk op de omliggende wegen en een beperkt aantal parkeerplaatsen. Om te zorgen dat het gebouw na de opening goed bereikbaar is, treft de gemeente de komende maanden een aantal maatregelen. Die zijn er op gericht om het vervoer per auto naar het Meandergebouw te beperken.

De gemeente ontvangt als dienstverlenende organisatie jaarlijks tienduizenden bezoekers. Daarnaast komen dagelijks circa 400 ambtenaren naar het gemeentehuis. Voor al deze mensen moet het gemeentehuis goed bereikbaar zijn. Bij het nieuwe gemeentehuis in het Meandergebouw doen zich enkele knelpunten voor. Er is een beperkt aantal parkeerplaatsen. Verder zijn er tijdens de spitsuren verkeersopstoppingen en is er buiten de spits onvoldoende openbaar vervoer. De gemeente wil de problemen oplossen door het vervoer per auto naar het Meandergebouw zoveel mogelijk te beperken. Daartoe wordt een aantal maatregelen getroffen. Zo wordt het openbaar vervoer naar het bedrijventerrein Plettenburg De Wiers, waar het Meandergebouw ligt, aangepast en verbeterd. Deze veranderingen gaan in rond 1 juli
2000. Daarnaast worden de medewerkers gestimuleerd om op de fiets naar het werk te komen. Het personeel krijgt daarom onder bepaalde voorwaarden een fiets aangeboden. Voor de medewerkers die verder weg wonen start een carpoolactie. De fiets- en carpoolactie zijn overigens ook bestemd voor personeel in andere gemeentelijke vestigingen. Deze maatregelen moeten leiden tot een goede bereikbaarheid van het nieuwe gemeentehuis en voldoende parkeerplaatsen. In het voorjaar van
2001 wordt onderzocht of de behaalde resultaten voldoende zijn. De maatregelen zijn onderdeel van het totale vervoerplan van de gemeente Nieuwegein. Doelstelling van dit plan is een structurele vermindering van het individuele autogebruik, voor zowel het woon- werkverkeer als het zakelijk verkeer.

Gemeente maakt aanspraak op 3 miljoen voor inburgering allochtonen (20 maart)

De gemeente heeft bij het ministerie van Binnenlandse Zaken een plan ingediend voor de inburgering van allochtonen die al langere tijd in Nederland verblijven, de zogeheten oudkomers. In tegenstelling tot nieuwkomers mogen zij (nog) niet meedoen aan inburgeringscursussen. Het rijk heeft voor de periode tot en met 2003 bijna 3 miljoen beschikbaar voor Nieuwegein.

Het plan van de gemeente is vooral gericht op werklozen en opvoeders. Werklozen moeten door de cursus een grotere kans op werk krijgen. Opvoeders krijgen met de cursus niet alleen taalonderwijs, maar ook opvoedingsondersteuning en voorlichting over het onderwijssysteem en gezondheid. Nieuwegeinse organisaties zal worden gevraagd een offerte in te dienen voor de uitvoering van de projectplannen.

In het plan wordt voorgesteld (op basis van het percentage allochtonen) de wijken Wijkersloot en Fokkesteeg te kiezen voor het uitvoeren van de wijkgerichte aanpak. In Wijkersloot zijn al projecten gaande die gericht zijn op allochtonen. Andere wijken kunnen later ook in aanmerking komen.
Het geld van de regeling zal zoveel mogelijk geconcentreerd ingezet worden in een beperkt aantal projecten. Daarbij zal worden geëxperimenteerd met nieuwe methodieken. De cursussen en bijeenkomsten moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de vraag, wensen en behoeften van de deelnemers.

College stelt voor om schoolzwemmen af te schaffen (20 maart)

Het college van burgemeester en wethouders stelt de toekomst van het schoolzwemmen ter discussie. In een notitie die is toegestuurd aan de schooldirecties stellen b&w voor het huidige schoolzwemmen af te schaffen. Na een discussie hierover met het onderwijsveld op 12 april, wil het college eind april een definitief besluit nemen.

Het schoolzwemmen in Nieuwegein staat al een tijdje ter discussie. Veel scholen zetten kanttekeningen bij het rendement van het schoolzwemmen. Veel leerlingen hebben namelijk al een diploma of zitten al op zwemles. Schoolzwemmen is dus al lang niet meer hét instrument om de zelfredzaamheid van kinderen in deze waterrijke omgeving te vergroten (een gemeentelijk beleidsdoel). Andere redenen om het schoolzwemmen af te schaffen zijn:
-schoolzwemmen kost veel effectieve leertijd. De kinderen liggen relatief kort in het water. Vervoer en
verkleden kost veel tijd

-het vervoer per bus kost ouders steeds meer geld. Ook zij twijfelen aan de noodzaak van schoolzwemmen

-Het leren zwemmen wordt door de scholen als een verantwoordelijkheid van de ouders gezien en niet van de school

-Alle rooms-katholieke scholen doen al niet meer mee aan het schoolzwemmen.

Mocht het schoolzwemmen verdwijnen, dan wil het college zich blijven inzetten voor groepen kinderen die door omstandigheden geen particuliere zwemles volgen. Drie doelgroepen zijn daarbij belangrijk:
-de schipperskinderen van het schippersinternaat
-leerlingen van het speciaal onderwijs

-leerlingen uit groepen in de samenleving waar zwemles niet vanzelfsprekend is
Hoe e.e.a. vorm moet krijgen, is op dit moment nog niet duidelijk.
Start besluitvorming Binnenstad Nieuwegein
(20 maart)

Eind maart start het besluitvormingstraject voor het structuurplan en de MER-beoordeling voor de Binnenstadsplannen van de gemeente Nieuwegein. Het structuurplan vormt het juridisch- planologisch kader voor de binnenstadsplannen. De MER-beoordelingsnotitie wordt opgesteld om te bezien of de verplichte procedure van een milieueffectrapportage al dan niet moet worden gevolgd. Overleg en inspraak zijn belangrijke onderdelen in het besluitvormingstraject.

Het structuurplan vormt als planologisch-juridisch planfiguur, naast onder meer het Masterplan Binnenstad 2010 en het op te stellen Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad (IOB) het beleidskader voor de binnenstadsontwikkeling. Het structuurplan biedt in meerdere opzichten een goede (juridische) basis: onder andere voor communicatie met de bevolking en betrokken partijen, voor het nemen van besluiten in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en voor het voeren van projectprocedures ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gelijktijdig met de opstelling van het structuurplan Binnenstad is een MER-beoordeling uitgevoerd. Hierbij wordt nagegaan of bij de plannen sprake is van bijzondere omstandigheden of knelpunten op het gebied van milieu, die een diepgaand onderzoek naar alternatieven en milieueffecten wenselijk maken. De resultaten van de MER-beoordeling zijn, voorzover het te nemen maatregelen betreft, verwerkt in het structuurplan.

Voorkeursrecht
Om te voorkomen dat de binnenstadsplannen niet of moeilijk uitvoerbaar worden, is het van belang dat de gemeente Nieuwegein voorrang krijgt bij de aankoop van gebouwen en gronden. De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) biedt gemeenten de mogelijkheid gronden aan te wijzen waar dat voorkeursrecht van toepassing zal zijn. Dit voorkeursrecht kan alleen worden toegepast op gronden waaraan in een structuurplan (of in een bestemmingsplan) een niet-agrarische bestemming is toebedacht. Het structuurplan dient dus mede voor het verkrijgen van een definitief voorkeursrecht. Het structuurplan heeft een kwalitatief hoog niveau. De gemeente Nieuwegein gaat vanuit het structuurplan de regiefunctie voor de binnenstad invullen.

Verwachtte milieueffecten
De te verwachten milieueffecten van het project Binnenstad Nieuwegein zijn zeer divers. Voor bodem en water leidt het project niet tot een verslechtering van de milieusituatie en op deelaspecten zelfs tot een geringe verbetering. Bezien vanuit verkeer en mobiliteit past het project goed in het geldende mobiliteitsbeleid. Zowel voor het openbaar vervoer als het autoverkeer moeten echter grote inspanningen worden geleverd om voldoende capaciteit aan te bieden voor de sterk toegenomen verkeersstromen. Volgens onderzoek kan het verkeer met toevoeging van de aanvullende infrastructurele maatregelen op een aanvaardbare manier worden verwerkt en zal er sprake zijn van een goede bereikbaarheid.

Voor het woon- en leefmilieu vraagt de toename van het wegverkeerslawaai op de aansluitende hoofdwegen en de schaduwhinder van de hoge bebouwing de meeste aandacht. Uit onderzoek blijkt dat door het treffen van maatregelen extra geluidshinder kan worden beperkt tot een geringe toename bij enkele locaties. Door functiewijzigiging van de Zuidstedeweg kan naast een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit de bestaande geluidshinder door verlaging van de verkeersintensiteit voor de meeste woonlocaties langs de Zuidstedeweg worden verminderd.
Het meest positief is de balans voor de aspecten energie en grondstoffen. Voor deze aspecten wordt het project gekenmerkt door een hoge ambitie die duidelijk verder gaat dan de landelijk geldende bepalingen en richtlijnen op dit gebied.

Uit het verrichte onderzoek komen geen onevenredige knelpunten naar voren. Met de geconstateerde negatieve effecten zal naar verwachting ook elders bij vergelijkbare grootschalige projecten rekening moeten worden gehouden. Er zijn in Nieuwegein daarmee geen bijzondere omstandigheden gebleken die het doorlopen van een volwaardige MER-procedure noodzakelijk maken.

Besluitvormingstraject
De eventuele maatregelen uit de conceptnotitie MER-beoordeling worden meegenomen in het ontwerpstructuurplan. Dit ontwerpstructuurplan wordt
30 mei behandeld in de Stuurgroep Binnenstad (waarin het voltallige college van B&W en alle sectordirecteuren van de gemeente Nieuwegein zitten), waarna de Planbegeleidingscommissie Binnenstad (met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden van de binnenstadsplannen) advies geeft over het ontwerpstructuurplan. Vervolgens gaat het plan
13 juni voor besluitvorming naar het college van B&W. Naar aanleiding van het advies van de Raadcommissie Binnenstad (op 21 juni) neemt het college op 27 juni een definitief besluit. Op 29 juni besluit vervolgens de raad over de MER-beoordeling. Het ontwerpstructuurplan ligt vanaf 30 juni ter visie. In verband met de vakantieperiode is de (wettelijke) termijn van vier weken ter visielegging verlengd tot 8 september 2000.

Communicatie en inspraak
Voor de MER-beoordeling wordt, hoewel niet wettelijk verplicht, een advies gevraagd aan de bevolking van Nieuwegein. Op 4 april start dit met een informatiebijeenkomst over de MER-beoordeling en het structuurplan. Ook wordt er een speciale Milieubegeleidingscommissie Binnenstad ingesteld. Vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties op het gebied van milieu in Nieuwegein wordt gevraagd om hier zitting in te nemen. Ook overige Nieuwegeiners die in deze onderwerpen geïnteresseerd zijn kunnen zich voor de milieubegeleidingscommissie aanmelden. Er wordt een onafhankelijk voorzitter aangesteld en de commissie wordt bovendien nog versterkt met een onafhankelijk deskundige op dit terrein. De Milieubegeleidingscommissie Binnenstad brengt een advies uit over de concept-MER-beoordelingsnotitie. Tegelijkertijd buigt ook de officiële (landelijke) Commissie voor de MER zich over de conceptnotitie om een advies uit te brengen. Beide adviezen worden verwerkt in de definitieve MER-beoordelingsnotitie.
Voor het structuurplan wordt het gebruikelijke inspraaktraject gevolgd. Vanaf 30 maart ligt het structuurplan gedurende vier weken ter inzage. Op 4 april is de reeds genoemde informatiebijeenkomst en eind april organiseert de gemeente Nieuwegein een inspraakavond over het ontwerpstructuurplan. Hier kunnen Nieuwegeiners hun opmerkingen en eventuele bezwaren over het structuurplan kwijt. Daarnaast hebben zij de gelegenheid dit schriftelijk te doen.

Nieuwegeinse Literatuurprijs 2000: Kunst met kunst beloond! (16 maart)

De jury van de Nieuwegeinse Literatuurprijs 2000 heeft deze week 175 gedichten en 75 verhalen ter beoordeling voorgedragen gekregen. De inzendingen waren afkomstig uit Nederland, België en Suriname. De inzendingen zijn beoordeeld op vorm en inhoud, in het bijzonder op taalgebruik, stijl, keuze en uitwerking van thematiek, motieven en beelden, opbouw en originaliteit.

De jury heeft zich in werkgroepen over de poëzie en het proza gebogen. Na ampele overwegingen werden in deze groepen nominaties geselecteerd die aan de gehele jury ter beoordeling zijn voorgelegd. De aandacht voor vorm en inhoud door de auteurs en het gebruik van beelden en taal was zeer wisselend. De genomineerde twaalf gedichten en zes verhalen kwamen bijna als vanzelf bovendrijven door hun relatieve kwaliteit. De jury wees twee winnaars aan. De prijzen zijn uitgereikt door Johan Jongstra (directeur van de Nieuwegeinse bibliotheek) tijdens een literaire avond in de centrale bibliotheek in Nieuwegein.

In de categorie poëzie is de keuze van de jury uiteindelijk gevallen op het gedicht "Levenskunst" van Cora Boerke uit Hoorn. De jury: "De vorm en inhoud zijn goed in balans. De toegankelijkheid komt tot uiting in mooie, herkenbare beelden. Ook al is de gekozen vorm conventioneel, het gedicht is desalniettemin een mooie woordcompositie geworden." Net als vorig jaar werd "kunst met kunst beloond": Cora Boerke kreeg de pastel "Bloemachtige" van John Prins en een bos tulpen mee, alsmede een boekenbon van vijfenzeventig gulden.

In de categorie proza heeft de jury gekozen voor het verhaal "Rook stijgt op van Nathalie" van Albert Huberts uit Utrecht. De jury: "Ondanks dat de langste zin maar liefst 48 woorden telt, heeft dit verhaal met een armlengte voorsprong gewonnen. De auteur zet een prachtig beeld neer van onverschilligheid en ongenaakbaarheid zonder deze woorden te gebruiken. Het verhaal is een dialoog zonder woorden. Zonder dat er iets gebeurt, vindt er ontzettend veel plaats." Met een bos tulpen en een boekenbon van vijfenzeventig gulden kreeg Albert Huberts de pastel "Grensgebied" mee naar Utrecht.

De publieksprijs werd ruim gewonnen door Christine van den Hove uit Antwerpen met "Gebroken rozen". Een speciaal door John Prins gemaakte klok, "Clockgame No. 1", alsmede een bos tulpen ging op reis naar Antwerpen.

De Nieuwegeinse Literatuurprijs is een initiatief van Stichting BeeldSpraak. De wedstrijd heeft tot doel aankomende schrijvers en dichters te inspireren en stelt ze in de gelegenheid zich met elkaar te meten. De organisatie gebeurt in nauwe samenwerking met de Nieuwegeinse Bibliotheek en wordt o.a. gesponsord door Boekhandel Van der Galie, Utrecht, en Stichting KAN, Nieuwegein. De jury was als volgt samengesteld: Johan Jongstra (voorzitter), Marian Bijvoet, Frans de Birk, Ben Brinkman, Jan van den Heuvel, Jack Koehorst en John Prins. Meer informatie bij Stichting BeeldSpraak, tel. 030 - 630 02 08 of op de website: http://get.to/beeldspraak

Gemeente verleent monumentenvergunning voor balkenloods (16 maart)

Het college van B & W verleent een monumentenvergunning voor het wijzigen/verbouwen van de balkenloods aan de Oude sluis nr. 12. Dit besluit wordt op 23 maart a.s. in de Molenkruier openbaar gemaakt. Vanaf die datum kan iedereen, binnen een termijn van zes weken, tegen dit besluit een bezwaar indienen bij het college.

Voor het wijzigen van de balkenloods tot verkoopruimte is een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. Het pand is echter opgenomen in het register van beschermde monumenten. Daarom is naast een bouwvergunning ook een monumentenvergunning vereist. De gemeente heeft hierover advies gevraagd bij de. Beide instanties gaven aan geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde wijziging omdat de monumentale waarde van de balkenloods niet op ontoelaatbare wijze wordt aangetast. In het kader van de Monumentenwet heeft het bouwplan voor de loods twee weken ter inzage gelegen. Een aantal mensen heeft toen hun bedenkingen ingediend. Tijdens een hoorzitting konden zij hun bedenkingen mondeling toelichten en eventueel aanvullen. Uiteindelijk hebben burgemeester en wethouders de ingediende bedenkingen ongegrond verklaard en is besloten de monumentenvergunning te verlenen. Ze volgen daarbij het advies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Gemeentelijke Monumentencommissie. De argumentatie is opgenomen in de monumentenvergunning. Die kan worden ingezien bij de afdeling Bouw en Woningtoezicht op het gemeentehuis. Vanaf 23 maart bestaat de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit van het college van B & W. Dit moet gebeuren binnen een termijn van 6 weken.
Zoals al genoemd is naast de monumentenvergunning ook een bouwvergunning vereist. Om die te kunnen verlenen is ook nog een bestemmingswijziging nodig. Hierover vindt eveneens inspraak plaats. De bouwwerkzaamheden kunnen pas worden gestart als alle procedures zijn afgerond en de vereiste bouwvergunning is verleend
Scholen Galecop planten bomen op 22 maart
(16 maart)

De gemeente Nieuwegein heeft drie basisscholen in de wijk Galecop bereid gevonden om 22 maart, op de Nationale Boomfeestdag, ongeveer tien bomen en enkele honderden haagbeuken te planten bij de Pieter de Hooghhage in Galecop. De scholen die meedoen zijn de rooms-katholieke basisschool Lucas (vestiging Galecop), de christelijke basisschool Koningin Juliana en de openbare basisschool De Toonladder. Ongeveer
150 kinderen van deze scholen helpen mee met het planten. Medewerkers van de gemeente Nieuwegein lopen rond om de kinderen waar nodig tips te geven.

De Boomfeestdag is een initiatief van de Stichting Nationale Boomfeestdag. De gemeente Nieuwegein ondersteunt dit initiatief en wil op deze manier kinderen en hun ouders dichter bij de natuur in hun directe leefomgeving brengen. Het thema van de Boomfeestdag is dit jaar ´bomen voor eeuwen´.
Om 10.45 uur zal wethouder Riet van der Nat de kinderen toespreken en een handje helpen bij het planten van de eerste boom. Ook vertegenwoordigers van de Groengroep, het wijknetwerk Galecop en het IVN (Vereniging voor natuur- en milieu-educatie) zullen een boom planten.

Verbetering doorstroming sneltram in Nieuwegein (2 maart)

Burgemeester en Wethouders van Nieuwegein overwegen om aan NS Railinfrabeheer toestemming te verlenen Automatische Halve Overweg Bomen (AHOB's) te plaatsen op de tramoverwegen Oudegein en Harpij. Naast de plaatsing van de AHOB's wordt ook de instelling van een aantal verkeerslichten verbeterd. Doel van deze maatregelen is het verhogen van de gemiddelde snelheid van de sneltram. Daardoor wordt de dienstverlening aan de passagiers beter en kan de sneltram vanaf juli
2000 makkelijker het nieuwe traject naar IJsselstein-Zenderpark bedienen.

Door de plaatsing van de AHOB's en de betere afstelling van de verkeerslichten kan de sneltram een hogere gemiddelde snelheid krijgen. Op de overgangen Oudegein en Harpij mag de sneltram nu maximaal 40 km/u rijden. Als er overwegbomen worden aangebracht kan de snelheid omhoog en dat levert de benodigde tijdwinst op. Dat houdt dus in dat de sneltram sneller langs die overgangen zal gaan rijden. Er is voor de overgangen Oudegein en Harpij gekozen omdat daar de tijdwinst het grootst is.

Belanghebbenden hebben vanaf donderdag 3 maart twee weken de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken bij de Sector Stadsbeheer, afdeling Planvorming, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Gedurende deze tijd ligt het voornemen elke werkdag, uitgezonderd zaterdag, ter inzage bij de Sector Stadsbeheer, afdeling Bedrijfsvoering.
Daarna zullen Burgemeester en Wethouders een besluit nemen waarna een bezwaartermijn van zes weken start.

De plaatsing van deze twee AHOB's staat los van het onderzoek naar de kruisingsveiligheid van de sneltram, dat de gemeente Nieuwegein uitvoert samen met de andere betrokken organisaties (de gemeenten Utrecht en IJsselstein, het BRU en ConneXXion). De eerste rapportage van dit onderzoek wordt in april verwacht.

Milieueffectrapportage bedrijventerrein Het Klooster van start (1 maart)

In het gebied Het Klooster wordt een bedrijvenpark gerealiseerd. Milieu speelt bij de inrichting van het gebied een belangrijke rol. Daarom is een procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r. procedure) gestart. De milieueffecten van het te realiseren bedrijventerrein worden daarmee in beeld gebracht. De eerste stap in de procedure is de startnotitie milieueffectrapportage voor bedrijventerrein het Klooster. In deze notitie staan de richtlijnen beschreven waaraan het onderzoek naar de milieueffecten van bedrijventerrein Het Klooster moet voldoen. De startnotitie ligt nu voor inspraak vanaf 3 maart tot en met 31 maart 2000 ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer kan iedereen binnen deze termijn schriftelijk reageren op deze startnotitie. Naast de inspraak wordt de startnotitie voor advies voorgelegd aan de commissie m.e.r. en andere wettelijk vastgestelde adviseurs. De gemeenteraad neemt alle ingediende opmerkingen en adviezen mee bij het vaststellen van de definitieve richtlijnen. Daarna start het onderzoek en wordt het milieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierover vindt eveneens inspraak plaats. Daarmee is de m.e.r. procedure afgerond.
De m.e.r. procedure is een onderdeel van de totale planontwikkeling voor het gebied Het Klooster. Op dit moment wordt gewerkt aan het concept-ontwikkelingsplan. Ook over dit plan vindt te zijner tijd inspraak plaats.

De startnotitie milieueffectrapportage voor bedrijventerrein het Klooster kan vanaf 3 maart tot en met 31 maart 2000 worden ingezien op het gemeentehuis, iedere werkdag tussen 8.30 en 13.00 uur bij de afdeling milieu, en op vrijdag van 17.00 tot 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis. Schriftelijke reacties kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad, postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

VRAGEN OVER UW WOONOMGEVING? BEL DE SERVICELIJN! Wanneer wordt mijn afvalcontainer geleegd? Hoe kan ik een kapvergunning aanvragen? Waar kan ik mijn oud papier laten? Om antwoord te krijgen op deze en tal van andere vragen of klachten, hoeven bewoners en bedrijven in Nieuwegein nu nog maar één telefoonnummer te bellen: de Servicelijn Stadsbeheer. Het (gratis) telefoonnummer is: 0800-0230258. Met het instellen van de servicelijn wil de gemeente het gemakkelijker maken voor burgers om antwoord te krijgen op hun vragen en klachten met betrekking tot hun leefomgeving. Het streven is om de klachten binnen twee weken op te lossen. Lukt dat niet, dan krijgt de beller in ieder geval bericht.

Deel: ' Tweede toegangsweg naar de Liesbosch in Nieuwegein '
Lees ook