Gemeente Hoogeveen


---

17 mei 2002

Tweederde van Hoogeveners voelt zich nooit of zelden onveilig

67,5 procent van de inwoners van Hoogeveen voelt zich zelden of nooit onveilig. Dat is één van de meest opvallende uitkomsten van het jaarlijkse omnibusonderzoek van de gemeente Hoogeveen. Naast de vaste onderwerpen, zoals de waardering voor de woonomgeving en de voorzieningen, kregen veiligheid en sport dit jaar extra aandacht in het onderzoek.

De omnibus-enquête werd dit jaar voor de derde maal uitgevoerd. Medio december verstuurde de gemeente 1353 vragenlijsten naar een willekeurige steekproef onder de inwoners van Hoogeveen. 728 mensen vulden de vragenlijst in, een behoorlijke respons van 54 procent. De respons is slechts iets lager dan vorig jaar (56 procent).

Beleidsevaluatie

Het jaarlijkse onderzoek maakt deel uit van de gemeentelijke beleidsevaluatie. Het onderzoek levert informatie op die de gemeente helpt zicht te krijgen op de effecten van het gemeentelijk beleid en handelen. Ook hoopt het gemeentebestuur door het onderzoek extra informatie te krijgen over de kwaliteit van wijken, dorpen en het stadscentrum in de beleving van de inwoners.

Wonen

De bewoners van Hoogeveen en de omliggende dorpen zijn opnieuw positief over de kwaliteit van wonen in de gemeente. De waardering is iets gedaald: van 7,24 in 2000 naar 7,19 in het afgelopen jaar. De wijk die het best scoort is Schutlanden Oost. Over Schoonvelde Oost is men het minst positief. Opvallende stijger is Krakeel waar een grootscheeps wijkontwikkelingsplan is gestart. De waardering steeg hier met 0,73 punten. Bij de dorpen is de waardering voor Tiendeveen (-0,71) en Stuifzand (-0,78) flink gedaald.

Voorzieningen

Net als vorig jaar scoren de voorzieningen op het gebied van cultuur goed. De centrale bibliotheek staat bovenaan. De bibliotheek krijgt van de inwoners met 7,43 een ruime voldoende en ook de filialen in wijken en dorpen scoren goed (7,35). De Tamboer staat met 7,36 ook goed aangeschreven.

De sportvoorzieningen krijgen ook een voldoende: een ruime zeven gemiddeld. De waardering voor het zwembad daalde het afgelopen jaar wel met 0,32. Veel meer cijfers over sport zijn nog niet bekend. Het specifieke gedeelte van de enquête over de sport moet nog verder worden verwerkt.

De waardering voor de gladheidbestrijding in de gemeente is met bijna een halve punt toegenomen (nu 6,33).

Wijk- en dorpsgebouwen

Opvallend in de enquête over 2001 is de gestegen waardering voor de wijk- en dorpsgebouwen. De bewoners van Nieuweroord geven dit jaar maar liefst een 8,27 voor hun dorpshuis en in Elim steeg de waardering met 1,21 punt naar 7,42. In beide dorpen is het dorpshuis het afgelopen jaar verbeterd.

Bestuur en ambtenaren

De Hoogeveners zijn niet zo positief over hun bestuurders en de ambtenaren. De reorganisatie van het ambtelijk apparaat, waardoor sommige activiteiten tijdelijk op een lager pitje zijn gezet, kan hiervoor een verklaring zijn. Het rapportcijfer voor het gemeentebestuur was over 2000 nog 6,40, maar daalde afgelopen jaar naar 6,08. De ambtenaren doen het volgens de burgers nog wat slechter. Haalde het ambtelijk apparaat in 1999 nog een rapportcijfer van 6,40, in 2000 daalde dit al naar 6,20 en vorig jaar dook het cijfer voor het eerst onder de zes (5,98).

Opvallende verschillen

Tot slot nog enkele opvallende gegevens. De waardering voor de winkelvoorzieningen in de dorpen is veel lager dan die in het centrum: 5,50 voor de dorpen, 7,42 voor het centrum. Vrouwen zijn in het algemeen wat positiever over hun woonplaats dan mannen. Dat geldt zeker voor de waardering van de binnenstad. Bij mannen scoort de gezelligheid van het centrum slechts 5,79, bij vrouwen is de waardering iets hoger 6,10. Ook de evenementen in het centrum krijgen van de vrouwen een beter cijfer: 7,02 tegen 6,60 bij de mannen.

Veiligheid

Uit het speciale onderzoeksdeel naar de beleving van veiligheid bleek dat veel Hoogeveners zich redelijk veilig voelen. Als de scores op 'ik voel me nooit onveilig', 'zelden onveilig' en 'soms onveilig' worden samengevoegd komt het cijfer zelfs boven de 90 procent uit. Het is dus niet zo slecht gesteld met het gevoel van (on)veiligheid. Toch heeft in 2001 18 procent van de respondenten zelf onveiligheid ervaren. Overlast door jongeren wordt het meest genoemd als oorzaak.

De meeste deelnemers aan de enquête vinden dat de burgers zelf het meest verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in de buurt. Als belangrijke aandachtspunten voor het beleid zien de meeste respondenten de veiligheid van personen, gevolgd door de verkeersveiligheid. Veiligheid van woningen is vooral een zaak van de bewoners zelf.

Een schriftelijk exemplaar vol cijfers en tabellen ligt ter inzage bij het Voorlichtingscentrum in het raadhuis en is via de website van de gemeente Hoogeveen te downloaden.

© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Tweederde van Hoogeveners voelt zich nooit of zelden onveilig '
Lees ook