Twentsche Kabel Holding NV

Jaarcijfers 2002
Persbericht

N.V. Twentsche Kabel Holding (TKH)

Jaarcijfers 2002

Resultaatverbetering TKH in tweede halfjaar


· Omzet gedaald van 586 miljoen in 2001 naar 390 miljoen in 2002 door uitzonderlijk laag investeringsniveau in de telecomsector en door desinvesteringen ( 84 miljoen).

· Verbetering bedrijfsresultaat 2e halfjaar ten opzichte van 1e halfjaar. Bedrijfsresultaat over geheel 2002 1,2 miljoen positief (1e halfjaar 3,8 miljoen negatief).

· Genomen maatregelen leiden tot een lager kostenniveau, met name in het 4e kwartaal.

· Nettoresultaat 54,6 miljoen negatief inclusief buitengewone bate van 10,1 miljoen en buitengewone last van 58,0 miljoen.
· Balans onveranderd sterk, solvabiliteit ultimo 2002: 44,3%.
· Positieve operationele kasstroom van 49 miljoen resulteert in volledige afbouw kortlopende bankschulden per eind 2002.
· Dividendvoorstel: 0,30 per (certificaat van) gewoon aandeel.
Outlook

· Verlaagd kostenniveau biedt zicht op verder herstel van het bedrijfsresultaat in 2003.

· Door onzekere economische ontwikkelingen en politieke situatie in de wereld is het te vroeg voor een nadere uitspraak omtrent de te verwachten winst voor 2003.

Financiële gang van zaken

De omzet in 2002 bedroeg 390 miljoen, een daling van 196 miljoen (33%) ten opzichte van 2001. De autonome omzet daalde met 19% door het lage investeringsniveau in de telecomsector. Door de desinvestering van elektrotechnische groothandel Electro Automatisering Smelt B.V. (EAS) en het gedeeltelijk desinvesteren en beëindigen van de activiteiten van Plastic Insulated Cables (PIC) in het Verenigd Koninkrijk daalde de omzet met 84 miljoen .

Het bedrijfsresultaat daalde van 33,8 miljoen in 2001 naar 1,2 miljoen in 2002. De sterke daling ten opzichte van 2001 kan met name worden toegerekend aan de Kabelgroep, waar het bedrijfsresultaat daalde van 20,9 miljoen positief in 2001 naar 5,8 miljoen negatief in 2002. Vooral het resultaat in China werd negatief beïnvloed door onderbezetting en een sterke daling van de glasvezelprijzen gedurende 2002.

De genomen maatregelen om de bedrijfskosten in lijn te brengen met de activiteiten begonnen in de loop van het 2e halfjaar 2002 bij te dragen aan een verbetering van het bedrijfsresultaat. Hierdoor kon, ondanks het operationele verlies over het 1e halfjaar 2002 ( 3,8 miljoen), over geheel 2002 een positief bedrijfsresultaat worden gerealiseerd.

Het saldo van financiële baten en lasten daalde in 2002 van 7,3 miljoen naar 5,3 miljoen, met name vanwege het volledig afbouwen van de kortlopende bankschulden.

Door niet verrekenbare verliezen in China ontstond er, ondanks een negatief resultaat van de groep als totaal, een belastinglast van 2,6 miljoen.

Het nettoresultaat voor buitengewone baten en lasten over 2002 bedroeg

6,7 miljoen negatief (2001: 18,7 miljoen positief). Per aandeel betekent dit een verlies van 0,83 tegenover een winst in 2001 van 2,30.

De desinvestering van EAS resulteerde in een buitengewone bate van 10,1 miljoen. De ultimo 2001 gevormde reorganisatievoorziening van 12 miljoen is voldoende gebleken om de reorganisatieprogrammas door te voeren.

Daarnaast was er een buitengewone last van 58,0 miljoen na belastingen voor de afwaardering van telecom activa. Deze afwaardering is in de jaarrekening verwerkt per 31 december 2002.

Het nettoresultaat (na buitengewone baten en lasten) over 2002 bedroeg 54,6 miljoen negatief, tegenover een nettowinst van 9,6 miljoen over 2001.

Door een actief programma tot verlaging van het werkkapitaal en het beperken van het investeringsniveau ontstond een positieve operationele kasstroom van 49 miljoen. De kortlopende bankschulden werden volledig afgebouwd ultimo 2002, terwijl de solvabiliteit mede hierdoor, ondanks het negatieve netto-resultaat, op een hoog niveau van 44,3% (2001: 45,9%) kon worden gehandhaafd.

Als gevolg van desinvesteringen en genomen reorganisatiemaatregelen is het aantal personeelsleden ultimo 2002 gedaald tot 2.402 (ultimo 2001: 2.878).

Ontwikkelingen per groep

Kabelgroep

Algemeen

De omzet van de Kabelgroep daalde in het verslagjaar met 43% tot 176 miljoen (2001: 309 miljoen). Hiervan is 4% toe te schrijven aan de gedeeltelijke desinvestering van PIC in het Verenigd Koninkrijk en het beëindigen van de resterende activiteiten aldaar. De autonome omzet daalde met 39%, voornamelijk als gevolg van de verder toegenomen terughoudendheid tot investeren in het segment outdoor telecommunicatienetwerken. In de segmenten elektrotechniek en speciaalkabel was sprake van een beperkte daling van omzet en resultaat. Het bedrijfsresultaat van de Kabelgroep als geheel daalde van 20,9 miljoen positief in 2001 naar 5,8 miljoen negatief in 2002.

Naast de sterk teruggelopen vraag naar glasvezel en de daarmee gepaard gaande onderbezetting had het aanzienlijk lagere prijsniveau voor glasvezel een grote invloed op het bedrijfsresultaat. Maatregelen werden genomen om de productiecapaciteit en kostprijs van glasvezel aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. De noodzaak tot het terugdringen van het kostenniveau, alsmede de verwachting dat de marktomstandigheden zich de komende jaren niet substantieel zullen verbeteren, heeft aanleiding gegeven tot het nemen van een eenmalige buitengewone last van 58 miljoen. Deze heeft hoofdzakelijk betrekking op het stilleggen van glasvezel(kabel)productiecapaciteit in Nederland en China.

Outdoor en Indoor Telecom

De aanhoudende en in het eerste halfjaar verder toegenomen terughoudendheid tot investeren in het segment outdoor telecommunicatienetwerken noodzaakte TKH om ingrijpende maatregelen te nemen. Bij de productiebedrijven in Nederland en China werd een reorganisatie doorgevoerd. In het Verenigd Koninkrijk werden de activiteiten deels beëindigd en deels gedesinvesteerd. De productiecapaciteit voor preforms (het basismateriaal voor glasvezel) voor standaard (singlemode) glasvezel werd in de tweede helft van het jaar grotendeels stilgelegd.

Ondanks sterk gedaalde prijzen voor glasvezel, nam het verlies in het tweede halfjaar af door de ontwikkeling, productie en verkoop van nieuwe producten, waaronder multimode glasvezels. Daarnaast is het kostenniveau sterk gereduceerd.

Door aanpassing en versterking van de verkooporganisaties kon de marktpositie in zowel Europa als Azië in het tweede halfjaar worden uitgebouwd. De bezettingsgraad voor zowel glasvezel- als koperkabel nam in het vierde kwartaal toe. Afbouw van voorraden had een hoge prioriteit gedurende het verslagjaar. Dit had een negatief effect op de bezettingsgraad.
Het kostenniveau in China gedurende de eerste helft van 2002 lag nog relatief hoog. Dit hield verband met het afronden van efficiency-investeringen met een belangrijke invloed op het toekomstige kostenniveau voor de productie van glasvezel. Dit programma werd in de tweede helft van het jaar succesvol afgerond, waardoor het kwaliteitsniveau en het kostprijsniveau van de producten zich kan meten met het beste in de industrie. Het voor de totale markt huidige extreem lage prijsniveau geeft vooralsnog echter slechts zicht op een beperkt operationeel resultaat.

In Nederland heeft een aantal gemeenten besloten door middel van proefprojecten te investeren in glasvezel tot aan de woning (Fibre-To-The-Home). De TKH-groep heeft zich goed gepositioneerd om in leveringen voor deze proefprojecten te voorzien. Zo werd in het vierde kwartaal een aantal opdrachten binnengehaald, waaronder het project Nesselande te Rotterdam.

Elektrotechniek

In de elektrotechniekmarkt was een duidelijke invloed merkbaar van het in Nederland lagere volume voor investeringen in de industriële sector en de utiliteitsmarkt, de twee belangrijkste gebieden in het segment installatieproducten. Door uitbreiding van het assortiment met nieuwe producten en het aanboren van nieuwe marktgebieden buiten Nederland kon de teruggang van de markt in Nederland grotendeels gecompenseerd worden. Tengevolge van algehele overcapaciteit in de kabelindustrie stond het prijsniveau onder druk. Efficiencymaatregelen konden de prijsdruk echter grotendeels compenseren.

Speciaalkabel

Het belang van speciaalkabel binnen de Kabelgroep nam in 2002 verder toe, ofschoon ook hier sprake was van toenemende concurrentie, prijsdruk en lagere volumes. De omzet in de automobiel industrie en machinebouw daalde licht, terwijl de omzet in de medische-, de robotindustrie en de scheepsbouw steeg.

Door interessante nieuwe ontwikkelingen kon de teruggang van de markt deels gecompenseerd worden. Door intensieve samenwerking tussen de kabelhandelsbedrijven en de kabelproductiebedrijven, evenals het met klantgerichte oplossingen alert inspelen op specifieke behoeftes werden interessante nieuwe opdrachten binnengehaald en systemen ontwikkeld.

Technische handelsgroep

Algemeen

De omzet van de Technische handelsgroep daalde in 2002 met 42% tot 139 miljoen (2001: 239 miljoen). Hiervan was circa 71 miljoen het gevolg van de desinvestering van de elektrotechnische groothandel EAS. De autonome omzet daalde met 12%. Het bedrijfsresultaat daalde van 18,3 miljoen naar 7,0 miljoen. In het tweede halfjaar heeft de omzet zich beter ontwikkeld dan in het eerste halfjaar. Gecombineerd met een sterke kostenbeheersing liet het bedrijfsresultaat over het tweede halfjaar een aanmerkelijke verbetering zien ten opzichte van het eerste halfjaar.
De autonome omzet- en resultaatdaling waren volledig het gevolg van de toegenomen terughoudendheid tot investeren in het segment outdoor telecom. De omzet in het segment indoor telecom stabiliseerde zich op het niveau van 2001, terwijl de autonome omzet in het segment elektrotechniek steeg.

Over het gehele jaar daalde de autonome omzet in Nederland, Scandinavië en Polen, terwijl de omzet in Zuid-Oost Azië toenam.

Outdoor en Indoor Telecom

De omzet over 2002 daalde van 117 miljoen in 2001 naar 85 miljoen in 2002. Dit leidde ertoe dat fors ingegrepen moest worden in de kosten. Bij verschillende bedrijven, waaronder de Isolectra-groep, werden reorganisaties in gang gezet. In het tweede halfjaar zijn deze grotendeels afgerond, waardoor het kostenniveau beter is afgestemd op de omzet.

In het tweede halfjaar trok de markt voor levering van outdoor telecom POPs (Point of Presencesystemen) licht aan. Daarnaast ontwikkelden de activiteiten in het indoor telecomsegment zich gedurende 2002 positief. Inspelend op de sterk groeiende behoefte aan breedbandoplossingen werd een aantal producten toegevoegd aan het leveringsprogramma, waaronder oplossingen voor ADSL-aansluitingen en
-netwerken binnen de woning. Ook werd een nieuw programma telefoontoestellen geïntroduceerd en werd onder andere een belangrijk contract gesloten met KPN Telecom voor de levering van een uitgebreid programma draadgebonden en draadloze telefoontoestellen voor de Primafoon winkels.

In een licht dalende markt voor SOHO (Small Office Home Office) nam het volume en het marktaandeel toe. Door prijsdruk daalde de omzet licht. De prijsdruk werd deels gecompenseerd door lagere inkoopprijzen. De schaalgrootte van TKH in dit segment biedt duidelijk voordelen. Het aandeel producten uit het Verre Oosten nam belangrijk toe en is gezien de uitstekende kwaliteit een speerpuntgebied met veel perspectief voor verdere groei binnen de Technische handelsgroep.

Elektrotechniek

Door de desinvestering van EAS daalde de omzet in dit segment substantieel, maar werd verder invulling gegeven aan de strategie van TKH. TKH wil meer als systeemleverancier en importeur toegevoegde waarde leveren aan klanten en de rol als groothandelaar beperken. Een belangrijke toegevoegde waarde voor de Technische handelsgroep bestaat uit het in een vroeg stadium van de levenscyclus introduceren en vermarkten van producten en systemen, waarbij een hoge mate van (innovatieve) technische kennis is vereist.

De autonome omzet in het segment elektrotechniek steeg ten opzichte van 2001, terwijl de totale markt daalde. Met name in de industriële sector was een teruggang merkbaar. Deze teruggang van de markt werd gecompenseerd door de introductie van een aantal nieuwe producten. Het segment besturingssystemen ontwikkelde zich goed.

In Scandinavië werd goede vooruitgang geboekt ten aanzien van marktpenetratie met het gepatenteerde systeem voor halogeen en EMC-veilige beschermbuizen voor elektrotechnische installaties. TKH heeft de wereldwijde rechten voor dit systeem en werkt aan een verdere introductie binnen Noord-West Europa.

Machinegroep

Algemeen

De omzet van de Machinegroep steeg met 45% tot 76 miljoen (2001: 53 miljoen). Het bedrijfsresultaat steeg tot 5,6 miljoen (2001: 0,7 miljoen). De groei van de omzet en het resultaat werd gerealiseerd door een hoge bedrijvigheid en een hoog uitleveringsniveau in het segment bandenbouwmachines.

Wereldwijd werd door vele auto- en vrachtwagenbandenproducenten fors geïnvesteerd in de state of the art-technologie van VMI voor de productie van auto- en vrachtwagenbanden. Daardoor bereikte het aantal orders een recordhoogte.

De investeringen in research en ontwikkeling van de bandenbouwtechnologie gedurende de afgelopen jaren, hebben ertoe geleid dat VMI haar leidende positie verder heeft uitgebouwd. Zo zijn in 2002 de eerste exemplaren van een nieuw ontwikkelde assemblage-lijn voor halffabrikaten in bedrijf gesteld. Hiermee is met minimale mankracht de toevoer van materialen en de productie van componenten met hoge kwaliteit te realiseren. Daarnaast hebben maatregelen voor uitbesteding van de machinale bewerkingen en uitbreiding van assemblage-activiteiten naar China geleid tot een goede kostenbeheersing met een positieve invloed op de marge.

Momenteel ontwikkelt VMI samen met twee van s werelds grootste bandenbouwfabrikanten een nieuwe bandenbouwmachine voor het zogenaamde PAX-systeem. Bij gebruik van PAX-autobanden is er geen reservewiel meer nodig.

Dividend

Aan de op 22 mei 2003 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om een dividend van 0,30 uit te keren per (certificaat van) gewoon aandeel (2001: 0,93). Het dividend zal in contanten worden uitgekeerd.

Vooruitzichten

De in de afgelopen jaren ingezette ontwikkeling van productleverancier naar leverancier van oplossingen geeft TKH een sterke positie in de markten waarin zij opereert.

De focus op Telecom Solutions en Building Solutions geeft uitzicht op kansrijke mogelijkheden waarbij met name verdere groei van de technische handelsactiviteiten op de korte en middellange termijn perspectief biedt.

Door de in 2002 genomen maatregelen in zowel de Kabelgroep als de Technische handelsgroep zijn de operationele kosten in lijn gebracht met de heersende marktomstandigheden. Hiermee is een situatie gecreëerd die kan leiden tot een verder herstel van het resultaat.

Gelet op de thans nog geldende onzekere economische ontwikkelingen en politieke situatie in de wereld is het echter nog te vroeg in het jaar om een uitspraak te doen over de te verwachten winst voor 2003.

Haaksbergen, 14 maart 2003

Raad van Bestuur

Voor nadere informatie: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA, voorzitter Raad van Bestuur
tel. (053) 5732901
Internetsite: www. tkh.nl

AGENDA

22 mei 2003: Algemene Vergadering van Aandeelhouders
26 mei 2003: Notering ex-dividend
2 juni 2003: Betaalbaarstelling dividend
5 september 2003: Presentatie halfjaarcijfers 2003

Haaksbergen, 14-3-2003
Raad van Bestuur

Deel: ' Twentsche Kabel Holding NV Jaarcijfers 2002 '
Lees ook