Gemeente Alphen aan den Rijn


Uitbreiden 30 km/h zone Noordeinde

Door burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn is besloten tot het uitbreiden van de 30 km/h zone op het Noordeinde. Het gebied wordt uitgebreid tot aan het einde van de bebouwde kom, ter hoogte van Noordeinde huisnummer 18a. Deze aanpassing is gewenst aangezien over het Noordeinde steeds meer schoolgaande kinderen fietsen. Aan het begin van dit jaar is het voormalig gebouw van de Mariaschool in gebruik genomen door de school De Viergang, ter hoogte van Noordeinde 23a en b. Fysieke maatregelen zijn niet noodzakelijk aangezien de inrichting en afmetingen van de weg voldoen aan de sobere eisen van een 30 km/h zone. Op advies van de politie wordt er ter hoogte van de huisnummers 90 en 23a en b een visuele versmalling aangebracht. Wel zullen er enkele fysieke maatregelen genomen worden om de schoolingang te accentueren.

Het besluit zal tot en met woensdag 7 mei 2003 ter inzage liggen bij de Ontvangstbalie in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Alphen aan den Rijn.

Tegen deze maatregel kan door belanghebbenden, binnen zes weken na deze bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA, Alphen aan den Rijn.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat
-gelet op de betrokken belangen- vereist, tevens een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH te Den Haag.

Publicatie weekagenda 26 maart 2003

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 26 maart 2003 laatste wijziging

Deel: ' Uitbreiden 30 km/h zone Noordeinde Alphen '
Lees ook