Gemeente Zwolle

Uitbreiding begraafplaats Kranenburg Datum uitgave: 09-10-2001

Onderwerp :Burgerzaken

Uitbreiding begraafplaats Kranenburg

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het plan voor uitbreiding van begraafplaats Kranenburg. Met de uitbreiding zijn er voldoende nieuwe graven tot 2008. In het nog te realiseren Masterplan wordt gestreefd om het gebied zo in te richten dat er voldoende begraafcapaciteit is voor de komende 40 à 50 jaar. Onderdeel van het Masterplan is een intentieverklaring om op Kranenburg een uitvaartcentrum te bouwen. Het rapport "begraven en cremeren in de 21e eeuw" vormt de basis voor het op te stellen Masterplan.

Uitbreiding 1e fase
De eerste uitbreiding betreft het terrein aan de zuidoost zijde van de begraafplaats. Dit terrein vormde tot voor kort een onderdeel van de gemeentekwekerij. Voor de uitbreiding gelden verschillende uitgangspunten zoals de unieke kwaliteiten van Kranenburg en dat het moet aansluiten bij het voormalige landgoed Kranenburg. Dat laatste betekent dat in dit eerste uitbreidingsgebied niet meer dan ongeveer 660 nieuwe graven kunnen worden gerealiseerd, voldoende voor een periode van 5 à 6 jaar.

Masterplan
Na het verschijnen van het "eindadvies van de commissie begraafbeleid", november 2000, is door een werkgroep het rapport "begraven en cremeren in de 21e eeuw" opgesteld. Dit rapport bevat een landschapsvisie en vormt de basis voor het uit te werken Masterplan. Het betreft een totaal plan voor het gebied tussen de Rijksweg, Bergkloosterweg en Haersterveerweg. Er wordt gestreefd om een deel van het gebied voor de komende 40 à 50 jaar in te richten als een begraaf- en uitvaartgebied. Het wordt zodanig vormgegeven dat het gebied in harmonie is met het omringende landschap. Na de uitbreiding 1e fase, volgt een uitbreiding van Begraafplaats Bergklooster in het gebied ten noordwesten van begraafplaats Kranenburg. De daarna volgende uitbreiding van Kranenburg vindt plaats aan de zuidoost zijde van de begraafplaats, aansluitend bij de 1e fase en zal capaciteit bieden tot 2020. Binnenkort wordt een start gemaakt met de informatie- en inspraakronden voor het Masterplan.

Intentieverklaring uitvaartcentrum
Het rapport "begraven en cremeren in de 21e eeuw" bevat mede een haalbaarheidsonderzoek voor nieuwbouw van een uitvaartcentrum op Kranenburg. Het is de bedoeling dat het gebouw meerdere functies zal hebben. Het rapport dient als basis voor een op te stellen intentieverklaring. Daarmee zullen met de deelnemers aan de nieuwbouw, de uitvaartondernemers Monuta en Yarden, de nodige stappen kunnen worden gezet voor de ontwikkeling en bouw van het uitvaartcentrum. De op te stellen intentieverklaring is een van de eerste concrete stappen binnen het totale Masterplan.

Bron: afdeling Communicatie Datum van 09-10-2001 tot 15-10-2001

Deel: ' Uitbreiding begraafplaats Kranenburg te Zwolle '
Lees ook