Ministerie van Financien

Titel: Kabinetsstandpunt uitbreiding controlebevoegdheden Algemene Rekenkamer

DIRECTIE ACCOUNTANCY RIJKSOVERHEID

Aan: De griffier van de commissie voor de Rijksuitgaven

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag

10 december 1998

DAR 98/551M

4 januari 1999

Onderwerp

Kabinetsstandpunt uitbreiding controlebevoegdheden Algemene Rekenkamer

U heeft mij verzocht aan te geven wanneer de Tweede Kamer een standpunt van het kabinet kan verwachten over de nota Herbezinning reikwijdte taken en bevoegdheden Algemene Rekenkamer van 19 november 1997. Ik kan u daarover het volgende mededelen. In november heb ik over enkele van de wensen van de Algemene Rekenkamer overleg gevoerd met mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op basis van de uitkomsten van dat overleg wordt op dit moment op ambtelijk niveau gewerkt aan een nota over de uitgangspunten en de hoofdlijnen van een mogelijk concept-kabinetsstandpunt. Het is de bedoeling dat deze nota eind januari 1999 ter bespreking wordt voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en aan het Interprovinciaal Overleg (IPO). Het tijdstip waarop ik daarna een nader standpunt ter vaststelling aan de Ministerraad kan voorleggen en vervolgens aan de Kamer kan toezenden, is mede afhankelijk van de wijze waarop het overleg met VNG en IPO verloopt. Ik span mij in om een en ander in een zo kort mogelijk tijdsbestek af te ronden.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Deel: ' Uitbreiding controlebevoegdheden Algemene Rekenkamer '
Lees ook