Gemeente Emmen

Uitbreiding glastuinbouw in Emmen weer stap dichterbij

LNV en LTO maken afspraken over herstructurering

Uitbreiding glastuinbouw in Emmen weer stap dichterbij

De gemeente Emmen is zeer verheugd over het convenant dat de LNV en LTO gisteren hebben ondertekend. In het convenant hebben LNV en LTO ondermeer afgesproken dat ze zich gezamenlijk in gaan spannen om de ontwikkeling van glastuinbouw te bevorderen in de reeds gereed gemaakte projectlocaties gelegen in Noord- en Oost Nederland.

De oorspronkelijke lijst met circa dertig mogelijke tuinbouwlocaties is inmiddels teruggebracht tot een lijst met tien locaties. De keuze voor de tien locaties is met name gebaseerd op duurzaamheidscriteria. Op de lijst staan vier locaties in Noord- en Oost Nederland waar op korte termijn plaats is, waaronder Emmen. LNV en LTO zullen zeer binnenkort overleg opstarten met de betrokken provincies, teneinde een spoedige realisering tot stand te brengen.

De gemeente Emmen acht de kans reëel dat er op vrij korte termijn nieuwe tuinders deze kant uitkomen. Door het actieve grondbeleid dat de gemeente het afgelopen jaar heeft gevoerd, is hiervoor grond beschikbaar. Zodra de noodzakelijke planprocedures zijn afgerond, kan met de inrichting en kaveluitgifte van de uitbreidingslocatie Klazienaveen / het Rundedal worden begonnen. Volgens de planning is dat in het najaar van 2000. Het feit dat het Rundedal een grootschalige duurzame projectvestigingslocatie is, is een extra voordeel nu LNV bekend heeft gemaakt op korte termijn een nieuwe regeling Stimulering Duurzame Glastuinbouwgebieden (Stidug) in het leven te roepen. Deze regeling is vooral beschikbaar voor de nieuwe grootschalige projectvestigingslocaties. Met andere woorden het kan hierdoor voor tuinders nog interessanter worden om zich in Emmen te vestigen.

De gemeente Emmen juicht het toe dat een procesbegeleider, in de persoon van oud-minister Bukman wordt aangesteld die zich bezig gaat houden met de herstructureringsoperatie. De kans dat deze nu sneller op gang komt, wordt hierdoor groter. Dat is goed voor de Nederlandse tuinbouw in het algemeen en dus ook voor de tuinbouw ontwikkeling in Emmen.

Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)2000 Gemeente Emmen

Deel: ' Uitbreiding glastuinbouw in Emmen stap dichterbij '
Lees ook