gemeente hoorn

uitbreiding kantoren nieuwe steen

vanaf donderdag 10 februari is in het stadhuis het plan voor een uitbreiding van de kantorenlocatie in het gebied nieuwe steen-west in te zien. deze uitbreiding voor kantoorgebouwen is in de noordwesthoek van het sportcomplex risdam-zuid gesitueerd, vlakbij de kruising nieuwe steen-blokmergouw-beurtschip. aangezien de kantorenlocatie in strijd is met de bestemmingen "sportterrein" en "water" van het uit 1972 daterende bestemmingsplan Risdam II, is voor deze plek een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan Nieuwe Steen-West fase II ligt vanaf 10 februari vier weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijk, Volkshuisvestings- en Econo-misch beleid (RVE). Dit met de mogelijkheid om er mondeling of schriftelijk op te reageren (zie ook de openbare bekendmaking op deze pagina).

Het westelijk deel van de wijk Nieuwe Steen is een echte kantorenlocatie geworden. Hier staan onder meer het stadhuis, het politiebureau en het nieuwe zorgcentrum. De uitgifte van de beschikbare grond verliep zelfs zo succesvol dat er al snel geen plek meer over was. De enige mogelijkheid om nog kantoren neer te zetten, doet zich voor op het sportcomplex Risdam-Zuid, waar de Hoornse Mixed Hockey Club actief is.

In overleg met de hockeyclub is een plan ontwikkeld dat de mogelijkheid biedt voor vestiging van kantoren en andere vormen van zakelijke dienstverlening en tevens recht doet aan de belangen van de vereniging. Naast de aanleg van een tweede kunstgrasveld wordt de langs de weg Nieuwe Steen gelegen watergang zodanig verlegd dat deze het complex geheel omsluit en daarmee tevens beveiligt tegen ongewenste bezoekers. De ontsluiting van het sportcomplex en het daar gelegen parkeerterrein wordt in zuidelijke richting verplaatst. Het voor kantoren in te richten gedeelte is gelegen in de noordwesthoek van het gebied (zie kaartje) en krijgt een eigen ontsluiting op de weg Nieuwe Steen.

Bestemmingen
Gezien de huidige en toekomstige gebruikers van het gebied zijn in het voorontwerp van het bestemmingsplan de volgende bestemmingen opgenomen: "zakelijke dienstverlening", "sportieve recreatie", "verkeersdoeleinden" en "water". De oppervlakte van het plangebied is 44.617 m2. In het voorontwerp is rekening gehouden met het door rijk en provincie gehanteerde "locatiebeleid" door dezelfde parkeernorm te hanteren als eerder opgenomen in een partiële herziening van het bestemmings-plan Nieuwe Steen-West 1997. Door Gedeputeerde Staten is reeds op basis van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking verleend aan de realisering van een kantoorgebouw op de hoek Nieuwe Steen/Blokmergouw. Inmiddels zijn bouwplannen in voorbereiding voor de realisering van de andere kantoorbebouwing op deze locatie. De gemeenteraad heeft hiervoor op 18 januari 2000 een voorbereidingsbesluit genomen.

Wie meer wil weten over het voorontwerp van het bestemmingsplan, kan het komen inzien op de afdeling RVE in het stadhuis en er vanaf 10 februari vier weken lang mondeling en schriftelijk op reageren. Schriftelijke reacties moeten gericht zijn aan Burgemeester en Wethouders, Postbus 603, 1620 AR Hoorn. Het resultaat van de inspraak wordt opgenomen in een concept-eindverslag, dat met de insprekers besproken zal worden in een openbare vergadering van de commissie Stadsontwikkeling. Daarna neemt de gemeenteraad er een beslissing over. Uitgaande van een positief resultaat gaat vervolgens de wettelijke procedure tot vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan van start.

In het groen aan de overkant komen vermoedelijk drie kantoorgebouwen te staan.

Deel: ' Uitbreiding kantoren Nieuwe Steen in Hoorn '
Lees ook