Provincie Zuid-Holland


18 mei 1999

Uitbreiding mogelijkheden opvang asielzoekers in Zuid-Holland

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aan alle provincies gevraagd een bijdrage te leveren aan de opvangproblematiek van asielzoekers. Reeds jaren wordt er door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) zorggedragen voor het opvangen van asielzoekers in accommodaties die daarvoor geschikt zijn dan wel geschikt zijn gemaakt. In eerste instantie worden asielzoekers ondergebracht in een aantal opvangcentra (OC) in ons land. Daarna worden degenen die wellicht in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning opgevangen in de asielzoekerscentra (AZC). Door de groeiende stroom asielzoekers komt het de laatste jaren steeds vaker voor dat er te weinig opvangcentra beschikbaar zijn, waardoor het COA de asielzoekers noodgedwongen moet onderbrengen in aanvullende accommodaties (AVO), zoals hotels, pensions, recreatieparken e.d. In een beperkt aantal gemeenten zijn nu reeds asielzoekers in AVOs ondergebracht. Voor het COA wordt het steeds moeilijker om asielzoekers op te vangen in geschikte gebouwen en op terreinen die niet conflicteren met het ruimtelijke ordeningsbeleid.

Om het COA te ontlasten van de langdurige processen bij het vinden van geschikte opvangmogelijkheden heeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het op zich genomen het COA daar waar mogelijk te ondersteunen in de zoektocht naar mogelijke ruimte voor eventuele opvangcapaciteit. GS is, met inachtneming van haar ruimtelijke ordenings-uitgangspunten, nagegaan of er gebouwen en/of terreinen zijn die mogelijk binnenkort ter beschikking zouden kunnen komen voor het tijdelijk opvangen van asielzoekers. De voorlopige en potentiële mogelijkheden zijn gebaseerd op onze locale gebiedskennis en de stand van zaken ten aanzien van locale (bestemmings)- planontwikkeling. De gemeenten die op dit moment reeds een opvangcentrum hebben zijn hierbij buiten beschouwing gebleven.

Gemeenten met een volgens de inventarisatie van de provincie wellicht geschikte locatie hebben van de provincie bericht gekregen. Vervolgens is het COA op de hoogte gesteld. Overigens met de mededeling dat er met de desbetreffende gemeenten noch bestuurlijk, noch ambtelijk overleg is geweest. Ook eventuele uitvoeringsproblemen zijn niet onderzocht, zoals de al dan niet aanwezige verkeersontsluiting, de kosten van het geschikt maken van het terreinen, gebouwen en dergelijke. Het aspect van de te verwachten medewerking van eigenaren van gronden en gebouwen is eveneens niet meegenomen. Het COA neemt verder contact op met de desbetreffende gemeenten voor nadere afstemming en afspraken. De provincie treedt verder alleen als toezichthouder op richting gemeenten betreffende de uitvoering van de taakstellingen huisvesting statushouders.

Voor wat de procedure betreft zal voor het vestigen van een asielzoekerscentrum door de gemeente veelal artikel 17 WRO toegepast kunnen worden. Het kabinet heeft hier onlangs nog mee ingestemd. Dit is een korte procedure waarbij B&W van gemeenten voor maximaal vijf jaar vrijstelling van het geldend bestemmingsplan kunnen verlenen. Deze procedure behoeft geen provinciale goedkeuring, een melding aan de provincie is voldoende.

Voor de goede orde melden wij dat de scheiding in bestuurlijke verantwoordelijkheid nog steeds geldt, dat wil zeggen dat:
* het rijk zorgdraagt voor het opvangen van asielzoekers;
* de gemeenten de wettelijke plicht hebben statushouders, conform de halfjaarlijkse rijkstaakstellingen te huisvesten;
* de provincie uitsluitend als toezichthouder optreedt richting gemeenten betreffende de uitvoering van de taakstelling huisvesting statushouders;

Noot aan de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Werner van Bastelaar van het COA, 070 307 17 77 of Bart van Berkel van de Provincie Zuid-Holland, 070 441 65 19.

Deel: ' Uitbreiding mogelijkheden opvang asielzoekers Zuid-Holland '
Lees ook