Gemeente 's-HertogenboschUitbreiding van de parkeerregeling voor vergunninghouders in de woonwijken Zuid

do 05 juli 2001

Vanaf 1 oktober 2001 wordt in de Maria van Bourgondiësingel (Zuid) en in de Van Leeuwenhoekstraat (Boschveld) een parkeerregeling voor vergunninghouders ingevoerd. Deze straten liggen in woonwijken die aan de binnenstad grenzen en een hoge parkeerdruk kennen. Naar aanleiding van schriftelijke verzoeken en signalen van bewoners heeft Stadstoezicht enquêtes gehouden in de Maria van Bourgondiësingel en in het westelijke deel van de wijk Boschveld. Uit de enquêtes is gebleken dat een meerderheid van de bewoners van de Maria van Bourgondiësingel en de Van Leeuwenhoekstraat voorstander is van invoering van de parkeerregeling voor vergunninghouders. Onder bewoners van het overige geënquêteerde deel van de wijk Boschveld bleek onvoldoende draagvlak aanwezig om een parkeerregeling in te voeren.

De parkeerregeling voor vergunninghouders houdt in dat er alleen autos mogen worden geparkeerd die voorzien zijn van een parkeervergunning. Hiermee wordt voorkomen dat anderen, bijvoorbeeld mensen die in de binnenstad werken of winkelen, in de straat parkeren. Alleen bewoners of bedrijven die staan ingeschreven op een adres in de hiervoor genoemde straten komen in aanmerking voor een vergunning. De regeling geldt zeven dagen per week en 24 uur per dag.

Voor meer informatie over voorwaarden, kosten en het aanvragen van een parkeervergunning en/of bezoekerskaartjes kunt u terecht bij de afdeling Stadstoezicht. De balie van Stadstoezicht is geopend van maandag t/m zaterdag tussen 7.30 en 22.00 uur. Bezoekadres: Klein Lombardje 2 (tegenover het Stadskantoor), tel. (073) 615 55 65.

College akkoord met raamovereenkomst de Groote Wielen

do 05 juli 2001

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de raamovereenkomst over de Groote Wielen voor te leggen aan de gemeenteraad. In deze raamovereenkomst zijn afspraken gemaakt die gelijkluidend zijn voor alle marktpartijen die grondposities hebben in De Groote Wielen. Iedere partij krijgt, naar gelang de hoeveelheid ingebrachte grond, een afspiegeling van het totale woningprogramma aangeboden. De marktpartijen hebben zich inmiddels schriftelijk akkoord verklaard met de inhoud van de raamovereenkomst. In de raadsvergadering van 20 september stelt het college voor een krediet beschikbaar te stellen van 90 miljoen voor de bekostiging van de grondoverdracht aan de gemeente.

Afspraken

In totaal kunnen 4.320 woningen worden gerealiseerd. Afspraken zijn gemaakt over de verhouding sociaal (20%), middelduur (30%) en duur (50%). Ook zijn afspraken gemaakt over het aantal eengezinshuizen en appartementen en over het minimum aantal huurwoningen. Daarmee is de raamovereenkomst een juridische uitwerking waarin de uitgangspunten van het bestemmingsplan vertaald zijn in afspraken met de marktpartijen. Tevens zijn in de raamovereenkomst de uitgangspunten geformuleerd op het gebied van duurzaam, aanpasbaar en veilig bouwen en wonen.

Grondexploitatie

Een ander onderdeel van de raamovereenkomst zijn de gezamenlijke financiële consequenties. Daar hoort onder meer bij dat de gemeente de grond en opstallen die nu in handen zijn van de marktpartijen overneemt. In totaal is hiermee een bedrag van ongeveer 85 miljoen gemoeid. Daarvoor wordt aan de gemeenteraad een apart krediet gevraagd. Met deze constructie voert de gemeente de grondexploitatie: de gronden worden door en voor rekening van de gemeente bouw- en woonrijp gemaakt en vervolgens tegen reguliere, in de raamovereenkomst afgesproken, uitgifteprijzen verkocht aan de marktpartijen.

Eigendom

Een gedeelte van de grond blijft in handen van de gemeente. Deze gronden worden onder meer gebruikt voor het realiseren van de waterplas en het aanleggen van de infrastructuur en openbaar groen. Tevens wordt een deel gebruikt om een bedrijventerrein te realiseren, alsmede om sportvelden aan te leggen. De raamovereenkomst is niet van toepassing op de gronden en opstallen die nu nog eigendom zijn van de oorspronkelijke eigenaren, veelal agrarische bedrijven. Met hen is de gemeente nog in overleg.College akkoord met raamovereenkomst de Groote Wielen (vervolg)

do 05 juli 2001

Bouwplannen

Met deze overeenkomst is de weg vrij om gezamenlijk verder te werken aan het realiseren van de nieuwe woonwijk De Groote Wielen. Op basis van stedenbouwkundige plannen van de eerste drie woonbuurten kunnen de ontwikkelaars voor de eerste serie van 600 woningen architecten inschakelen die concrete bouwplannen kunnen gaan tekenen. Per woonvlek wordt met de desbetreffende marktpartij een zogenaamde ontwikkelingsovereenkomst gesloten. De afspraken die in de raamovereenkomst staan, worden voor deze specifieke bouwplannen verder geconcretiseerd.

Planning

Naar verwachting zullen de bouwplanontwikkelingen en verschillende procedures in het kader van het bestemmingsplan nog een jaar vergen alvorens met de bouw van de eerste woningen kan worden begonnen. Dat betekent dat de bouw start in de tweede helft van volgend jaar. Voorbereidende werkzaamheden zoals het aanleggen van de eerste wegen, het uitgraven van een deel van de waterplas en het bouwrijp maken van de eerste woonbuurt starten begin volgend jaar al.

In de komende periode worden ook de nodige communicatiemiddelen ontwikkeld om belangstellenden te informeren. Zo verschijnt binnenkort de tweede uitgave van de nieuwsbrief over De Groote Wielen en worden de voorbereidingen getroffen om een internetsite op te zetten. Daarnaast worden met de marktpartijen op korte termijn afspraken gemaakt over de wijze van inschrijving en worden belangstellenden daarover geïnformeerd.Bosch grotestedenbeleid maakt tussenbalans op

do 05 juli 2001

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Zelfanalyse Grotestedenbeleid 2001 "Werk in Uitvoering" vastgesteld. Deze wordt in september ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Algemene conclusie is dat er belangrijke stappen zijn gezet in het realiseren van het GSB-Programma 2000-2004, maar ook dat er nog veel dingen te doen zijn. De stad zit midden in de uitvoeringsfase.

Visitatiecommissie op bezoek

Net als in 1997 is dit jaar opnieuw een zelfanalyse en visitatie grotestedenbeleid (GSB) in s-Hertogenbosch georganiseerd. De gemeente heeft samen met partners en bewonersgroepen ontwikkelingen in de stad en de eigen bijdrage daaraan onder de loep genomen. Zelfanalyse en visitatie zijn een methode om te zien wat goed gaat en wat beter kan in de stad. De resultaten uit de zelfanalyse worden ook aan het Rijk aangeboden om daaruit lessen te trekken voor de toekomst van het landelijk GSB-beleid. Op 3 oktober komt een visitatiecommissie met onafhankelijke deskundigen. R. in t Veld als voorzitter, W. van Montfrans; wethouders uit andere steden: M. Knol (Deventer) en E. van Heijningen (Dordrecht) en een gedeputeerde van de provincie stellen vragen en geven advies over de voortgang van het Bosch grotestedenbeleid.

Inhoud van "Werk in Uitvoering"

Op economisch gebied zijn goede resultaten behaald. Het aantal arbeidsplaatsen bijvoorbeeld is gestegen. Aandachtspunten om ons werk op dit terrein te verbeteren zijn:


- Opheffing van het tekort aan bedrijfslocaties;

- aan de "onderkant" van de arbeidsmarkt vooruitgang blijven boeken, bijvoorbeeld voor allochtonen.

De fysieke pijler van het GSB laat over het algemeen een positief beeld zien. Het aandeel koopwoningen is vergroot en nieuwe typen woonmilieus zijn toegevoegd. Belangrijkste leerpunten zijn bijvoorbeeld:


- Snelle ontwikkeling van de Groote Wielen;

- versterking van water en groen in en om de stad;

- aanleg zuidwestelijke randweg en uitbreiding rijkswegennet rondom de stad.

Op sociaal gebied zijn afgelopen jaren omvangrijke programmas uitgevoerd. Toch waarderen bewoners de sociale kwaliteit van de woonomgeving nog niet optimaal. Het thema veiligheid laat een wisselend beeld zien. Aan de ene kant geven de bewoners aan zich veiliger te voelen, aan de andere kant is sprake van stijging van de criminaliteit. Belangrijk verbeterpunt is bijvoorbeeld nieuwe besluitvorming over het veiligheidsbeleid. Aandachtspunten daarin zijn: de samenhang in de aanpak, de afstemming van het gebiedsgebonden politiewerk met andere betrokkenen als het jeugdwerk, milieupolitie, bewonersorganisaties.Bosch grotestedenbeleid maakt tussenbalans op (vervolg)

do 05 juli 2001

Conclusies Deelprogramma Jeugd

In "Werk in Uitvoering" heeft het college van burgemeester en wethouders gekozen voor concentratie op twee themas: "Jeugd" en "Herstructurering Woonmilieus". Een groot aantal bouwstenen is ontwikkeld en tot uitvoering gebracht. Bijvoorbeeld:


- Drie Brede Bossche scholen zijn gerealiseerd en vier zijn in voorbereiding;


- in het kader van het Jeugd Preventie Plan zijn uitvoeringsafspraken gemaakt tussen Bureau Jeugdzorg, Justitie en de gemeente;


- om overlast met Marokkaanse jongeren tegen te gaan is met behulp van Marokkaanse vaders de overlast in de Kruiskamp teruggebracht;


- door het Bus-project en een flexibel interventieteam vanuit sociaal-cultureel werk worden moeilijk bereikbare jongeren bereikt.

Onder meer de volgende verbeteringen zijn nodig:


- Sterkere gemeentelijk regierol;


- jeugd meer betrekken bij de ontwikkeling van het jeugdbeleid.
Conclusies Deelprogramma Herstructurering Woonmilieus

Tal van projecten zijn uitgevoerd zoals speelplekken in Orthen Links, Hambaken, Boschveld en Haren Donk en Reit (voetbalkooi). Verder vindt sociale activering plaats op basis van indicatie via Divers of Politie in Boschveld en in Deuteren teneinde bewoners deel te laten nemen aan het arbeidsproces. Aandachtspunten zijn onder meer:


- interactie en de communicatie met de bewoners;

- snelle begeleiding op individueel niveau bij bijvoorbeeld sloop.
Vervolg

De uitvoering van de analyse is in maart gestart. Nu wordt de tussenstand opgemaakt, waarna de visitatiecommissie op 3 oktober op bezoek komt. In de komende maanden gaat een extern bureau alle rapporten van de 21 grote steden analyseren. Op basis daarvan ontwikkelt dit een leidraad aan de hand waarvan de visitatiecommissie in het najaar haar vragen stelt aan het college van burgemeester en wethouders, fractievoorzitters, ambtelijk management en externe partners uit de stad. Na afloop stelt de visitatiecommissie een rapport op dat naar verwachting in november verschijnt met daarin uitspraken over de geleverde beleidsprestaties.
* wo 23 mei 2001 Open dag brandweer

Deel: ' Uitbreiding parkeerregeling woonwijken Zuid Den Bosch '
Lees ook