Wim van Velzen

Persbericht drs Wim van Velzen

Uitbreiding van Europese Unie volledig op schema

Brussel, 14 juni 2002

Tijdens de plenaire vergadering van het Europees parlement in Straatsburg op 12 juni 2002, werd door de Spaans staatssecretaris Ramón de Miguel verslag gedaan over de voortgang in het uitbreidingsproces tijdens het Spaanse voorzittersschap. Onder het Spaanse voorzittersschap zijn grote vorderingen gemaakt in de onderhandelingen met de kandidaatlanden. Over 83 hoofdstukken zijn er akkoorden bereikt en voor het einde van juni zal dit aantal misschien zelfs gestegen zijn tot 100. Gemiddeld zijn voor de meeste kandidaatlanden tussen de 25 en 30 hoofdstukken afgesloten. Ook Roemenië en Bulgarije hebben grote vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. Als het Deense voorzitterschap net zo succesvol is als het Spaanse, zullen er tegen het eind van dit jaar onderhandelingen afgesloten kunnen worden.Het enige punt waarover de Raad nog geen gemeenschappelijk standpunt over heeft kunnen innemen, is over de directe landbouwsteun aan de kandidaatlanden.

De afgelopen weken werden er steeds meer geluiden hoorbaar vanuit de lidstaten dat politici en burgers bezorgd zijn over de op handen zijnde opneming van de kandidaatlanden in de Europese Unie. Volgens sommigen speelt ook het opkomend rechts-populisme hierin een rol doordat gevestigde Europese politici in mindere mate hervormingen durven door te voeren die noodzakelijk zijn om de uitbreiding tot stand te laten komen. Ook eurocommissaris Verheugen, verantwoordelijk voor de uitbreiding binnen de Europese Commissie, waarschuwt voor de mogelijke vertraging van het uitbreidingsproces door opkomende nationalistische gevoelens in de lidstaten. Vertraging van het uitbreidingsproces zou de kandidaatlanden die de afgelopen jaren veel werk hebben gericht de vaak onpopulaire hervormingen door te voeren en hun wetgeving aan te passen, in de problemen brengen. Het zal de nationalistische gevoelens in deze landen aanwakkeren en leiden tot onstabiliteit op het Europese continent. Volgens Verheugen is de uitbreiding van de Europese Unie juist de oplossing voor problemen als immigratie en criminaliteit waar de burgers ongerust over zijn. Opheffing van de grens tussen de Europese Unie en de Oost-Europese kandidaatlanden zal leiden tot welvaart en stabiliteit in heel Europa, wat het beste middel is om immigratiedruk bij de huidige EU-lidstaten te verminderen. Het bestaan van gemeenschappelijke standaarden en regelingen en open grenzen zullen de investeerders in de komende jaren stimuleren meer activiteiten te verplaatsen naar het oosten van Europa.

De discussie die op dit moment in Nederland gaande is over de uitbreiding, is echter niet aangewakkerd door populistisch rechts, maar door het demissionaire PVDA-VVD-D66 kabinet. Nederland neemt namelijk op dit moment samen met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden een harde positie in in het uitbreidingsvraagstuk door de uitbreiding te willen koppelen aan de hervorming van het landbouwbeleid. Zij stellen de eis de uitbreiding te vertragen door te eisen dat het Europese landbouwbeleid op de lange termijn wordt hervormd. Dit druist in tegen de afspraak zoals vastgelegd in het verdrag van Nice, waarin besloten is dat de Europese Unie in de huidige capaciteit nog 10 landen op kan nemen zonder dat er interne hervormingen nodig zijn. De hierboven genoemde uitspraken van commissaris Verheugen moeten dan ook in het licht gezien worden van de verkiezingscampagne van de socialisten voor de verkiezingen in Duitsland op 22 september en moeten dan ook niet ondersteund worden door het Europees Parlement.

In de heden door het Europees Parlement aangenomen verklaringen ter voorbereiding op de Europese Top in Sevilla van 21-22 juni 2002 wordt nog eens herhaald dat uitbreiding plaats zal vinden met die landen die voldoen aan de Kopenhagen-criteria en dat er in tegenstelling tot het doemscenario van Verheugen, volop voortgang in het proces zit. In Sevilla moet er gesproken worden over het opstellen van een mogelijke politieke roadmap. De Unie moet dan gaan bepalen wat er moet gebeuren in 2003 nadat de technische onderhandelingen zijn afgerond.

Deel: ' Uitbreiding van Europese Unie volledig op schema '
Lees ook