Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

uitbreiding vervoersbeperkingen vogelpest

Directie Juridische Zaken
TRCJZ/2003/2333

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ;

Gelet op Richtlijn 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167);

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 17, 29, 30, eerste en derde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I

Aan bijlage I van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 wordt een
onderdeel C toegevoegd, luidende als volgt:

C. Vervoersbeperkingsgebied Breskens
1. De artikelen 1 tot en met 11 van de regeling zijn op dit gebied van toepassing.
2. Het gebied is begrensd als volgt:

1. Vanaf De Westerschelde volgend in oostelijke richting tot aan de Braakmanhaven.

2. De Braakmanhaven volgend in zuidelijke richting, de Savoyards weg overstekend naar
de Braakmankreek overgaand in het Isabellakanaal tot de Nederlands-Belgische grens.

3. De Nederlands-Belgische grens volgend in westelijke richting tot aan de Noordzee.

4. De Noordzee volgend in noordoostelijke richting tot aan De Westerschelde.

Artikel II

Deze regeling wordt aan de media bekend gemaakt en treedt op 11 maart 0.00 uur in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor de Staatscourant

Naar aanleiding van een ernstige verdenking van de aanwezigheid van aviaire influenza bij pluimvee op een bedrijf nabij Breskens is een nieuw vervoersbeperkingsgebied ingesteld. Op dit gebied zijn alle bepalingen van de Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 van toepassing.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

11 mrt 03 00:02

Deel: ' Uitbreiding vervoersbeperkingen vogelpest, Breskens '
Lees ook