Uitgangspunten en modellen ten aanzien van inkomensharmonisatie

Orde-bericht van 28 september 1999 , verzorgd door Hans van der Heijden

Platform Curatieve Zorg (1994)

Specialisten stellen nieuwe honoreringsstructuur voor op basis uurtarief:

· het uitgangspunt 'loon naar werken' met een redelijke verhouding tussen de prijs en de te leveren zorg
· het niveau en de duur van de opleiding, de verantwoordelijkheid van de medisch specialist, de onregelmatige diensten en de zwaarte van het werk
· het uitgangspunt dat er tussen specialisten onderling geen onverklaarbare verschillen in omzet dienen te bestaan

Invoering van Produkttypering in combinatie met een uurtarief van de ene op de andere dag:
integrale harmonisatie van inkomen en werklast van de ene op de andere dag

Uitgangspunten produkttypering zijn breed geaccepteerd binnen medisch-specialistisch Nederland.
Lokale initiatieven deden inkomensverschillen zichtbaar worden en gaven discussie 'loon naar werken' nieuwe impuls. Produkttypering laat nog enige jaren op zich wachten alvorens integrale invoering kan worden ingevoerd.
Daarom verzoek om tussen-traject omdat de huidige lumpsum-systematiek de huidige verschillen bestendigt.

Argumenten voor een tussentraject, een harmonisatietraject: · niet van de ene dag op de andere harmoniseren · eenheid op stafniveau staat onder druk: veel specialisten/men zijn niet meer bereid de bestaande niet op grond van werklast te verklaren onderlinge verschillen in inkomen te laten voortbestaan. Uitwerking van het geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf in het kader van de Integratiewet maakt dat deze eenheid nu meer dan vroeger gewenst is.
Ook profilering vrij beroep binnen deze ontwikkeling is meer dan vroeger gewenst.
Orde adviseert tot collectief vrijgevestigden met duidelijke afspraken over bevoegdheden van Medische Staf en Collectief medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren
Doel van deze nieuwe stafstructuur is het verkrijgen van invloed op het beleid binnen het geïntegreerd medisch-specialistisch bedrijf.

Zonder EENHEID geen BELEID
Zonder BELEID geen INVLOED
De niet wenselijk geachte niet uit werklast verklaarbare verschillen in inkomen kunnen nadelig uitwerken op de gewenste eenheid van het collectief van vrij beroepsbeoefenaren.

Uitgangsgedachte van de Werkgroep:

Harmonisatie (= in evenwicht brengen van werklast en honorering) is hiermee een randvoorwaarde geworden voor het behoud of herstellen van de eenheid.
Harmonisatietraject is eenvoudiger binnen een formele structuur als collectief van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren.

Bij harmonisatietraject:
· keuze van een vorm die het vrij beroep niet aantast · fluctuerende (werklastafhankelijke) inkomsten essentieel Inkomensharmonisatie en werklastmeting zijn nauw aan elkaar gekoppeld. Producttypering: de trajecten via de wetenschappelijke verenigingen lopen en worden gecombineerd met een werklastmeting. Werklastmeting is een ingewikkelde en voor ieder specialisme gedetailleerde exercitie.

De Werkgroep Inkomensharmonisatie heeft er voor gekozen deze resultaten niet af te wachten.
Echter: een grofmazige manier van werklastmeting is vaak mogelijk en kan eventueel als een tussenoplossing dienen.
Bij werklastmeting betrekken:
· werklast = objectief meetbare hoeveelheid te verrichten arbeid
· werkdruk = ervaren werklast
Werkdruk is zeer individueel en subjectief.
Werklast grofweg te verdelen in:
· werklast overdag, 'kantooruren'
· werklast daarbuiten (disutility)
Disutility kan bijv. worden gescoord naar aanleiding van: · frequentie van diensten
· spoed waarmee aanwezig
· aanwezigheidsfrequentie
· indien aanwezig, hoelang dan ?
Disutility houdt verband met onder andere:
· Grootte maatschap
· arts-assistenten
· opleidingskliniek met meer 'basis-expertise'
· meerdere lokaties

UITGANGSPUNTEN
INKOMENSHARMONISATIE

Harmoniseren is een onderlinge herverdeling van winstaandeel cq omzet, tot stand gekomen via het declareren van rechtsgeldige tarieven, al of niet in combinatie met een lokaal initiatief.
Harmoniseren dient te geschieden op basis van:
· winstaandeel cq omzetdeel
· werklast: 'loon naar werken'
· consensus over winstaandelen (al dan niet op basis van fte's) cq omzetdelen (al dan niet op basis van fte's)

Harmoniseren op winstaandeel

- kosten tussen verschillende disciplines sterk uiteenlopend
- kosten: intrinsiek verbonden aan de praktijkvoering van het betreffende specialisme
Idealiter zou je niet moeten harmoniseren op bruto-omzet maar op winstaandeel.

Dit maakt definitie van 3 begrippen noodzakelijk: · winstaandeel = bruto-omzet minus kosten
· bruto-omzet = ??.
· kosten = ??

Bruto-omzet
Veel soorten inkomsten mogelijk als bijdrage aan totaal van bruto-inkomsten. Welke men kiest is minder belangrijk dan dat deze zonder onduidelijkheid omschreven worden en voor een ieder op dezelfde wijze gelden !!!
CONSENSUS !!!!
Van te voren procedure opstellen als later toch onduidelijkheid ontstaat.
Voorbeeld: bindend advies van commissie bestaande uit · vertrouwensman (bijv. registeraccountant
· voorzitter Collectief van harmoniserenden
· stafvoorzitter
Indien hierover geen overeenstemming kan worden bereikt kan besloten worden om onderdelen van deze reeks buiten het harmonisatietraject te houden. Relatie met werklastmeting.

Kosten
Ook hier weer veel soorten kosten te benoemen.
Welke men kiest is minder belangrijk dan dat deze zonder onduidelijkheid omschreven worden en voor een ieder op dezelfde wijze gelden !!!
CONSENSUS !!!!
Advies: die categorieën die zich voor ieder in gelijke mate voordoen. In principe alleen kosten meenemen die gemaakt worden in het kader van werkzaamheden die bijdragen aan de benoemde onderdelen die bijdragen aan de bruto-omzet.

Bij harmonisatie op winstaandeel dienen inkomsten en kosten zoveel mogelijk:
· verifieerbaar
· via accountantsrapporten van de maatschappen
· eventueel ook nog via de individuele IB-aangifte · via onafhankelijk vertrouwenspersoon
· vergelijkbaar te zijn

Harmoniseren op omzet: een alternatief

Harmoniseren op winstaandeel meest zuiver, maar?.. · consensus over samenstelling van bruto-omzet
· consensus over benoemen van de kostenposten
· consensus over benoemen van de werklast
· beschikking over financiële gegevens
Als dit allemaal niet vlot loopt en niet leidt tot het in gang zetten van een harmonisatietraject, overweeg dan om te harmoniseren op omzet.

Ga naar : Nieuwspagina van de Orde van Medisch Specialisten Volgend artikel : Belastingdienst en coöperatie

© copyright ORDE 1999 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Uitgangspunten en modellen inkomensharmonisatie artsen '
Lees ook