RVD/DV

MINISTERRAAD: UITGAVEN SOCIALE ZEKERHEID EN ARBEIDSMARKT 1999.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
25 februari 2000

UITGAVEN SOCIALE ZEKERHEID EN ARBEIDSMARKT 1999 BIJNA 240 MILJOEN

GULDEN LAGER DAN GERAAMD IN NAJAAR

De uitgaven voor sociale zekerheid en voor het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden vallen in 1999 bijna 240 miljoen gulden lager uit dan verwacht. Dit blijkt uit de Brief voorlopige rekening sociale zekerheid en arbeidsmarkt van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de brief.

In de brief wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven in de sector sociale zekerheid en arbeidsmarkt. De raming van de totale uitgaven in deze sector is met 240 miljoen gulden bijgesteld en komt nu uit op 101,9 miljard gulden.

De meevaller wordt voor een deel veroorzaakt door lagere uitgaven voor het Gemeentelijke Werkfonds. Het gaat hierbij om een bedrag van 93 miljoen gulden. Door de gunstige economische ontwikkeling het afgelopen jaar is het aantal zogeheten dienstbetrekkingen op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) lager uitgevallen dan geraamd. Langdurig werklozen kan een WIW-dienstbetrekking worden aangeboden als een opstap naar regulier werk.

Daarnaast is in 1999 ruim 44 miljoen gulden minder uitgegeven dan verwacht voor de zogeheten instroom-/ doorstroombanen (ID-banen). De lagere uitgaven worden voor een deel veroorzaakt doordat het afgelopen jaar gemiddeld ongeveer 500 ID-banen minder bezet zijn geweest dan afgelopen najaar werd verwacht. Ook zijn meer ID-banen voor een lager subsidiebedrag bezet dan geraamd.

Naast lagere zijn er ook hogere uitgaven. Voor de Algemene bijstandswet (Abw) is ruim 58 miljoen gulden meer uitgegeven dan enkele maanden geleden was geraamd. Dit komt onder meer doordat een aantal kunstenaars nog niet is overgestapt van de bijstand naar de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK). Ook is er minder gebruik gemaakt van de Wet financiering loopbaanonderbreking. In de plaats van iemand die zijn loopbaan onderbreekt moet in de meeste gevallen iemand met een (bijstands)uitkering worden aangesteld.

RVD, 25.02.2000

25 feb 00 17:05

Deel: ' Uitgaven sociale zekerheid en arbeidsmarkt 1999 '
Lees ook