Uitgebreid onderzoek: boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag


Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam opgelopen naar 4.018 miljoen (4,0 miljard) euro, bij gemeente Rotterdam opgelopen naar 1.239 miljoen (1,2 miljard) euro, bij gemeente Den Haag opgelopen naar 821 miljoen (0,8 miljard) euro, bij gemeente Utrecht opgelopen naar 585 miljoen (0,6 miljard) euro, bij gemeente Eindhoven opgelopen naar 408 miljoen (0,4 miljard) euro

AMSTERDAM/DEN HAAG/EINDHOVEN/ROTTERDAM/UTRECHT, 20170705 -- Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag: burgers worden door hun gemeentebesturen en gemeenteraden zwaar bedrogen. Gemeenteraden zijn hierover herhaaldelijk uitvoerig geïnformeerd maar ondernemen geen enkele actie, integendeel. Pers en media zijn hierover herhaaldelijk uitvoerig geïnformeerd maar het onderwerp wordt totaal doodgezwegen: niemand wil er zijn vingers aan branden.

Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeenten van de recente jaren laat zien dat de meeste gemeentebesturen in de jaarrekeningen van hun gemeenten en in hun berichtgeving daarover saldi van opbrengsten en kosten presenteren die niet overeenkomen met de werkelijke saldi. Vrijwel steeds worden hogere saldi, vaak veel hogere saldi, gepresenteerd dan de werkelijke saldi. Vaak worden positieve saldi gepresenteerd terwijl er in werkelijkheid sprake is van nadelige saldi, vaak grote nadelige saldi. Het omgekeerde komt ook voor, zij het sporadisch.
 Door de (verzwegen) negatieve saldi van baten en lasten zijn verreweg de meeste gemeenten in de afgelopen tijd fors op hun vermogen ingeteerd. In totaal gaat het om miljarden euro’s. De negatieve saldi van baten en lasten betekenen uiteraard een even grote toename van de schulden en een navenante stijging van de rentekosten.
 
Dit betekent dat de betreffende gemeenteraden, waar ten enenmale de kennis ontbreekt om dit te doorzien, door deze boekhoudfraude totaal op het verkeerde been worden gezet. Dit betekent ook dat de geïnteresseerde burgers totaal op het verkeerde been worden gezet.
 Opvallend is ook dat bij al deze boekhoudfrauduleuze jaarrekeningen desondanks steeds goedkeurende accountantsverklaringen staan. Blijkbaar zijn de betreffende accountants niet in staat de boekhoudfraude te onderkennen, danwel: zij willen het niet onderkennen, bang om hun baan te verliezen, wat blijkens de praktijk geen irreële angst is.
 
De vijf grootste gemeenten:
 
Amsterdam
Het gemeentebestuur van Amsterdam presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2016 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 1.208 miljoen (1,2 miljard) euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een voordelig saldo had van maar liefst 5.226 miljoen (5,2 miljard) euro. Boekhoudfraude dus van 4.018 miljoen (4,0 miljard) euro (De boekhoudfraude bij Ahold toentertijd, waarvoor bestuurders strafrechtelijk gestraft werden, verbleekt er totaal bij.)
 
Opvallend: De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was is deze periode 2.817 miljoen euro, zo laten de jaarrekeningen, en daarmee het onderzoek daarnaar, eveneens zien. De conclusie is dus: gemeente Amsterdam hield in de periode 1998-2016 meer over, zelfs beduidend meer over, dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting. De inwoners van Amsterdam betaalden dus in deze periode geheel onnodig Onroerendezaakbelasting! Opvallend is dat deze eenvoudige conclusie de volksvertegenwoordigers, i.c. de gemeenteraad(sleden), nooit is opgevallen, anders zou de gemeenteraad en zouden de gemeenteraadsleden ogenblikkelijk de terugbetaling geëist hebben van de onnodig opgelegde en geheven Onroerendezaakbelasting.
 
Rotterdam
Het gemeentebestuur van Rotterdam presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2007-2016 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 642 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 597 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 1.239 miljoen euro.
 
Den Haag
Het gemeentebestuur van Den Haag presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2016 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 306 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 515 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 821 miljoen euro.
 
Utrecht
Het gemeentebestuur van Utrecht presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2016 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 475 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 110 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 585 miljoen euro.
 
Eindhoven
Het gemeentebestuur van Eindhoven presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2006-2016 en in de berichtgeving daarover een voordelig saldo van 23 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 385 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 408 miljoen euro.
 
Etc., etc.
 
Bovenstaande conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang uitvoerig en diepgaand onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Zijn onderzoeksresultaten zijn ronduit verbijsterend.
 
Heel veel meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten (per gemeente en provincie) en de bevestigingen daarvan, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de beroepsorganisatie van register-accountants, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam ( ! ) en de Rekenkamer Rotterdam ( ! ), en de rapporteringen aan de gemeenteraden van de betreffende gemeentes is uitvoerig gedocumenteerd en gedetailleerd te vinden op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag.
 en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen dossiers van o.a. de betreffende gemeenten.
 Amsterdam: https://leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html
 Rotterdam: https://leoverhoef.nl/dossiers/rotterdam.html
 Den Haag: https://leoverhoef.nl/dossiers/denhaag.html
 Utrecht: https://leoverhoef.nl/dossiers/utrechtgem.html
 Eindhoven: https://leoverhoef.nl/dossiers/eindhoven.html
 
Ook verbijsterend is het overzicht van gemeenten met “Griekse” jaarrekeningen
 Zie https://leoverhoef.nl/lageresaldi.html
 
(Op dit ogenblik is het onderzoek van drs. L.W.Verhoef naar de jaarrekeningen over 2016 van de overige gemeenten en provincies nog volop aan de gang)
 
Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes, ook bij andere gemeenten en provincies, en meer bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, is eveneens uitvoerig te vinden op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag.


Deel: ' Uitgebreid onderzoek boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag '


Lees ook