Gemeente Enschede

UITGIFTE BEDRIJFSTERREIN NU AL BOVEN NIVEAU TOPJAAR 1998

Medio 1999 staat de balans bij de verkoop van bedrijfsterreinen in Enschede op ruim 10,5 hectare aan gerealiseerde uitgiften en staat de Gemeenteraad op het punt om besluiten te nemen over de uitgifte van nog eens bijna 11 hectare. Daarmee staat de teller voor dit jaar al op meer dan 21 hectare. Met de 14 transacties die op 12 juli behandeld zullen worden is een totale opbrengst gemoeid van bijna 18 miljoen gulden.

Reeds een aantal jaren verloopt de uitgifte van bedrijfsterrein in Enschede zeer voorspoedig. In de eerste helft van de jaren negentig trok de economie aan en klom de gronduitgifte uit het dal, waarin het zich sinds begin jaren tachtig bevond. Het jaar 1996 werd afgesloten als topjaar, met een totale uitgifte van ruim 17 hectare. Ook in 1997 werd een uitgifte van een dergelijke omvang gerealiseerd en in 1998 lagen de verkoopcijfers al weer iets hoger: ruim 20 hectare. Deze cijfers staan op dit moment al weer op het punt om te worden overtroffen. De positieve uitgiftecijfers zijn uiteraard het directe gevolg van de gunstige economische situatie. Daarnaast zijn deze cijfers het bewijs dat ondernemers er alle vertrouwen in hebben om in Enschede te investeren.

Er vindt momenteel een strenge selectie plaats bij de toewijzing van grond. Was het vroeger bijna vanzelfsprekend dat bedrijven in aanmerking kwamen voor bouwgrond, tegenwoordig wordt vooral gelet op de noodzaak van een bepaalde transactie en het economisch belang daarvan. Daarbij wordt gestreefd naar een zo intensief mogelijk ruimtegebruik, zodat niet meer grond toegewezen wordt dan voor de plannen strikt noodzakelijk is! Bij de toetsing van de gegadigden voor De Marssteden hebben Burgemeester en Wethouders met name de werkgelegenheid per hectare meegewogen alsmede de rol van het bedrijf voor de economie van de stad.

De 14 uitgiftevoorstellen die op de raadsagenda van 12 juli staan hebben betrekking op het Business and Science Park en op De Marssteden. Van deze voorstellen hebben, voor wat betreft het Business and Science Park, 2 transacties betrekking op bedrijven in de categorie "Business" en 3 transacties hebben betrekking op bedrijven in de categorie "Science". Het sterke aandeel van de kennisintensieve bedrijven is typerend voor de huidige ontwikkeling van het B&S-park. Medio 1998 waren op het B&S-park, inclusief bedrijvencentrum Drienerlo, in totaal 157 bedrijven gevestigd met in totaal ongeveer
2.600 arbeidsplaatsen. Het aandeel in de werkgelegenheid in de sfeer van zakelijke dienstverlening en in de sfeer van kennisintensieve bedrijvigheid is daarbij ongeveer 1 op 1. De toename van het aantal bedrijven in de sfeer van zakelijke dienstverlening was de afgelopen jaren weliswaar iets groter, maar de science-bedrijvigheid brengt relatief meer werkgelegenheid mee. Overigens is van de totale Enschedese werkgelegenheid in de sfeer van de zakelijke dienstverlening inmiddels 29% gevestigd op het Business and Science Park. De ontwikkelingen, zoals die op dit moment op het B&S-park plaats vinden, geven duidelijk aan dat er in Enschede - zoals in de toekomstvisie van de stad is weergegeven - een enorme kans ligt voor de kennis-intensieve bedrijvigheid.

De uitgiften op het B&S-park hebben betrekking op Preussag Immobilien te Salzgitter, Duitsland, architectencombinatie Haverkort/pT Architecten, CSL Automatisering, Twente MicroProducts en Omega Laser Systems. De uitgifte van een kavel van ruim 1 hectare aan het plein van station Drienerlo, aan Preussag Immobilien GmbH te Salzgitter, Duitsland, valt hierbij het meest op. Dit betreft de reeds lang verwachte grondtransactie ten behoeve van de nieuwbouw van Arke.

De uitgiften op de Marssteden zijn bestemd voor de nieuwbouw van Grijpma International, Polman, Corob Holding/LSE Engineering, Unimeta Nederland, Neptunus, Grinell Sales and Distribution, Van den Berg dakbedekkingen, installatie bedrijf Keizer Enschede en Transinfo Expeditie. Met de uitgiften op De Marssteden is het grootste deel van de uit te geven oppervlakte gemoeid: bijna 9 hectare. Op De Marssteden waren medio 1998 84 bedrijven gevestigd met in totaal 1.325 arbeidsplaatsen.

Met de transacties die nu plaats vinden zijn, voor het B&S-park en De Marssteden tezamen, in totaal ongeveer 1.065 arbeidsplaatsen gemoeid. Over het algemeen verwachten de betrokken bedrijven dat de werkgelegenheid, met het beschikbaar komen van de nieuwbouw verder zal groeien. Een zeer voorzichtige raming komt hierbij uit op totaal ongeveer 90 arbeidsplaatsen voor de komende 2 jaren.

Schaduwzijde van de vlot verlopende uitgifte is dat de totale voorraad bedrijfsterrein in hoog tempo terugloopt. Op De Marssteden bijvoorbeeld, de enige locatie waar nog grond met een "standaard" bedrijvenbestemming beschikbaar is, is in totaal nog ongeveer 11 hectare uit te geven. Op een zekere "strategische reserve" na, is deze voorraad geheel gereserveerd voor gegadigden. Het tekort aan bedrijfsterrein, dat reeds langer bestaat voor bedrijven in het kleinere segment, tekent zich nu ook duidelijk af voor bedrijven in de andere segmenten . Bij het Bureau Bedrijven van de Bouw- en Milieudienst staan inmiddels meer dan 270 bedrijven en bedrijfjes genoteerd die belangstelling hebben voor een kavel op een bedrijfsterrein. Op dit moment wordt dan ook volop gewerkt aan nieuwe plannen, zoals de Josink Es en de uitbreiding van het Euregio Bedrijvenpark, om op zo kort mogelijke termijn weer nieuw aanbod te creëren.

Deel: ' Uitgifte bedrijfsterrein Enschede boven niveau topjaar 1998 '
Lees ook