Centrum Informatie en Documentatie Israël


---

Persbericht
Den Haag, 30 mei 2002

CIDI jaaroverzicht: Uitingen van antisemitisme in Nederland toegenomen

Er is sprake van een aanzienlijke toename van antisemitische uitingen in Nederland. Niet alleen in aantal, maar ook in zwaarte. Dit concludeert CIDI in zijn vandaag verschenen jaaroverzicht van antisemitische incidenten. Het rapport bestrijkt het jaar 2001 en de eerste vier maanden van 2002. De incidenten variëren van een bedreiging met een pistool, bedreigingen met de dood, fysiek geweld, scheldpartijen op straat tot antisemitische e-mails, brieven en faxen.

In het rapport wijst CIDI op de gewenning van antisemitische uitingen in vrijwel alle sectoren van onze samenleving. Er is in Nederland een gedoogcultuur ontstaan. Spreekkoren met ADood aan de Joden@ blijven onbestraft. Aangiften tegen beledigende brieven worden geseponeerd. Uitingen van de slogan AHamas, Hamas, Joden aan het gas@ wordt vrijwel geen strobreed in de weg gelegd. Dat werkt grensverlagend. Intussen gaan steeds minder orthodoxe Joden in Amsterdam met een keppel de straat op om de regelmatige beledigingen te ontlopen.

De toename is deels te wijten aan het geweld tussen Israel en de Palestijnen, getuige het relatief grote aantal Marokkaanse daders. Ze zijn over het algemeen slecht geïntegreerd in onze samenleving en raken snel beïnvloed door de anti-joodse retoriek van Arabische media die in Nederland te ontvangen zijn. Overigens zijn lang niet alle daders van Marokkaanse afkomst.

In een vandaag gestuurde brief aan de informateur en fractievoorzitters van het CDA, de LPF en de VVD spreekt CIDI zijn zorgen uit over deze ontwikkeling. De brief dringt er bij hen op aan de komende regeerperiode serieuze maatregelen tegen antisemitisme en andere vormen van intolerantie te nemen.

Aangiften moeten serieuzer worden behandeld. De basale kennis bij politie en justitie over antisemitisme en racisme moet worden vergroot. Burgers dienen op een fatsoenlijke wijze geïnformeerd te worden over de voortgang van hun aangiften. De gronden voor een kansrijk beroep tegen een sepot van de Officier van Justitie moeten worden uitgebreid.

Verder wil CIDI dat op scholen lespakketten worden ingevoerd, die gericht zijn op het creëren van een respectvolle en verdraagzame samenleving. Ook dient een toekomstige regering samen met o.a. Joodse en Moslim organisaties een Overlegorgaan Religie en Levensbeschouwing in het leven te roepen. Die moet de regering adviseren over existentiële onderwerpen als de grenzen van godsdienstvrijheid en samenleven in een pluriforme maatschappij.

---

Het rapport kunt u bij CIDI aanvragen. Het is ook hier te vinden: Overzicht antisemitische incidenten Nederland 2001 en voorlopig overzicht 2002

---

(c)CIDI, 2002

Deel: ' Uitingen van antisemitisme in Nederland toegenomen '
Lees ook