Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 993701
datum
08-10-1999

onderwerp
Diergezondheidsfonds
(TRC 1999/4021) doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Met deze brief informeer ik u over de uitkomst van het onlangs gevoerde bestuurlijk overleg met het PVV en LTO over het Diergezondheidsfonds.

Ik heb in dit overleg mijn standpunten ingebracht ten aanzien van de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het beheer van het fonds, de inning van de mogelijke heffing voor de melkveehouderij door het Productschap Zuivel en het aspect van de rentevergoeding op het vermogen in het fonds.

Het bedrijfsleven heeft in dit overleg een nieuw financieringsvoorstel voor het Diergezondheidsfonds ingebracht en toegelicht. Essentie van het voorstel is dat het bedrijfsleven aan LNV een bankgarantie geeft ter financiering van de kosten van een uitbraak. Tegelijkertijd wil het bedrijfsleven een beperkte heffing introduceren ter financiering van de kosten van deze bankgarantie en de kosten van de dierziektebestrijding in tijden waarin zich geen grootschalige dierziekten voordoen. Het belangrijkste motief van het bedrijfsleven voor het voorstel is voorkomen dat grote bedragen jarenlang werkloos blijven liggen in het fonds, terwijl de financieringslast wel op het bedrijfsleven drukt.

up

datum
08-10-1999

kenmerk
VVM. 993701

bijlage

Ik ben van mening dat er waardevolle elementen in het voorstel van het bedrijfsleven zitten. Het voorstel dient echter nog verder te worden uitgewerkt en nog nader te worden bestudeerd om te bezien of er aan een aantal belangrijke voorwaarden kan worden voldaan. In de komende tijd zal er nog een aantal malen ook op bestuurlijk niveau overleg over de uitwerking van het voorstel plaatsvinden.

Het streven is erop gericht om voor het eind van dit jaar helderheid te hebben over het voorstel van het bedrijfsleven en het eindoordeel van het rijk hierover. Ik zal de Kamer hierover vervolgens informeren.

Ten aanzien van de varkensheffing is aangegeven dat de implementatie daarvan de komende maanden doorgaat volgens de vaststaande procedure.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber


Deel: ' Uitkomst bestuurlijk overleg Diergezondheidsfonds '
Lees ook