PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 21 JANUARI 2000

IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering neemt kennis van de evaluatie van het instrument van de Mobiliteitsconvenants. Zij keurt in dat verband twee nieuwe modules goed. Een eerste module slaat op veiligere schoolomgevingen. Op weg van en naar school situeren zich immers niet zelden belangrijke pro- blemen inzake verkeersveiligheid. Bedoeling is om schoolomgevingen beter in te richten, met het oog op meer veiligheid en op de bevordering van alternatieve ver- plaatsingswijzen voor de auto. Een tweede module maakt een versnelde uitbouw van het fietspadennetwerk mogelijk. In de begroting 2000 werd in totaal 1 miljard fr. voor- zien voor investeringssubsidies aan lokale overheden ter ondersteuning van het fiets- en doortochtenbeleid, alsook voor de beveiliging van schoolomgevingen.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-KB dat de technische eisen waaraan voertuigen te land moeten voldoen, aanpast aan de nieuwe Europese Richtlijnen.


* * *

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-KB dat de technische eisen waaraan twee- of driewielige motorvoer- tuigen moeten voldoen, aanpast aan de nieuwe Europese Richtlijnen.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat tot doel heeft de bepalingen van het Decreet inzake de kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen van toepassing te maken op de centra voor integrale gezinszorg. Con- creet moeten deze centra tegen 1/1/2003 een kwaliteits- handboek en tegen 1/4/2004 een kwaliteitsplanning opstel- len. De bepaling van de minimale kwaliteitseisen en de minimale vereisten waaraan kwaliteitshandboek en kwaliteitssysteem moeten voldoen, wordt aan de minister gedelegeerd. In de erkenningsvoorwaarden zijn op vraag van de sector de paragrafen geschrapt met betrekking tot de verplichte paritaire raad en opgelegde samenwerkings- verbanden.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De Vlaamse regering keurt principieel het Breughelproject 2002 goed, een ecologisch cultureel totaalproject dat gericht is op de ontsluiting van de Vlaamse groene rand rond Brussel. Het streeft in de eerste plaats naar het sluiten van de groene gordel via de gerichte verwerving van 900 ha overwegend natuur- en bosgebied. Het Vlaamse karakter van de gordel wordt verder verzekerd door het streven naar de overdracht van groene domeinen die nu nog federaal beheerd worden (Kasteel van Groenendaal, Natio- nale Plantuin van Meise, Park van Tervuren). Cultuur vormt de tweede dimensie van het project : niet alleen de rechtstreekse culturele en cultuurhistorische inslag van een reeks kasteeldomeinen wordt belicht, maar ook de functie van de domeinen als decor voor internationale culturele manifestaties. Het kasteel van Gaasbeek fungeert als ankerpunt voor het project. Op cultureel vlak wordt samenwerking en uitwisseling met de landen van de Europese Unie nagestreefd. Omwille van de omvang en het interdepartementale karakter van het project wordt secretaris-generaal met bijzondere opdracht Erik Van Lerberghe aangesteld als coördinator.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering beslist tot een aanpassing van de samenstelling van de adviescommissie projecten en insti- tuten hoger kunstonderwijs. Na twee jaar is immers duidelijk de noodzaak gebleken om ook vertegenwoordigers van hogescholen op te nemen. Op deze wijze krijgt de adviescommissie een meer evenwichtige samenstelling. Mevr. Hilde Heynen, Dora Van Der Groen en Moniek Darge en de hh. Etienne Vermeersch, Willem Degreef en Stijn Coninx zullen de hogescholen vertegenwoordigen. Mevr. Marleen Deputter en de hh. Jozef Deleu, Willy Hanssens, Jos Van Rillaer en Wim Leybaert vertegenwoordigen de overheid. Ook de aparte besluit dat de werking van de adviescommis- sie bepaalde, is nu in dezelfde ene besluittekst geïnte- greerd.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering beslist principieel tot een louter formele aanpassing van het Milieuheffingenbesluit voor de vaste afvalstoffen. Het besluit wordt aangepast aan de gewijzigde organisatie binnen OVAM. Het besluit zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

Teneinde de administratie te versterken in haar beleids- ondersteunende functie keurt de Vlaamse regering de aanwerving van 28,5 bijkomende personeelsleden op A1 niveau voor het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap goed. De budgettaire raming hiervan bedraagt 67,5 mil- joen fr. Dit bedrag wordt evenwel volledig gecompenseerd binnen de uitgaven van de betrokken administraties.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het addendum bij het Protocol tussen de gewesten en de Belgische Vereniging van Banken over een waarborgregeling voor ondernemingen die zijn getroffen door de dioxinecrisis. Via dit addendum wordt het Proto- col aangepast aan de opmerkingen die de Europese Commis- sie terzake geformuleerd heeft. De Vlaamse regering keurt ook het ontwerpdecreet m.b.t. de waarborgregeling goed en beslist het in te dienen bij het Vlaams Parle- ment.

Deel: ' Uitkomsten vergadering Vlaamse regering '
Lees ook