Gemeente Apeldoorn

Uitslag enquête nulmeting Raadsmonitor

Uit een telefonische enquête is gebleken wat het beeld van Apeldoorners is over de gemeentelijke politiek en in hoeverre zij zich hierbij betrokken voelen. Het onderzoek is gehouden in februari en maart van dit jaar in opdracht van de Raadscommissie Dualisering Gemeentebestuur. Daaruit bleek dat van de 504 onderzochte Apeldoorners tweederde deel zich betrokken voelt bij wat zich afspeelt in de eigen woonplaats. Dit aandeel is aanzienlijk groter dan in Arnhem, waar hetzelfde onderzoek gelijktijdig is gehouden.

Onder Apeldoorners is er bijvoorbeeld meer interesse (43% van de geënquêteerden) in onderwerpen uit de gemeentelijke politiek dan onder Arnhemmers (24%). Overigens is nog altijd een op de drie Apeldoorners niet geïnteresseerd in dergelijke onderwerpen. Zowel in Apeldoorn als in Arnhem zegt een kwart van de bevolking dat zij zich de afgelopen twee jaar ingespannen heeft voor een kwestie van gemeentelijk belang.

Ruim de helft van alle ondervraagde Apeldoorners heeft als beeld dat het college het in Apeldoorn voor het zeggen heeft. Bijna een op de zeven noemt daarentegen de gemeenteraad. Het profiel van de gemeenteraad is voor Apeldoorners blijkbaar minder duidelijk dan dat van het college. Ook onder de inwoners van Arnhem bestaat het beeld dat vooral het college en niet de gemeenteraad het voor het zeggen heeft. Echter het contrast met de werkelijkheid is minder scherp dan in Apeldoorn. Overigens weet twintig procent van de Apeldoornse geënquêteerden niet wie het voor het zeggen heeft in hun gemeente.

Aan de hand van stellingen is gekeken wat de inwoners van de gemeenteraad vinden. Voor de meeste stellingen geldt dat telkens rond de 30%-40% van de Apeldoorners positief en een vergelijkbaar deel negatief antwoordde. Een uitzondering hierop vormt het feit dat de helft van alle Apeldoorners van mening is dat de gemeenteraad burgers onvoldoende betrekt bij de ontwikkeling van beleid. Ook vindt 47% van de bevolking dat gemeenteraadsleden zich wel degelijk om de burgers bekommeren. Het beeld of gemeenteraadsleden zich om Apeldoorners bekommeren wordt overigens negatiever naarmate men ouder is. Opvallend is verder dat telkens rond de 10%-15% van de ondervraagden niet weet wat zij moet antwoorden. Hun beeld over de gemeenteraad is blijkbaar te vaag om een oordeel te geven. Het blijkt dat Apeldoorners in vergelijking tot de Arnhemmers een uitgesproken mening hebben over de gemeenteraad. Arnhemmers geven relatief vaak een neutraal antwoord en relatief weinig een positief dan wel negatief antwoord.

Het beeld van Apeldoorners over de wijze waarop men het best de gemeentelijk besluitvorming kan beïnvloeden is divers. Stemmen tijdens gemeenteraadsverkiezingen is het meest genoemd (39%). Persoonlijk contact met college- en raadsleden scoort met 22% naar verhouding ook hoog. Opvallend is verder dat weet niet (20%) en op geen enkele manier (13%) ook relatief veel zijn genoemd.

Het veldwerk voor deze enquête is gehouden in de weken voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart j.l. en uitgevoerd door het onderzoekbureau Dimensus. De uitkomsten zijn representatief voor de Apeldoornse bevolking en vormen samen de nulmeting van de Raadsmonitor. Door over twee jaar dezelfde enquête te herhalen, de zogenoemde een-meting, en de uitkomsten van beide metingen met elkaar te vergelijken is na te gaan hoe beeldvorming en betrokkenheid zich hebben ontwikkeld.

© 1996-2002 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Deel: ' Uitslag enquête nulmeting Raadsmonitor Apeldoorn '
Lees ook