Provincie Drenthe

Uitslag stemming over de ruilverkaveling met administratief karakter Zuidwolde-Noord/Beneden Egge

Assen, 23 juli 2001Gedeputeerde staten van Drenthe brengen ter voldoening van het bepaalde in de artikelen 69 (juncto artikel 47) en 71 van de Landinrichtingswet ter openbare kennis dat door de stemgerechtigden op 28 juni 2001 is gestemd over het al dan niet doorgaan van de ruilverkaveling met administratief karakter (RAK) Zuidwolde-Noord/Beneden Egge en dat de uitslag van de stemming als volgt is.

Het aantal stemgerechtigden dat een geldige stem heeft uitgebracht, bedraagt 752.
Zij vertegenwoordigen een oppervlakte van 5.852 ha, 21 a en 53 ca. Het aantal stemgerechtigden dat zich "voor" de ruilverkaveling heeft uitgesproken, bedraagt 536.
Zij vertegenwoordigen een oppervlakte van 3.892 ha, 25 a en 53 ca. Het aantal stemgerechtigden dat zich "tegen" de ruilverkaveling heeft uitgesproken, bedraagt 216.
Zij vertegenwoordigen een oppervlakte van 1.959 ha, 96 a en 00 ca. Het aantal stemgerechtigden dat een ongeldige stem heeft uitgebracht, bedraagt 1.
Zij vertegenwoordigen een oppervlakte van 10 ha, 70 a en 84 ca.

De RAK Zuidwolde-Noord/Beneden Egge is derhalve aangenomen, daar van de stemgerechtigden die hun stem hebben uitgebracht een meerderheid zich, zowel in stemmenaantal als in oppervlakte, vóór de ruilverkaveling heeft uitgesproken.

Op grond van het feit dat tot ruilverkaveling is besloten, is het eigenaren en gebruiksgerechtigden van de in het blok gelegen onroerende goederen verboden handelingen te verrichten of handelingen die voor een normale bedrijfsvoering zijn vereist achterwege te laten, indien daardoor de waarde van de betrokken onroerende goederen zou veranderen, tenzij hun daartoe door de landinrichtingscommissie toestemming is verleend.

Waardevermeerdering, ontstaan nadat het besluit tot ruilverkaveling is genomen, behoeft niet te worden vergoed, tenzij de waardevermeerdering het gevolg is van handelingen, waarvoor de landinrichtingscommissie toestemming heeft verleend.

Een afschrift van het proces-verbaal van het hoofdstembureau ligt ter inzage in het provinciehuis van Drenthe, Westerbrink 1, te Assen.Deel: ' Uitslag stemming over de ruilverkaveling provincie Drenthe '
Lees ook